BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu senenin Mevlid Kandili de yaklaştı...

Bu senenin Mevlid Kandili de yaklaştı...

25 Şubat 2010 (11 Rebîu’l-evvel 1431) Perşembe gecesi, idrâkiyle şerefleneceğimiz mübârek “Mevlid Kandili”nizi, şimdiden, cân u gönülden tebrîk ve tes’îd eder, sıhhat ve âfiyet içerisinde, sevdiklerinizle birlikte nicelerine kavuşmanızı, Allahü teâlâdan hâlisâne dileriz.25 Şubat 2010 (11 Rebîu’l-evvel 1431) Perşembe gecesi, idrâkiyle şerefleneceğimiz mübârek “Mevlid Kandili”nizi, şimdiden, cân u gönülden tebrîk ve tes’îd eder, sıhhat ve âfiyet içerisinde, sevdiklerinizle birlikte nicelerine kavuşmanızı, Allahü teâlâdan hâlisâne dileriz. Dünyâ târihinde çok önemli dönüm noktaları, kilometre taşları vardır. Birincisi şudur ki: Şu uçsuz-bucaksız olarak gördüğümüz koca “kâinât”ı yaratan yüce Allah, sâdece “Dünyâ”nın insanlarla meskûn olmasını irâde etmiştir. Cenâb-ı Hak, “Hz. Âdem”i, “ilk insan” olarak bu dünyaya göndermiş ve onu aynı zamanda “ilk Peygamber” kılmıştır. Dünyâ târihinin çok önemli dönüm noktalarından, kilometre taşlarından biri de, “İki Cihân Güneşi Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâm)’ın dünyâyı teşrîfleridir. Yüce Allah, Muhammed aleyhisselâmı, bütün insanlara ve cinnîlere son peygamber olarak göndermiştir. İslâm âlimlerinin ittifâkla bildirdikleri gibi, her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm ise, dünyâ yaratıldığı günden kıyâmet kopuncaya kadar, her zamanda, her memlekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü, en fazîletlisidir. Hiçbir kimse, hiçbir bakımdan O’ndan üstün değildir. Cenâb-ı Hak, O’nu öyle yaratmıştır. Cenâb-ı Hak, şüphesiz ki bütün insanlara sayılamıyacak kadar çok ni’met, iyilik vermiştir. Allahü teâlânın merhameti, ihsânı, ni’metleri o kadar çoktur ki, bunu ancak “sonsuz” kelimesiyle ifâde edebiliriz. Bunların en büyüğü ve en kıymetlisi ise, Resûller ve Nebîler (aleyhimüsselâm) göndererek İslâmiyeti, ebedî saâdet yolunu göstermesidir. Kullarına çok acıdığı için, onların dünyada râhat, huzûr içinde, kardeşçe yaşamaları, âhirette de sonsuz saâdete, bitmez-tükenmez ni’metlere kavuşmaları için, yapılması lâzım olan iyilikleri ve sakınılması lâzım olan kötülükleri, Peygamberlerine bildirmiş, bunları bildiren birçok kitap (yüz suhuf ve dört kitap) da göndermiştir. Bu kitaplardan yalnız Kur’ân-ı kerîm bozulmamıştır. MÜBÂREK GECELER Mübârek geceler, İslâm dîninin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok merhamet ve şefkat ettiği, acıdığı için, bazı gecelere husûsî kıymet vermiş, bu gecelerdeki duâ ve tevbeleri, tâat ve ibâdetleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibâdet yapmaları, duâ ve tevbe etmeleri için bu geceleri birer sebep kılmıştır. Mübârek gece, öğle namazı vaktinden, o gecenin sonuna, ya’nî imsâk vaktine kadar olan zamandır. Mübârek geceler, kronolojik sıraya göre [ya’nî Hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine göre] şunlardır: 1- Muharrem Gecesi: Muharrem ayının 1. gecesi ki, Müslümânların hicrî-kamerî yılbaşı gecesidir. 2- Aşûre Gecesi: Muharrem ayının 10. gecesidir. 3- Mevlid Gecesi: Rebîul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir ki Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. 4- Regâib Gecesi: Receb ayının ilk Cuma gecesidir. 5- Mi’râc Gecesi: Receb ayının 27. gecesidir. 6- Berât Gecesi: Şa’bân ayının 15. gecesidir. 7- Kadir Gecesi: Ramazân ayı içinde bir gecedir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanife (rahmetullahi aleyh); “Ramazân ayının 27. gecesi olması çok vâki olur” buyururdu. 8- Fıtr (Ramazân) Bayramı gecesi: Ramazân ayının son günü ile Şevvâl’in 1. Günü [ya’nî Bayramın 1. Günü] arasındaki gecedir. 9- Arefe Gecesi: Arefe günü ile Kurban bayramının 1. günü arasındaki gecedir. Arefe, Zilhicce’nin 9. günüdür; başka günlere Arefe denmez. 10- Kurban Bayramı geceleri: Kurban bayramının 1, 2 ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne “Eyyâm-ı nahr=Kurbân günleri” denir. Bunlardan başka, Ramazân Bayramının diğer geceleri, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on geceleri, haftanın her Cum’a ve Pazartesi geceleri de mübârektir. Gördüğünüz gibi, kronolojik sıraya göre sene içerisindeki 3. mübârek gece “Mevlid Gecesi”dir. Ama fazîlet i’tibâriyle Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. [Bu, Hanefî mezhebine göredir. Ama Şâfîî mezhebine göre Mevlid gecesi, Kadir gecesinden de daha kıymetlidir.] Mübârek geceleri ihyâ etmeli, ya’nî kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT