BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Futbol Federasyonu’nda Genel Kurul Üyeliği

Futbol Federasyonu’nda Genel Kurul Üyeliği

Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda değişiklik öngören bir tasarı hazırlamış bulunmaktadır.Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda değişiklik öngören bir tasarı hazırlamış bulunmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan çeşitli aksaklıklar ve ilgili çevrelerin görüş, tenkit ve önerileri gözönünde tutularak hazırlanan bu taslak, Federasyon Genel Kurulu’nun yapısı, çalışma esasları ve görevlerinde değişiklik yapan hükümler de içermektedir. Bu yazımızda taslağın, genel kurulun yapısıyla ilgili düzenlemelerini değerlendirmeye çalışacağız. Taslağa göre, genel kurul, çağrı tarihinde belirli sıfatları taşıyan veya belirli teşekküllerin temsilcisi olan üyelerden oluşur. Yürürlükteki kanun ise, genel kurul üyeliğinin kural olarak 4 yıl sürmesini öngörmektedir (m 5/I, m.5/VI). Bizce, taslaktaki düzenleme daha uygundur. Çünkü, bize göre dört yıl içinde kulüplerde ve futbolla ilgili diğer teşekküllerde genel kurallarının olağan ve olağanüstü toplantılarıyla bazen defalarca başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapılmasına rağmen federasyonda hâlâ birkaç dönem önce seçilmiş temsilcilerinin yetkili ve görevli olması tutarsız sayılmalıdır. Fikrimizce, taslaktaki bu düzenlemede genel kurulda temsilci bulunduran kuruluşların temsilci değişikliklerini derhal federasyonu bilgilendirmeleri, federasyonun da, özellikle olağanüstü toplantı çağrıları yönünden Devlet Bakanlığı’na, ilgili kişi ve teşekküllere bildirmesi öngörülmelidir. Taslak, kanundan farklı olarak, genel kurul üyelerini A grubu ve B grubu şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutmamıştır. Fikrimizce taslağın bu düzenlemesi özerkliğe daha uygundur. Taslak, genel kurulda 1.Lig kulüplerinin başkanları ve şampiyonluk kazanmış olanların ikişer, diğerlerinin birer yönetim kurulu üyesiyle temsil edilmelerini öngörmektedir. Kanuna göre, şampiyon olmuş kulüplerin altışar, diğerlerinin 4’er üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler kulüp genel kurulunca seçilir. Kulüp genel kurulları bu yetkilerini yönetim kurullarına devredebilirler (m.5/II, m 5/V). Taslak, çağrı tarihinde 2. Lig’de her grubun ilk dört sırasında, 3. Lig’de de her grubun ilk iki sırasında olan kulüplerin başkanlarının Federasyon Genel Kurulu’na katılmasını öngörmektedir. Kanuna göre, 2. Lig’deki her grupta kulüplerin yönetim kurulunca seçilen birer temsilci kendi aralarında belirleyeceği 12’şer, 3.Lig’de her grupta yönetim kurullarınca seçilen 1’er temsilcinin kendi aralarından seçecekleri 3’er üye Federasyon Genel Kurulu’na katılmaktadır (m.5/II) Kanundaki düzenleme, 1.Lig’dekinden farklı olarak 2. ve 3.Lig kulüplerinde yetkiyi yönetim kurullarına tanımaktadır. 2.Lig’de grup sayısında ve gruplarda yeralan takım sayısında değişiklik sonucu, her gruptaki on kulübün temsilcisi “kendi aralarında” “12’şer” üye seçmektedirler. Bize göre, taslağın, olağan ve olağanüstü toplantıların çağrı tarihinde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin temsilci olmalarını öngörmesi isabetlidir. Ancak, özellikle üyelerce olağanüstü toplantı çağrısı yapılması sırasında üyelerin tam olarak bilinebilmesi ve ligler iki kademeli oynatıldığında “her grup” ifadesi dolayısıyla yorum farklılığı olmaması için 2. ve 3. Lig’de son yıl sıralamasının esas alınması ve bir üst lige yükselen takımlar yönünden de tereddüte yol açmayacak şekilde düzenleme yapılması uygun olur. Taslağa göre, futbolla ilgili teşükküllerden Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği, Türkiye Futbol Vakfı, Türkiye Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek 1’er temsilcileri Federasyon Genel Kurulu’na katılır. Böylece taslak, genel kurulda temsilci bulunduracak teşekküller arasında kanundan farklı olarak, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Türkiye Futbol Vakfı’na da yer vermiş, teşekkülleri ayırıma tabi tutmaksızın başkanları ve 1’er üyeleriyle temsil edilmelerini öngörmüş ve temsilcilerin çağrı tarihinde bu sıfatları taşımakta olmalarını şart koşmuştur. Kanuna göre, Federasyon Genel Kurulu’na kulüpler dışındaki teşekküllerden en çok üyesi bulunan Futbol Antrenörleri Derneği, Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’ndan onar ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Futbol Adamları Derneği’nden 3’er üye katılır. Türkiye Olimpiyat Komitesi temsilcileri dışında diğer teşekkül temsilcileri genel kurullarca belirlenir (m. 5/III). Bu teşekküllerin genel kurulları da bu yetkilerini yönetim kurullarına devredebilirler (m. 5/V). Bu temsilcilerin de görev süreleri 4 yıldır (m. 5/I, m. 5/VI). Bize göre, taslağın düzenlemesi daha kapsamlı, eşitlik ilkesine uygun ve teşekküllerin Federasyon Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihteki yönetim yapısını esas alması açısından isabetlidir. Ancak, kulüplerde olduğu gibi, teşekküllerdeki başkan ve temsilci değişikliklerinin de federasyona derhal bildirilmesi ve federasyonun da bunu Devlet Bakanlığı’na ve genel kurulla ilgili kişi ve kuruluşlara duyurması öngörülmelidir. Böylece özellikle olağanüstü toplantı çağrısı için güncelleştirilmiş genel kurul listesi, ilgililerce sürekli bilinmeli veya bilinebilir olmalıdır. Taslak, teşekkül temsilcisi olmaksızın belirli nitelikleri dolayısıyla genel kurula katılacak kişileri, FIFA ve UEFA’nın icra kurullarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı asaleten yapmış olanlar şeklinde belirlemiştir. Kanuna göre, belirli nitelikleri dolayısıyla genel kurula katılacak kişiler, A Milli Takım’da asgari 20 defa milli olmuş futbolcuların kendi aralarında seçecekleri 15 üye, FIFA ve UEFA İcra Kurulları’nda daha önce hizmet etmiş veya halen hizmet etmekte olanlar ile Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı asgari bir yıl süreyle asalaten yapmış olanlardır (m. 5/III). Milli olmuş futbolcuların seçtikleri üyelerin görev süresi 4 yıldır (m. 5/VI). FIFA ve UEFA’da İcra Kurulu Üyeliği veya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış olmaları dolayısıyla genel kurul üyeleri olanların görev süreleri ömürboyudur (m.5/VI). Taslakta Profesyonel Futbolcular Derneği temsilcilerinin yanısıra ayrıca milli olmuş futbolcuların 15 üye seçmeleri hükmüne yer verilmemiş ve Federasyon Başkanlığı yapmış olanlar arasında görev süresi bir yılı aşanlar, aşmayanlar ayırımı kaldırılmıştır. Federasyon Başkanlığı yapanların tecrübe, görgü ve bilgilerinden yararlanılması ilke olarak kabul edildiğinde görev süresinin 11.5 veya 12 ay olmasına göre aralarında ayırım yapılması da, bir kişinin o göreve layık görüldükten çok kısa bir süre sonra herhangi bir sebeple, meselâ milletvekili seçimleri dolayısıyla ayrılması halinde diğer başkanlardan farklı olarak tecrübe, görgü ve bilgi yönünden yetersiz sayılması da bizce isabetli bulunamaz. Bu yüzden taslaktaki düzenleme bizce daha uygundur. Uygulama, kanun hükmü dolayısıyla, milli futbolcuların, teknik kadrosunda görevli iken federasyon seçimleriyle ilgilendirildiklerini ortaya koymuştur. Bu sakınca karşısında taslağın böyle bir hüküm içermemesi isabetlidir. Taslak, liglerdeki statü ve isim değişiklikleri halinde genel kurul delege sayılarının yüzde 10’unu geçmemek üzere liglere göre delege sayıları ve oranlarının her değişiklikte bir defaya mahsus olmak üzere Federasyon Yönetim Kurulu’nca belirlemesini öngörmektedir (). Bizce, bu hükme, yapı değişikliği olmadan basit bir isim değişikliğinde delege sayıları ve oranlarında yeni bir düzenleme yapılmaması ve bir defaya mahsus olmanın Federasyon Yönetim Kurulu’nca yapılan değişikliğin kalıcı olmamasını değil, ikinci bir düzenleme olamayacağını ifade ettiği hususunda açıklık kazandırılmalıdır. Bize göre, yapılan değişiklik genel kurul kararıyla sürekli kılınabilmelidir. Fikrimizce taslaktaki bu hüküm, ilke olarak federasyonun özerkliği açısından çok önemli bir gelişme niteliğindedir. Taslaktaki bu düzenlemelerin olabildiğince çabuk yürürlüğe girmesini diliyoruz. () Bu konuda bakınız: Üçışık, F. “Futbol Federasyonu Genel Kurulu”, Sporda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1999 sh.76-79.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT