BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nun çalışma esasları

Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nun çalışma esasları

Futbol Federasyonu Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı taslağı Federasyon Genel Kurulu çalışma esasları ile ilgili hükümler de içermektedir.



Futbol Federasyonu Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı taslağı Federasyon Genel Kurulu çalışma esasları ile ilgili hükümler de içermektedir. Taslağa göre, genel kurul 4 yılda bir mali genel kurul ise her yıl Haziran ayının ilk yarısında olağan olarak toplanır. Yürürlükteki kanun ise genel kurulun her yıl Haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanmasını öngörmektedir (m.5/VII). Taslağın daha geniş bir zaman dilimi öngörmesi bizce daha isabetlidir. Çünkü bazan 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili veya 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili bütünüyle haftanın işgünlerine denk gelmekte, bazen de Milli Takımımızın katıldığı ve Federasyon yetkililerinin de izlediği uluslararası şampiyonalar bir haftadan fazla, hatta haftalarca sürmektedir. Fikrimizce genel kurulun toplanabileceği süre oldukça geniş tutulmalıdır. Taslağın seçimli olağan toplantının yapılmadığı yıllarda yalnızca mali genel kurulun toplanmasını öngörmesi uygundur. Kanundaki genel kurul başlıklı düzenlemede (m.5/III) her yıl olağan toplantı yapılmasından sözedilmesine rağmen, Federasyon Başkanı, Başkanvekileri, Yönetim Kurulu ve genel kurulca seçilen diğer kurullarla ilgili hükümlerde seçimlerin 4 yılda bir yapılması öngörülmüştür (m.7/I, m.9/II, m.13, m.15). Bize göre, genel kurul olağan toplantıya çok yakın bir tarihte olağanüstü toplandığında olağan toplantıya gerek kalmayabileceğinden bu hususta özel düzenleme yapılmalıdır. Taslağa göre, genel kurul gerektiğinde delegelerin yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatları veya Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı yahut Spordan Sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yürürlükteki kanun, genel kurulun lüzumu halinde üyelerin üçte birinin veya Spordan Sorumlu Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilmesini öngörmektedir (m.5/VIII). Yürürlükteki ana statü, olağanüstü toplantı isteyen üyelerin başvurularının noterden tasdikli olmasını, Yönetim Kurulu’nun en geç 2 ay içinde olağanüstü toplantıyı düzenlemesini ve bu toplantılarda yalnızca çağrıda belirtilen hususların görüşülüp karara bağlanmasını öngörmektedir (m.6/2). Taslağın genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini Federasyon Yönetim Kurulu’na da tanımasını uygun bulmaktayız. İstifa ettiği takdirde genel kurulun toplanmasına yol açacak olan bir kurulun, bazı konularda görüş ve karar almak yahut mesela Denetleme Kurulu veya Tahkim Kurulu üyeliklerinde çok sayıda boşalma dolayısıyla seçim yapılması için toplantı istediğinde genel kurul üyelerinin veya bakanın çağrısını beklemeksizin doğrudan çağrıda bulunabilmesi daha tutarlıdır. Zira böyle bir ihtiyaç olduğunda tek tek delegelere başvurup iknaya çalışmak bir yandan gereksiz çaba ve zaman harcamak, bir yandan da genel kurul toplanmadan bir ölçüde müzakereleri başlatmak ve belki de bitirmek, dolayısıyla bazen olağanüstü toplantıyı sırf formalite haline dönüştürmektedir. Bakandan çağrıda bulunmasını istemek zorunda kalmak da özerklik açısından uygun görülemez. Taslağın, delegelerin başvurusuyla olağanüstü toplantı için kanundaki 1/3 oranını % 40’a çıkarması da bizce, özellikle yönetim kuruluna da çağrı yetkisi tanınması karşısında isabetli sayılmalıdır. Çünkü bize göre genel kurulun olağanüstü toplanmasına yönetim kurulu ve bakan tarafından gerek görülmemişken böyle bir teşebbüs, en azından toplantının açılabilmesi için gerekli nisaba oldukça yakın sayıda delege tarafından desteklendiği takdirde gerekli işlemlere başlanmalıdır. Taslağın, olağanüstü toplantı için delegelerin başvurusunun noter kanalıyla yapılması şartını koymasını da karışıklıkların ve imza yahut kimlik konusunda gereksiz araştırma ve tartışmaların önlenmesi açısından isabetli bulmaktayız. Yürürlükteki ana statünün, olağanüstü toplantı hazırlığı için 2 aylık süre tanıması bizce tutarsızdır. Genel Kurulun acele karar alınması veya Federasyon Yönetim Kurulu’nun olabildiğince çabuk değiştirilmesi amacını güden başvurudan 2 ay kadar sonra toplanması uygun sayılan ana statünün bu düzenlemesi de üyelerin üçte birinin veya bakanın çağrısı üzerine genel kurulun olağanüstü toplanmasını öngören kanun hükmüne de aykırıdır. Taslağa göre, olağan ve olağanüstü toplantıların yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ertesi gün ve çoğunluk aranmaksızın yapılır. Kanun, genel kurulun üye sayısının en az üçte ikisinin iştirakiyle toplanmasını öngörmekte ve bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yapılması ile ilgili herhangi bir hüküm içermemektedir. Ana statü, toplantı ilanında ilk toplantıda çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci bir toplantının yapılacağı yer ve tarihin de belirtilmesini (m.II) ve ikinci ve daha sonraki toplantılarda da aynı çoğunluğun aranmasını öngörmektedir (m.12/II). Uygulamada üçte iki çoğunluğun bir iki eksiğinin toplantıya katıldığı, ancak bu sayıdaki delegelerle toplantı açılamadığı gibi ikinci bir toplantının da yapılamadığı görülmüştür. Böylece toplantı yapılmasını isteyen bu denli çoğunluk sonuç alamamış, mazeretlilerle birlikte üçte biri zor bulan karşıt görüştekilerin isteği gerçekleşmiştir. Kanundaki bu hüküm, genel kurulun olağan olarak toplanmasını da güçleştirmekte ve azınlık kalan bir grubun pazarlık konusu yapmasına elverişli bulunmaktadır. Fikrimizce taslağın düzenlemesi,. daha demokratik ve özerklik ilkesine daha uygundur. Taslağa göre, genel kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin yarıdan fazlasının oyuyla alınır. Kanun bu hususta açık bir hüküm içermemektedir. Ana statü, olağan toplantıda gündeme madde eklenmesi için önerilerin genel kurul üye tam sayısının en az beşte biri tarafından yapılmasını ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilmesini öngörmektedir (m.17/II). Taslak, gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçiminin yenilenebilmesini öngörmektedir. Kanun ise olağanüstü toplantıda bu seçimlerin yenilenebilmesini kabul etmektedir (m.5/VII). Böylece kanuna göre her yıl olağan olarak toplanan genel kurulun 4 yıl için seçilmiş bulunan başkanı ve kurulları değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Ana statü, olağan toplantılarda kanunda belirtilen mali konularla bütçenin görüşülüp karara bağlanmasını, her dördüncü yıldaki toplantılarda seçimlerin yenilenmesini (m.6/1, II), olağanüstü toplantılarda yalnızca çağrıda yeralan hususlarda karar alınmasını (m.6/2, m.17/III) ve gündeme madde eklenmesine ilişkin isteklerin işleme konulmamasını öngörmekterid (m,17/III). Uygulamada bazan istifalar veya değişiklik istekleri dolayısıyla seçim yapılması gerektiğinde olağan ve olağanüstü toplantılar birlikte yapılmıştır. Fikrimizce, taslağın bu düzenlemesi, böyle karmaşık usul işlemlerine yol açmaması yönünden daha tutarlıdır ve daha demokratiktir. Bize göre, ana statü düzenlemeleri kanuna aykırılık ve uygulamada yorum farklılığı olabilmesi dolayısıyle ve genel kurul görüşmeleri sırasında işbaşındaki görevli ve kurullara güvensizlik duyulabileceği göz önünde tutularak toplantıda gündeme seçim maddesi konabileceği açıkça belirtilmelidir. Taslak, genel kurulda uhdesinde binden fazla üyelik bulunduranların sadece bir oy hakkına sahip olduğunu, kanundan farklı olarak açıkça belirtmektedir. Taslağa bu hükmün konulmasını isabetli bulmaktayız. Sonuç olarak, taslağın Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nun çalışma esaslarına ilişkin düzenlemelerinin uygulamada görülen aksaklıklarını giderici, daha demokratik ve özerkliğe daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT