BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NASIL BİR BELEDİYE-13-

NASIL BİR BELEDİYE-13-

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa: Belediyelerde şeffaflık ön plana çıkmalıdır.Önce dürüst yönetim Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa, büyükşehirde yeni olmasına rağmen tecrübeli bir başkan. Belediyeciliği biliyor. Belediyelerde önceliğin halka hizmet olduğunu vurgulayan Özkafa, ancak bunu yaparken ekonomik açıdan sıkıntı çektiklerini, kalifiye personel bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Hükümetin desteği konusunda da öksüz kaldıklarını vurguluyor. Konya’da yoğun bir çalışma var. Evsiz kimse kalmaması için toplu konut çalışmaları, yeni açılan yollar, sağlık ocakları, kültür merkezleri birbirini izliyor. Kültürel konularda da oldukça verimli çalışmalar yapılıyor. Biz Özkafa’ya yapılan hizmetlerden çok, yeni reformlar ve belediyecilik konusunu sorduk: * Size göre belediyecilik nedir, neleri kapsar, neleri kapsamalı? - Belediyecilik, kamunun halka en yakın hizmet birimidir. Hizmetin doğrudan yapıldığı yer belediyedir. Halkın kendisine hizmet edecek kadroyu birinci elden seçmiş olması, birinci elden hizmeti de ondan beklemesini gerektirir. Bu şekilde bir beklenti, halkın neredeyse tüm ihtiyaçlarını belediyeden beklemesini ve istemesini doğurmakta, belediyelere oldukça geniş bir alanda çok sayıda görev yüklemektedir. Bu vazifeleri yapabilmek için gerekli imkan ve yetki genişliğinin belediyelere verilmesi lazımdır. * Mahalli idareler reformu hakkında neler söyleyeceksiniz? - Yıllardır dile getirilen problemler ve çözüm önerileri, artık belediyeler arasında ortak bir dille ve ortak bir metinle ifade edilir hale gelmiştir. Eğer çözüm sağlanacaksa bu ortak dileğin, bu ortak metnin bir an önce yasalaştırılması gerekiyor. Bu metne artık ne ilave edilecek bir detay kalmıştır, ne çıkarılacak bir madde vardır. Yerel yönetimler, canlı birer organdır. Günün gerektirdiği ve halkın her an oluşan yeni beklentilerine cevap verecek bir aktif yapı oluşturulduğunda meseleler zaten hallolacaktır. Yerel yönetimler katı yasalarla veya statükocu merkeziyetçi sistemlerle idare edilemezler. * Eğitim, sağlık, trafik ve ulaşım belediyelere devredilmeli mi? - Merkeziyetçi düşünce ve sistemlerle halka hizmet veremeyen tüm birimlerin işleri belediyelere devredilebilir. Zaten bu hizmetler bellidir. Yerel hizmetlerdir. Yerel yönetimlerin esnek ve hızlı kararlarına ihtiyaç duyar. Yalnız bu hizmetler gerekli yasal düzenlemeler ve kaynak, yeterli personel temini yapılmadan devredilmemelidir. * Belediyeler para ve insan kaynağı konusunda nasıl daha verimli hale getirilebilir? - Belediyelerin daha ekonomik para ve insan kaynağı kullanmaları konusu tamamen çok geniş ve uzun bir konudur. Aynı zamanda bilimsel bir konudur da. Yalnız bu konuda söylenebilecek en doğru şey, seçilmiş insanların dürüst ve şeffaf yönetim yapısını benimsemeleri, kadrolarında daha ehil ve akademik seviyeli insanlara yer vermeleri gerekmektedir. Belediyelerimiz hizmet kalitesini artırmak için gerekli uluslararası standartları bünyelerine adapte etmelidirler. * Özel idarelerle belediyeler aynı kefeye konulmalı mı? - Özel idareler bir il için oldukça önemlidir. Belediyelerle kıyaslamak veya gereksiz addetmek, bir tercih yapmak hatalı olur. Yalnız özel idarelerin yetki ve imkanlarını arttırmak ile yerel yönetimlerin yetki ve imkanlarını arttırmak arasında fark vardır. Yerel yönetimlerde yapılacak bir iyileştirme hizmet olarak halka daha hızlı ve etkili olarak aktarılır. Özel idarelerin halka olan mesafesiyle yerel yönetimlerin halka mesafesi göz önündedir. Sonra bir ikinci konu, özel idarenin yöneticisi ve yönlendiricisi yine merkezi yönetimler olmaktadır. Yerel yönetimler kendi sınırlarındaki konulara daha bilgili ve yakındırlar. Özel idarelerin yanı sıra belediyelerin de güçlendirilmesi yerinde olacaktır. Çözüm üreten bir bakanlığımız olmalı * Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı mı? - Yerel yönetimlerle ilgili bir bakanlık kurulmalı, ama bu merkezi yönetimin yerel yönetimleri kısıtlama, sınırlandırma ve denetlemenin yeni bir mekanizması olmak yerine, sıkıntılara çözüm bulan çözüm üreten bir bakanlık olmalıdır. * Belediye başkanı ile vali ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? - Böyle bir ayırım doğru olmaz. Vali ve seçilmiş başkan kendi alanlarında elinden geleni yapmalı ve uyum içerisinde çalışmalıdırlar. “Halkla iletişimde sınır tanımıyoruz” * Halkla diyaloğunuz nasıl? Bunu geliştirmek için yeni çalışmalarınız var mı? - Konya’da vatandaş, hiçbir engelle karşılaşmadan başkanlık makamına kadar gelip derdini anlatabilmektedir. Yahut derdini ve şikayetini ilgili daire başkanlarına iletebilmektedir. Biz yine de “Açık Kapı” dediğimiz yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzü 250 adet yeni bilgisayar sistemi ile takviye edeceğiz. Bilgisayar ortamında halkımızla daha kapsamlı buluşacağız. Halkla iletişimin sınırı veya üst noktası olamaz. Bu konuda sürekli yeni çalışmalar içinde olunmalıdır. İddia edebilirim ki Konya’da halk, belediyelere tüm diğer resmi dairelerin hepsinden daha kolay girip çıkabilmekte ve ulaşabilmektedir. Böyle de olmak zorundadır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz: Uzlaşmayla daha ileriye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye’de yerel yönetim yapısının geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Yılmaz, sorularımızı içtenlikle cevaplıyor: * Sayın Yılmaz, mevcut belediye sistemini nasıl görüyorsunuz? Yerel yönetimlerin daha sağlıklı hizmet vermesini sağlayacak yeni bir modele ihtiyaç var mı? Bu model nasıl olmalı? - Yaşadığımız kentleşme süreci içinde, bir yandan kentlerin ölçeği, diğer yandan kentlerin biçimini belirleyen süreçler değişmiştir. Gelişmeler sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve kentleşme sürecinin kavranmasındaki derinleşme, kentsel yönetim konusunda yeni anlayışlara ve arayışlara yol açmaktadır. Bu nedenle, merkezi denetimin azaltılması, desantralizasyon, kaynak artışı sağlanması, yerel katılımın özendirilmesi, yerel yönetimlerin süreç içerisinde daha demokratik ve etkin olarak işlev görmelerini sağlayacak önemli mekanizmaları oluşturmakta ve yerel yönetimlerle ilgili yeni bir modelin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yerel yönetimlerde, hizmete dönük, halkın katılımını sağlayan, girişimci, yeniliklere açık, başarıyı özendiren ve ödüllendiren bir yaklaşımla, yeni ve çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi ve kurumlaştırılması gerekmektedir. Bunun yolu, yerel yönetimlerin kurumsal yapısının iyileştirilmesinden ve yönetimin geliştirilmesinden geçmektedir. * Hizmetlerinizi gerçekleştirirken diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin desteğini arıyor musunuz? - Elbette. Yerel yönetimler, projelerini gerçekleştirebilmek için devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını hizmet için biraraya getirecek olan toplumsal uzlaşma şartlarını sağlamak zorundadırlar. Bu nedenle 1992 Rio Konferansı’nda oluşan Gündem 21’in, Yerel Gündem 21 olarak Samsun’da da hayata geçirilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. Çünkü birlik beraberlik ve barış içinde, toplumun her kesimi ile el ele çalışmak zorunluluğumuz vardır. Yerel yönetimlerin amacı, sadece yerel yönetim görevleriyle sınırlı kalmamalı, işsizliğe, huzursuzluğa, göçlere kadar uzanan toplumsal yaralara parmak basmak ve çözüm üretmek olmalıdır. * Kaynaklarınız yeterli mi? Değilse neler yapılmalı? - Kendi kendini yöneten, etkin ve demokratik bir yerel yönetimi oluşturmanın temel şartlarından birisi de, yerel yönetimin kendi kaynaklarını geliştirebilecekleri bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu ise yerel yönetimin, “vergilendirme” ve “kaynak sağlama” konusunda daha geniş yetkilerle donatılması ve bu yetkilerin hayata geçirilmesini sağlayacak kurumsal düzenlemelerin yapılması anlamına gelir. Yerel yönetimde mali kaynakların geliştirilmesi, diğer anlamda gelir tabanının genişletilmesi ve yeni gelir kaynaklarının oluşturulmasını gerektirir. Örneğin, merkezi yönetimce toplanan belirli vergilere, belirli sınırlar içerisinde kesir ekleme yetkisi yerel yönetimlere tanınabilir. Yerel yönetimler, tarh, tahakkuk ve tahsili kendilerine bırakılan vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak, oran koyma yetkisi ile donatılabilirler. Ayrıca belediyelerin kaynakları da daha verimli hale getirilebilir. Bunun için de şu üç yöntemi sayabilirim: Hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak, kamu harcamalarının kapsamını daraltmak ve gelirleri arttırmak. * Samsun’da ne gibi problemlerle karşı karşıyasınız? Hemşehrileriniz bu şehirde yaşamaktan memnun mu? - Araştırmalar gösteriyor ki, Samsun’da yaşayan her on kişiden beşi bu kentte yaşamak istemiyor. Refah düzeyi çok düşük ve kent nüfusunun dörtte biri yeşil kart sahibi. Şimdiki yapısıyla Samsun’da günlük hayat hiç de kolay değil. Çarpık kentleşme her alanda kendini gösteriyor. Geçmişte çağdaş projelerin üretilmemesi sebebiyle hayat standartları çok düşük ve çevre sorunları alabildiğince büyümüş. Trafik, yetersiz yollar nedeniyle adeta bir işkenceye dönüşmüş... Otoparklar, araç sayısı ile orantısız... Samsun’da kent atıkları maalesef Karadeniz’e dökülüyor. Bunu engellemek amacıyla hemen katı atık yönetimi ve atık su arıtma tesisleri kurulması için fizibilite ve etüt çalışmalarına başladık. * Belediye hizmetleri dışında hemşehrilerinizin problemlerine de çözüm üretiyor musunuz? - Bu yönde çalışmalarımız var. İstihdam sağlama ve göçü durdurarak gelir düzeyini yükseltme çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile kurulan bir şirket aracılığı ile Samsunlu girişimcileri biraraya getirdik. İki işletmeyi üretim yapar hale getirdik ve küçük de olsa istihdam sağladık. Amacımız görev süremiz içerisinde kentte yaşanan işsizliği yüzde 2 seviyelerine çekmek. * Samsun sosyal ve kültürel açıdan ne durumda? Aslında çok güzel bir şehir. Burayı turizmin, kongre turizminin merkezi haline getirebilirsiniz. - Samsun’da ekonomik sorunlara paralel olarak sosyal ve kültürel yaşam da ivme kaybetmiş. İvmeyi yükseltebilmek için 7 ana hedef belirledik. Amacımız, Samsun’u bir kültür kenti haline getirmek, hayatı canlandırmak, ülkeye geleceğin Samsunlu aydınlarını kazandırmak, toplumsal iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, unutulan değerlerimize sahip çıkmak, sanata olan ilgi ve sevgiyi arttırmak ve 19 Mayıs kenti olan Samsun’un bu kimliğini öne çıkarmak. Bu hedeflere ulaşabilmek için başlattığımız çalışmalar ise şöyle sıralanabilir: Kent Kültür Konseyi oluşturmak, Sinema ve Müzik Festivali yapmak, Çocuk Evleri kurmak, internet evleri açmak, ikinci bir lisan hamlesi başlatmak, üniversite ile ortak kültürel ve bilimsel araştırmalar yapmak ve halk sağlığı çalışmalarına ağırlık vermeyi sayabilirim... *Halkla diyaloğunuz yeterli mi? - Değil. Belediyenin halkla olan diyaloğun eksik olduğunu görünce hemen hemşehrilerimizin hizmetlerimize daha kolay ulaşabilmesini sağlamak ve belediyemizin çalışmaları hakkında kamuoyuna doğrudan bilgi verebilmek amacıyla, “Çözüm Merkezi” olarak adlandırılan bir uygulamaya başladık. DEVAM EDECEK
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT