BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BIT’ler özelleºiyor

BIT’ler özelleºiyor

Büyükºehir Belediyesi ݺtirakler Daire Baºkanı Hüseyin Akay, İGDAª, Ulaºım A.ª., İDO, Halk Ekmek ve KİPTAª’ın özelleºtirileceğini söyledi.Büyükºehir Belediyesi ݺtirakler ve Kaynak Geliºtirme Daire Baºkanı Hüseyin Akay, belediye ºirketlerinden İGDAª, Ulaºım Aª, İDO, Halk Ekmek ve KİPTAª’ı özelleºtireceklerini açıkladı. Fransa’nın önde gelen ve uluslararası nitelikteki tek iºletme okulu ESSEC’den 40 kiºilik öğretim görevlisi ile öğrencilerinden oluºan bir heyet dün Büyükºehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Fransız heyete Büyükºehir Belediyesi Dıº İliºkiler Müdürü Yılmaz ªener ve ݺtirakler Daire Baºkanı Hüseyin Akay, kentsel ulaºım, ºehir planlaması, idari yapı ve ºirketler hakkında bilgi verdiler. BİT’LER FRANSIZLAR’I ªAªIRTTI! Fransız öğrenci ve öğretim görevlileri en çok ilgiyi kısaca “BİT” olarak adlandırılan Belediye İktisadi Teºekkülleri’ne gösterdi. Belediyenin çok ºirketi olmasına ºaºıran Fransızlar, sorularının büyük bölümünü bu konuya ayırdılar. ªirketlerin gelir kaynaklarından vergi ödeyip ödemediklerine, kent hizmetlerinin özelleºtirilip özelleºtirilmeyeceğine dair bir çok konuyu gündeme getirdiler. Fransız öğrenci ve öğretim görevlilerinin bu sorularını cevaplandıran ݺtirakler ve Kaynak Geliºtirme Daire Baºkanı Hüseyin Akay, ºirketlerin sayısının artmasını merkezi hükümetin de istemediğini kaydederek ºunları söyledi: “İlk etapta İGDAª, Ulaºım Aª, İDO, Halk Ekmek ve KİPTAª’ı özelleºtireceğiz. Özelleºtirme ve halka açılma zaman içinde tüm ºirketleri kapsayacak noktaya gelebilir. Belediyeler siyasi kuruluºlardır. Büyük gayretler sonunda önemli bir denetime açılsın istiyoruz. Siyasi tercihlerden çok fazla etkilenmeden halka hizmet etsin diyoruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT