BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geçmiş olan yılbaşına dâir birkaç kelime...

Geçmiş olan yılbaşına dâir birkaç kelime...

İsâ aleyhisselâmın İncîl’inde Allahın bir olduğu bildirilmişti. Ayrıca, son Peygamber olarak, Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselâmın geleceği de müjdeleniyordu...Hazret-i Îsâ’nın doğum günü olduğu zannedilen 25 Aralıkta kutlanan Hristiyân yortusu(bayramı)na “Noel (Christmas)” denildiği ma’lûmdur. “Noel Baba Yortusu”, daha ziyâde mîlâdî senenin Aralık ayının 24. gününün gecesi olarak kabûl edilmiştir. Bununla berâber 24 Aralık ile 6 Ocak arasında olduğunu kabûl eden Hristiyânlar da vardır. Ermeni kiliseleri, hiçbir zaman Noel’i kabûl etmeyip Hazret-i Îsâ’nın doğumunu hep 6 Ocakta kutlamayı sürdürmüşlerdir. Hristiyan âleminin, Noel kutlamaları, Roma İmparatorlarının birincisi olan Konstantin (Constantine) ile başlar. Hazret-i Îsâ’nın doğumundan çok önce, güneşe tapan putperestler, tertipledikleri kutlamalar sırasında, ışıklandırma ve dans yaparlar, içki içerlerdi. Ayrıca hindi, kaz kızartması ve domuz başı yemeyi de gelenek hâline getirmişlerdi. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperestken, mîlâdın 313. senesinde Hristiyânlığı kabûl etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyânlığa soktu. Eflatun’un ortaya koyduğu “Teslîs=Trinite” yani üç tanrı inancını, papazlara yazdırdığı yeni İncîl’e koydurdu ve 25 Aralığı da yılbaşı kabûl etti. Noel gecesini bayram ilân etti. Böylece yeni bir Hristiyânlık dîni doğmuş oldu. Sonunda Hristiyânlar her sene bu geceyi “Mîlâd” ve “Noel” olarak kutlamaya başladılar. Hâlbuki İsâ aleyhisselâmın İncîl’inde ve Havârîlerinden Barnabas’ın yazdığı İncîlde, Allahın bir olduğu bildirilmişti. Ayrıca, son Peygamber olarak Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselâmın geleceği de müjdeleniyordu... NOEL BABA, BİR HURÂFEDİR Hristiyanların kutladıkları Noelin bir uydurmadan ibâret olduğu, hattâ bazı Hristiyan teşkîlâtlarının da artık Noeli bir hurâfe kabûl ettikleri, dünyâ basınında çıkan haberler arasındadır. Nitekim, ABD’de yayınlanan 17 Aralık 1996 tarihli haftalık “Newsweek” dergisi bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: “Noel Baba, bir hurâfeden ibârettir; gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Ticârî maksatlarla sonradan uydurulmuştur. Hediyelik eşyâ sektörüne milyonlarca dolar kazandıran Noel Baba, kapitalizmin oyuncağı olmuştur... Îsâ aleyhisselâmın doğum günü net bir şekilde belli olmayınca, Noelin mânâsı da, efsâneden öteye gidememektedir. Nitekim 21 Aralık 1993 tarihli Milliyet ve 24 Aralık 1993 tarihli Türkiye gazetelerinde, bu konuda, İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis‘in bir beyânâtı çıktı. Bu beyânâtta, Noel Baba bayramının (yortusunun) bir safsata ve efsâne olduğu, yine İncil’de geçen Noel’le ilgili sözlerin de birer peri masalı ve efsâne olduğu açıklandı. Dr. David’in bu sözlerini, diğer ünlü İngiliz din adamlarından St. Albans Başpiskoposu John Taylor, Anglikan Çevre Bakanı John Gummer, “Kilisenin öğrettikleri çok açık. Dünyâdaki milyonlarca insan, İncîl’deki masallarla uyutulmaya çalışılıyor” sözleriyle desteklemişlerdir. MÎLÂDÎ YILIN BAŞLANGICI... Hazret-i Îsâ’nın doğumu hakkında, o zamanın edîb ve münevverlerinin eserlerinde hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. “Takvîm-i Ebüzziyâ”da ifâde edildiğine göre, Îsâ aleyhisselâm, dünyâda az bir müddet (33 sene) kalıp göğe çıkarıldığından, kendisini ancak 12 (oniki) havârî tanıyabilmiş, Îsevîler de az miktarda ve asırlarca gizli yaşamış olduklarından, mîlâd doğru olarak anlaşılamamıştır. 21 veya 25 Aralık, 6 Ocak veya başka bir gündür; ya’nî kesin değildir. Bugünkü mîlâdî senenin beş sene fazla olduğu, çeşitli dillerdeki kitaplarda yazılıdır. O hâlde, mîlâdî yıl, Müslümânların kullandıkları sene olan hicrî sene gibi doğru ve kat’î olmayıp, günü de, senesi de şüpheli ve yanlıştır. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin bildirdiğine göre de, mîlâdî yıl, üçyüz seneden fazla olarak noksândır ve Îsâ aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm arasındaki zaman, bin seneden az değildir. İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde herhangi bir mübârek gün yoktur. Meselâ, Martın (20.) Nevrûz denilen günü ve Mayısın (6.) Hıdrellez [Hıdırellez] günü ve Eylülün (20.) Mihricân günü, bâzı ülkelerde mübârek sayılıyorsa da, Müslümânlıkta bu günlerin diğer günlerden farklı bir değeri yoktur. Noel günü ve gecesi de böyledir... Yalnız şunu öneminden dolayı tekrâren belirtelim ki, “Noel” ile “Yılbaşı” farklı şeylerdir. Yeni yılı tebrîk etmekte, hayırlı olmasını temennî etmekte dînen bir mahzûr yoktur...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT