BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seba’ya eleştiri yağmuru

Seba’ya eleştiri yağmuru

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Ankara’da düzenlediği panele katılanlar başkan Süleyman Seba’yı topa tuttu.Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Ankara’da düzenlediği panele katılanlar başkan Süleyman Seba’yı topa tuttu. MHP İstanbul Milletvekili ve başkan adayı Mehmet Gül, “Süleyman ağabey, sadece benim değil hepimizin çok sevdiği bir insandır. Ancak bundan sonra gençlere yol vermesi gerekir. Beşiktaş hiç kimsenin babasının malı değildir” derken, İhsan Kalkavan “Benimle birlikte daha nice Beşiktaş’a canını verecek işadamı, kulüpten o veya bu şekilde kaçırtılmıştır” diye konuştu. Serdar Bilgili de Beşiktaş’ın profesyonelce düşünen genç yöneticilere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Anadolu Beþiktaþlýlar Derneði’nin Ankara’da düzenlediði panelde Beþiktaþlýlar, “2000’li yýllarda kulüp nasýl olmalý?” konusunu tartýþtý. Hikmet Çetin’in yaný sýra Ünal Erkan, Refaeddin Þahin, Biltekin Özdemir, Mehmet Gül, Esen Beder, Latif Ayaz, Arkan Tünay, Rýza Çalýmbay, Ýhsan Kalkavan ve Serdar Bilgili panele katýlan ünlüler arasýnda yer aldý. MHP Ýstanbul Milletvekili ve baþkan adayý Mehmet Gül, eleþtiri oklarýný Seba’ya yöneltirken, “Süleyman aðabey, sadece benim deðil hepimizin çok sevdiði bir insandýr. Bir kiþinin her zaman ayný performansý sergilemesi mümkün deðildir. Böyle düþünmek zaten tabiat kanununa aykýrýdýr. Onun da bundan sonra gençlere yol vermesi gerekir” diye konuþtu. Beþiktaþ’ýn ulu bir çýnar olduðunu söyleyen Gül, “Ýnsanýn o çýnara 10 yýl boyunca iyi baktým diye tapusunu almasý mümkün deðildir. Beþiktaþ da hiç kimsenin babasýnýn malý deðildir” dedi. Ýhsan Kalkavan ise yaptýðý icraatlar sebebiyle Seba’ya ateþ püskürürken, “Benimle birlikte daha nice Beþiktaþ’a canýný verecek iþadamý, kulüpten o veya bu þekilde kaçýrtýlmýþtýr. Þu anda Beþiktaþ, önünü göremez hale gelmiþtir. Bütün Beþiktaþ camiasý bulanýk suda balýk avlamaya çalýþmaktadýr” diye konuþtu. Serdar Bilgili de Beþiktaþ’ýn çok zor bir dönemeçten geçtiðini ifade ederek, “Maalesef bu zor dönemde hiç kimse birlik ve beraberlik içinde hareket etme yolunu seçmemiþtir. Bugün Beþiktaþlýlar’ýn birlik olma günüdür ama birlik olma gününde sýnýfta kaldýðýmýzý açýkça beyan etmekten çekinmiyorum” dedi. Beþiktaþ’ýn artýk Avrupalý bir kulüp düzeyine gelmesi gerektiðini savunan Bilgili, “Ben ABD’de incelemelerde bulundum. Bu ülkenin basketbolda güçlü kulüplerinden biri olan Denver Nugget, Pepsi ile anlaþma yaparak, stadýnýn isim hakkýný 68 milyon dolara vermiþtir. Beþiktaþ’ýn artýk böyle profesyonelce düþünen genç yöneticilere ihtiyacý vardýr” þeklinde konuþtu. Hikmet Çetin ise baþkan adaylýðýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT