BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mübârek Berât Kandili yaklaştı -2-

Mübârek Berât Kandili yaklaştı -2-

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), Berât gecesinde çok ibâdet ve duâ ederdi.Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), Berât gecesinde çok ibâdet ve duâ ederdi. Yine o, Berât gecesinde, “Allahümme’rzuknâ kalben takıyyen mine’ş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen” duâsını da çok okurdu. (R. Nâsıhîn) Hazret-i Âişe vâlidemiz, “Yâ Resûlallah, Allahü teâlâ, seni günâh işlemekten muhâfaza buyurduğu hâlde, neden Berât gecesinde çok ibâdet ettin?” diye sordu. Peygamber Efendimiz ona cevâben buyurdu ki: “Ben, şükredici bir kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertîp olunur. Bu gece herkesin amelleri, Allahü teâlâya arz olunur.” [Gunyetü’t-tâlibîn] Bize düşen iş de; böyle geceleri, namâzla-niyâzla, duâyla, tevbe ve istiğfârla geçirip Cenâb-ı Hakk’ın yüce merhametine sığınmak, kendimizi ve sevdiklerimizi, râzî olduğu kulları zümresine ilhâk buyurmasını dilemektir. Şüphesiz ki O’nun, her şeye gücü yeter. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: “Rahmet kapıları dört gecede açılır. O gecelerde yapılan duâ reddolmaz. Fıtr ve Kurbân bayramlarının birinci geceleri, Berât ve Arefe geceleri.” [İsfehânî] “Allah şu dört geceyi hayırla süsler. Ramazân Bayramı ve Kurbân Bayramı geceleri, Arefe gecesi, Şa’bânın yarısının [Berât] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.” [Deylemî] “Allahü teâlâ, Berât gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindârları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.” [Taberânî, Beyhekî] “Allahü teâlâ, Şa’bân ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecellî ederek -kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hâriç- herkesi affeder.” [İbn-i Mâce] “Sâlih akrabâyı terk eden, ana-babaya âsî olan kimse, Berât gecesi affa kavuşamaz.” [Beyhekî] “Berât gecesi göklerin kapıları açılır, melekler, mü’minlere müjde verir ve ibâdete teşvik ederler.” [Nesâî, Beyhekî, Münzirî] BU GECELERDE NELER YAPMALI? Gâfil olmamalı, bu geceleri mutlaka ihyâ etmelidir. Bütün mübârek geceleri birer ganîmet bilmeli, bu fırsatları iyi değerlendirmelidir. Bu gece ve günleri lâyıkı vechile ihyâ etmeli, geceleri ibâdetle, gündüzleri de oruçla geçirmelidir. Bugün ve gecelerde bolca tevbe-istiğfâr etmeli, çokça kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı ve duâ etmelidir. Bilhassa mübârek zamanlarda ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim ise, doğru yazılan ilmihâl bilgileridir. Allahü teâlâya ilticâ, münâcât, tazarru’ ve niyâzda bulunmalı, yalvarıp yakarmalıdır. Günâhlarını düşünmek, ayıplarını-kusurlarını hâtırlamak, kıyâmetteki azâpları düşünüp korkmak, Cehennemin sonsuz acılarından titremek lâzımdır. Afv ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. Bu gecelerde, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni’metlere şükretmeli, yapılan hatâlar, günâhlar için de tevbe-istiğfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir. “Yâ Rabbî, bize dünyâ ve âhiret saâdeti ihsân eyle...”, “Bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma...” diye de duâ etmelidir. Fakîrlere ve yetîmlere de sadaka ve hediyeler vermeli, Müslümânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülerimizin rûhlarına da göndermelidir. Tesbîh, tahmîd, tekbîr, tehlîl ve benzeri her çeşit zikir, fikir ve şükürle meşgûl olmalıdır. Kazâ namazı borcu olanlar [ve olmayanlar da], bolca kazâ namazları kılmalıdır. [Seyyid, allâme Muhammed Emîn İbn-i Âbidîn, kazâ namazı olmayanların da, kazâ namazı kılmalarının ihtiyâtlı olduğunu ifâde buyuruyor.] Kur’ân-ı kerîm okumalı, sevâbını da ölülerimizin rûhlarına göndermelidir. Sevgili Peygamberimize ve âl ü eshâbına da çokça salevât-ı şerîfe okumalıdır. Ana-baba, diğer yakın akrabâ ziyâret edilmeli veya telefonla gönülleri ve duâları alınmalıdır. Dargınlar, küskünler barışmalıdır. Ayrıca bu vesîleyle güzel vatanımızın dirliği, asîl milletimizin birliği ve berâberliği, bütün Müslümanların ve İslâm âleminin huzûr ve saâdeti, bütün insanların da hidâyeti için duâ etmeliyiz. Ayrıca, şu anda bütün dünyâda elem ve ızdırâp çeken, milyonlarca Müslümân kardeşimizi de duâlarımızda unutmamalıyız; onlara hiç olmazsa duâlarımızla yardımcı olmalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT