BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi kanunları yine değişti

Vergi kanunları yine değişti

Yazboz tahtası haline gelen vergi kanunları, yine değişti.Yazboz tahtası haline gelen vergi kanunları, yine değişti. 29.1.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 27.1.2000 tarih ve 4503 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda, Harçlar Kanununda, Finansman Kanununda, Vergi Usul Kanununda ve Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bugünkü yazımızda, bu değişiklikleri aktarmak isityoruz. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Özellikle ihraç amacıyla üretilecek malların imalinde kullanılacak hammaddelerin ithalinde teminat aranması konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verildi. Öte yandan bazı kavramlar, 4.2.2000 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Gümrük Kanununa uyarlandı. HARÇLAR KANUNUNDA Harçlar Kanununda yapılan değişikliklerle, yine yeni gümrük kanununa göre yapılacak bazı işlemler, free-shop açılması, antrepo, geçici depo kurulması gibi işlemler harca bağlandı. AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA Fiyat artışlarında önemli bir etken olan petrol ve türevlerinin, zam oranlarını düşürmek amacıyla Akaryakıt Tüketim Vergisi kanunundada değişiklik yapıldı. Eskiden tarife, satış bedelinin belli yüzdeleri şeklinde idi. Şimdiki tarifede maktu oranlar belirlendi. Böylece yapılacak zam oranında vergi artışı önlendi. Ancak bu düzenleme, biraz göstermelik gibi oldu. Zira, litrede belli bir tutar olarak belirlenen maktu vergiler. Her ay Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında artacağından, vergi artışları da fiyat artışlarına belli oranlarda her ay yol açacak. Dolayısıyla, endeksin açıklandığı her ayın 5. günü itibariyle benzine zam yapılacağının, şimdiden kesinleştiği söylenebilir. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA Kurumlar Vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle, şirketlerin turizm yatırım ve işletme belgesine sahip turizm tesislerini veya bu tesislere dahil gayrimenkullerini kısmen veya tamamen yeni kurulacak (teşvik belgeli veya yabancı sermayeli) şirketlere aynı sermaye koymaları suretiyle saptayacakları kazançlar, Kurumlar Vergisi ve stopaj dışına çıkartıldı. Dolayısıyla, bu yolla sağlanacak kazançlar, sıfır oranında vergiye tabi oldu. Ancak şirketlerin bu kazançlarını sermayelerine eklemeleri, şart. Bu durumda, hissedarlara verilecek bedelsiz hisse senetlerinin vergiye tabi olup olmayacağı sorunu ortaya çıktı. Kanun bu sorunu da, bu yolla verilen bedelsiz hisse senetlerinin temettü sayılmayacağını kabul ederek çözdü. VERGİ USUL KANUNUNDA Bilindiği gibi 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde yıkılan veya büyük hasar gören işyerlerinden alacağı olanlar, bu alacaklarını elde edememeleri dolayısıyla, vergi matrahlarının dışına çıkartmakta büyük güçlükler yaşamaktaydı. Zira gelir yazılmış bir alacağın, vergi matrahı dışına çıkartılması, Vergi Usul Kanunumuzda borçlunun icra yoluyla takibi veya iflasının istenmesi gibi sıkı kayıtlara tabi tutulmuştur. Bu defa yapılan bir değişiklikle, deprem faleketine bağlı olarak bu şartlar hafifletilmiş ve depremden önce doğan ve belgelerle kanıtlanan alacakların, borçlunun depremde belli oranlarda mal varlığını kaybettiğinin tespiti halinde, karşılık ayrılması veya gider yazılması suretiyle vergi matrahlarının dışına çıkartılması olanağı sağlanmıştır. Ayrıca Maliye Bakanlığı’na, Serbest muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin bu konuda gerekli tespitleri bir rapor ile yapmalarına müsaade etme konusunda yetki tanınmıştır. Bu yetki Bakanlıkça kullanıldığı takdirde, konuya ilişkin bürokrasi de son derece azaltılarak, söz konusu felaketlerden doğan bir ticari sıkıntı daha giderilmiş olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT