BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 30 yıl önce temelini atmıştı Baba, Van’da hastane açtý

30 yıl önce temelini atmıştı Baba, Van’da hastane açtý

Baþbakanlýðý döneminde temelini attýðý Van Yüksek Ýhtisas Hastanesi’nin 30 yýl sonra açýlýþýný yapan Demirel, yatýrýmlarýn geç bitmesinden yakýndý. Demirel, “Bu hýzla, istediðimiz kalkýnmayý yapamayýz” dedi.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye’deki kamu yatırımlarının hızlı gerçekleşmediğini belirterek, “Bugünkü hızla yatırımlar 10-12 yılda bitiyor. Bu hızla 2000’li yıllarda öngördüğümüz kalkınmayı yapamayız” dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, Van gezisi kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Demirel, törende, hastanede önemli kalp ameliyatlarının yapılabildiğine dikkati çekerek, “Bu ameliyatın Van Gölü kıyısında yapılması hepimiz için gururdur. Bundan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Başarıya hep beraber şahit oluyoruz. Başarı hükümetlerin, devletin, milletin, bu işe gönül vermiş olan herkesindir” dedi. Yüksek İhtisas Hastanesi binasının temelinin 1970’lerde Başbakanlığı döneminde Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak atıldığını, bina inşaatının 1983 yılında tamamlandığını ve 1999’da da bugünkü durumuna geldiğini anlatan Demirel, şöyle devam etti: “Bu binanın 30 yıllık serüveni var. Bizim yatırım hızımızla 10-12 senede bu binalar ancak bitiyor. Bu devlet için iyi değildir. Ama kamu maliyemizdeki çeşitli tıkanıklıklar, yatırımlara gereken payı ayırmamıza müsaade etmiyor. Türkiye’nin önünde 5 bin küsür devlet projesi var. Bugün ayırabildiğimiz tahsisatlarla, bunların 10-12 yılda bittiğini görüyoruz. Bu yatırım hızıyla 2000’li yıllarda istediğimiz, öngördüğümüz kalkınmayı yapamayız, sıkıntı çekeriz.” Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendisine ikinci defa cumhurbaşkanı olması yönünde çağrı yapanların gereğini ifa etmesi gerektiğini söyledi. Van’a gelişinde uçakta gazetecilerin sorularına cevap veren Demirel, kıyak emeklilikle ilgili bir soru üzerine, “Birtakım şeyleri araştırıyorum. Kararımı Cuma sabahı (yarın) açıklayacağım. Ortada bir durum var. Halen yürürlükte olan bir kanun var. Kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Yalnız gerekçesi neşredilmediği için kanun yürürlükte. Tartışmalar daha işin içini bilerek yapılırsa, daha salim neticeye varılır. Bunları kamuoyuna açıklayacağım” dedi. Van’dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Demirel, halka hitabı sırasında atılan ‘Barış’ sloganlarını değerlendirerek, “Bu slogan Diyarbakır’da daha önce atılan ‘İdama hayır Barış hemen şimdi’ sloganının tek bacaklısıdır. Tabi şimdi terörde bir yere gelindi. Ama terörün etkileri vardır. Terör bitse de ondan geriye kalan tahribat demek istemiyorum da kalıntıları vardır. Ben 50 senedir halkın hizmetindeyim. Beni çok ilgilendiren gözler ve yüzlerdir. Sokaktaki adamın gözleri ve yüzleridir. Gözler ve yüzler iyi. Sonra ben bir şey veren adam değilim. Ama bu ülkenin her köşesini takip eden meselelere muhatap olan kişiyim. Türkiye 2000’li yıllara gülerek girdi diyorum” diye konuştu. Dolan meydanın demokrasiyi gösterdiğini belirten Demirel, siyasetçilere buralara gitmelerini tavsiye ettiğini belirtti. Hizbullah hadisesinin bölgeye turist patlamasını engellediğini belirten Demirel, bölgedeki sınır ticaretinin de düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. VAN NOTLARI... Geç oldu ama temiz oldu Cumhurbaþkaný’nýn Van gezisi, alýþýlmýþ þekilde uçakta yapýlan açýklamalarla baþladý. Kýyak emeklilik, Meclis’in itibarý, Hizbullah, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve kendi adaylýðý, FP ve sine-i millet, Demirel’in deðindiði ve görüþlerini belirttiði konulardý. Bu konulardaki açýklamalarý bugün gazetemizde geniþ þekilde bulacaksýnýz. Demirel, Van’a indikten sonra 30 yýllýk bir mazisi olan Yüksek Ýhtisas Hastanesi’nin açýlýþý iþe baþladý. 1970’de temeli atýlan bu hastane defalarca yaptýðý açýlýþ törenlerinin sonuncusunu bir ihtisas hastanesi olarak gerçekleþtirdi. Geç oldu ama temiz oldu. Doðu’nun bu sevimli ili açýk kalp ameliyatlarýnýn yapýldýðý, diyaliz hastalarýnýn faydalanabileceði, ambulanslarýn gidip geldiði övünülecek bir tesise kavuþtu. Cumhuriyet’in 75. yýlýna yetiþtirilmesi planlanan, ancak yine bürokrasinin gazabýna uðrayan hastane, Saðlýk Bakaný Osman Durmuþ’un büyük gayretleri ile hizmete girdi. Demirel de, hakký teslim ederek Vanlýlarýn önünde Durmuþ’a teþekkür etti. 2.5 aydýr hizmette olan hastanede þimdiye kadar 19 açýk kalp ameliyatý yapýlmýþ. Bu yýlýn ortalarýna kadar bu sayý 50’yi bulacak. Bir tesisin 30 yýlda tamamlanmasýndan yakýnan Demirel, Türkiye’nin bir gerçeðine de dikkat çekti: “Kamu yatýrýmlarý 10-12 yýlda tamamlanabiliyor. Bunu 4-5 yýla indirmeye mecburuz. Bu durum yatýrýma daha çok kaynak ayýrmayý, yabancý sermayeyi teþvik etmeyi ve yap-iþlet-devret modelini uygulamayý bir kere daha gündeme getiriyor.” Van hükümet meydanýnda Vanlýlara hitap etmek Demirel’in ikinci iþi oldu. Hatýrý sayýlýr bir kalabalýk görünce coþmasýný beklediðimiz Demirel, anlaþýlmaz bir þekilde zafer iþaretleriyle “Barýþ barýþ” sloganlarýndan rahatsýz olunca kýsa kesti. Cevabý da bir hayli sert ve anlamlýydý:”Barýþý istemeyen mi var. Ancak eline silah alýp 90 yaþýndaki insaný öldürenle neyin barýþýný yapacaksýnýz. Kanunsuz hareketleri iþleyenleri hep birlikte ayýplayalým, kýnayalým. Gelin, devlete, laik cumhuriyete sahip çýkalým. Bin senedir birlikte yaþýyoruz. Bin sene daha yaþayalým.” Vilayetteki kýsa bir dinlenmenin ardýndan 300 milyar liraya mal olan ve 20 kiþinin istihdam edildiði Hak-San Yem Fabrikasý’ný açan Demirel’in son duraðý, 24 derslikli ve 350 milyar liraya mal olan Rekabet Kurulu’nun yaptýrdýðý Ýlköðretim okulu oldu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT