BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küçük resmen aday

Küçük resmen aday

F.Bahçe nihayet başkan adayını buldu. Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı lideri Aziz Yılmaz’la birlikte kamuoyuna açıklama yapan Vefa Küçük, “Grubuma beni F.Bahçe’ye başkan adayı olarak lâyık gördükleri için teşşükkür ediyorum.F.Bahçe nihayet başkan adayını buldu. Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı lideri Aziz Yılmaz’la birlikte kamuoyuna açıklama yapan Vefa Küçük, “Grubuma beni F.Bahçe’ye başkan adayı olarak lâyık gördükleri için teşşükkür ediyorum. Kulübüme hizmet etmek benim için onurdur. Listem hazır, çok iyi bir yönetim kadrom var. F.Bahçe bütün sportif alanlarda başarılı olacaktır” diye iddialı konuştu. Küçük, Aziz Yıldırım seçime girse de girmese de aday olduğunu bildirdi. “Fener 2000’lere yakýþacak” F.Bahçe nihayet baþkan adayýný buldu. Haftalardýr camiayý sýkýntýya sokan “kulüp sahipsiz mi kalacak, baþkan adayý bulunamayacak mý?” sorularý, dün Vefa Küçük’ün yaptýðý “F.Bahçe asla sahipsiz deðil, iþte ben buradayým. Tek amacým F.Bahçe’yi 2000’lere yakýþýr hale getirmektir” açýklamasýyla cevabýný buldu. Yanýnda Birleþik Fenerbahçeliler Vakfý lideri Aziz Yýlmaz olduðu halde kamuoyuna açýklama yapan Küçük, “Grubuma beni F.Bahçe’ye baþkan adayý olarak lâyýk gördükleri için teþþükkür ediyorum. Kulübüme hizmet etmek benim için onurdur. Listem hazýr, çok iyi bir yönetim kadrom var. F.Bahçe bütün sportif alanlarda baþarýlý olacaktýr” diye iddialý konuþtu. “Yýldýrým varsa da yoksa da” Aziz Yýldýrým’ýn adayý olup olmamasýnýn kendisini hiç ilgilendirmediðini de söyleyen Küçük, “Kongreye iki hafta kaldý. Bugünden itibaren çalýþmalarýmýzý F.Bahçe’ye nasýl daha iyi hizmet verebiliriz düþüncesine göre yapýyoruz. Aziz Yýldýrým varsa da varým, yoksa da varým. Seçildiðim takdirde asla tek adam olmayýp, tek baþýna kararlar vermeyeceðim” sözlerini kullandý. Aziz Yýlmaz da yaptýðý açýklamada Vefa Küçük’e baþkan adaylýðý tekliflerini kabullendiði için teþekkür edip “Camiamýzýn kendisine vefa borcu var. Vefa bey, F.Bahçe Baþkanlýðý’na en çok lâyýk olanlardan birisi. Sevdiðimiz bir aðabeyimiz ve kendisiyle büyük bir uyum içindeyiz” diyerek övgüde bulundu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT