BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivil ESK’ya doğru

Sivil ESK’ya doğru

Sivil İnisiyatif tarafından Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çalışma usul ve esaslarının yasal statüye kavuşturulmasına ilişkin taslak hazırlandı.Kamuoyunda “Sivil İnisiyatif” olarak bilinen, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, TOBB, TESK, DİSK ve TZOB tarafından Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ESK) çalışma usul ve esaslarının yasal statüye kavuşturulmasına ilişkin taslak hazırlandı. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in üç ayda bir Başbakan’ın başkanlığında sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplanması öngörülen taslakta, Konsey’in, üyelerinin üçte birinin yazılı talebi ile olağan dışı toplanabilmesi görüşü de yer alıyor. Sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan taslakta, konseyin görev ve yetkilerinin, toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşmasına katılmasını sağlamak, hükümeti ile toplumsal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini sağlamak, kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışma hayatının barış içinde yürütülmesine yardımcı olmak, işçi ve işverenlerin sosyal hak ve çıkarlarının ülke ve halk yararı gözetilerek korunması ve geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal konular ile kanun, kanun hükmünde kararname tasarıları hakkında hükümete, parlamentoya ve cumhurbaşkanına görüş bildirmek olduğu yer alıyor. BAŞBAKAN, BAŞKAN OLACAK Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanının, Başbakan’ın olması öngörülen taslakta, konsey başkan vekillerinin ise işçi ve işveren kuruluşları ile ESK’da yer alan hükümet dışı kuruluşlardan olmak üzere üç kişiden oluşması benimseniyor. Başkanın, konseyin oluşturduğu görüş ve öneriler ile hazırladığı raporları, hükümet ve parlamento tarafından dikkate alınması için gereken çabayı göstermesi esas alınan taslakta, konseyi toplantıya çağırma, toplantı yeri ve zamanını belirleme yetkisi konsey başkanına verilirken, başkanın yokluğunda konseyi başkan vekillerinin ortaklaşa toplantıya çağırması görüşü yer alıyor. Taslakta, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e danışmanlık ve gerektiğinde ihtiyaç duyduğu konularda görüş bildirmek ve gelişmeleri izlemek amacıyla 14 Danışma Kurulu’nun oluşturulması da benimseniyor. Taslağa göre, oluşturulması öngörülen Danışma Kurulları şunlar: Makroekonomik Politikalar Danışma Kurulu, Çalışma Hayatı Danışma Kurulu, Rekabet Danışma Kurulu, İstihdam ve İşsizlik Danışma Kurulu, AB ile İlişkiler Danışma Kurulu, Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışma Kurulu, Tarım Danışma Kurulu, Sanayi ve Ticaret Danışma Kurulu, Çevre ve Enerji Danışma Kurulu, Vergi Politikaları Danışma Kurulu, Ulaşım ve İletişim Danışma Kurulu, Esnaf ve Sanatkarlar Danışma Kurulu, Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu, Sağlık Danışma Kurulu. Konsey’in sekreterya hizmetlerinin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yerine getirilmesi benimsenen taslakta, konseyin mali kaynak ihtiyacının ise Maliye Bakanlığı’nın üstlenmesi öngörülüyor. Konsey’in kuruluş gerekçesi “Sivil İnisiyatif” tarafından hazırlanan taslak gerekçesinde, toplumsal kesimler arasında güven, diyalog ve işbirliğinin sağlanmasının, kalkınmanın hızlandırılmasında, demokrasinin geliştirilmesinde, toplumsal refahın artırılmasında ve sosyal barışın kurulmasında temel itici güç olduğu kaydedildi. Yasal bir statüye kavuşturulacak Ekonomik ve Sosyal Konsey’in, sürekli ve kalıcı bir diyalog ortamı oluşturucağına dikkat çekilen gerekçede, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kurulmasının Türkiye’nin onaylamış bulunduğu uluslararası sözleşmelerin bir gereği olduğu da bildirildi. Taslak gerekçesinde, yasal bir statüye kavuşturulacak konseyin, ülke sorunlarını yürürlükteki mevzuata ve onaylanmış uluslararası belgelere saygı temelinde diyalog ve uzlaşma yoluyla ele alıp çözüme kavuşturabileceği de ifade edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT