BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir torba
kolaylık

Bir torba
kolaylık

“Torba Tasarı” Meclis’ten geçti. Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yaşanacak değişiklikler...BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Torba Tasarı ile kurum ve şirketlerin alacak ve borçları yeniden yapılandırılıyor. VATANDAŞ UNUTULMADI Kanunla özlük hakları iyileştirilirken, iş hayatında çalışanın lehine düzenlemeler yapıldı. Vatandaşa da büyük kolaylıklar getirildi. Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çok sayıda kanunda değişiklik yapan “torba” tasarı Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. 10’u geçici 134 maddeden oluşan kanunun TBMM Genel Kurulunda 26 Ocakta başlayan görüşmeleri ise 17 gün sürdü. Temel yasa olarak 9 bölüm halinde görüşülen düzenleme ile kurum ve şirketlerin alacak ve vergi borcu yeniden yapılandırılırken, vatandaşlara da büyük kolaylıklar getiriyor. NELER GETİRİYOR? > 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, ödenmemiş ücret, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca devlet kurumlarının ve tüzel kuruluşların alacakları yeniden yapılandırılacak. > Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak. Vergiler, belirtilen sürede ödenmezse gecikme zammıyla tahsil edilecek. > Tasarıda SGK borcu bulunanlara da ödeme kolaylığı geliyor. Gecikme zammı alacaklarından vazgeçiliyor. BAĞ-KUR’LUYA SİGORTA İMKÂNI > Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur’lulara Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanma imkânı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunsa da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek. > Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek. HASTANE MASRAFI SGK’DAN > Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kurum ya da kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmeti bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak. > Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. > Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan, esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanacak. > Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmelerine engel teşkil eden düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan çıkarılıyor. EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR > Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların 2011 yılından önce bağlanan emekli aylıkları; ocak ayında 60 TL, temmuz ayında ise yüzde 4 artırılacak. > 10’dan fazla işçi çalıştıran iş yerleri de stajyer uygulama kapsamına alınacak. İş yerinde staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere, asgari ücretin üçte biri oranında ücret verilecek. 20’nin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki stajyerlere ise asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenecek. > Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak. Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartlılığı devam edecek. > Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak. > Yasa kapsamında, kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma süresinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60’ı oranında olacak. MEMURLARA yeni haklar > Yasaya göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. > Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak > Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek. > Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yılda 6 ayı geçemeyecek. > Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca, sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT