BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Umre (ömre) ibâdeti hakkında...

Umre (ömre) ibâdeti hakkında...

Hanefî mezhebine göre, gücü yeten Müslümânlara, ömürlerinde bir defa olmak üzere, “hac” farz, “ömre” ise sünnet-i müekkede(kuvvetli sünnet)’dir...“Kâbe-i Muazzama”yı ziyâretle ilgili iki temel ibâdet vardır: Bunlardan biri “Hac”, diğeri ise “Ömre (umre)”dir. Hac ibâdeti, “belli bir yeri, belli bir zamanda, belli şeyleri yaparak ziyâret etmek” şeklinde ta’rîf edilmektedir. İslâmın beşinci şartı olan “Hac” ibâdeti, hem bedenî, hem de mâlî bir ibâdettir. Hanefî mezhebine göre, gücü yeten Müslümânlara, ömürlerinde bir defa olmak üzere, “hac” farz, “ömre” ise sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet)’dir. [Mâlikî mezhebinde ömre de, gücü yeten Müslümânlara, ömürlerinde bir kerre müekked sünnettir. Fakat Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde, şartlarını taşıyanlara ömre de, hac gibi, ömürde bir kerre farzdır.] Hac ve ömre ibâdetleri, ayrı ayrı yapılabileceği gibi, hac ayları içerisinde, ikisi birlikte de yapılabilir. Hac, ancak, “Hac Ayları“ adı verilen belli zaman içerisinde yapılabilir. Hac ayları, Şevvâl-i Şerîf ve Zil-ka’de ayları ile Zil-hicce ayının ilk on günüdür. Bu aylar girmeden önce veya bu aylar geçtikten sonra, hacla ilgili menâsikten herhangi biri yapılamaz... Ömrenin belli bir zamanı olmayıp, bu ibâdet, Arefe günü sabâhından, Kurbân Bayramının dördüncü günü akşam vaktine kadar olan beş gün müstesnâ olmak üzere [zikredilen bu beş günde, ömre yapmak Hanefî mezhebine göre tahrîmen mekrûhtur; bu günlerde sâdece hac yapılır], hac aylarında da, hac ayları dışında da, bütün yıl boyunca, her zaman yapılabilir. Hac ve ömre ibâdetlerinin, bütün şart ve rükünlerine, vâciplerine, sünnet ve müstehaplarına, mendûp ve edeplerine riâyet edilerek ve yasaklarından kaçılarak yapılabilmesi için, doğru olarak yazılmış bir “Hac ve Ömre Rehberi”ni, dikkatli bir şekilde okumalı, yapılacak ve yapılmayacak işleri iyice öğrenmelidir. ÖMRENİN FARZLARI: 1-Niyet ve telbiye ile ihrâma girmek. 2-Beytullâhı tavâf etmek. ÖMRENİN VÂCİBLERİ: 1-“Mîkât”ı ihrâmlı olarak geçmek. Ya’nî mîkât yerinden evvel veya mîkât yerinde ihrâma girdikten sonra mîkâtı ihrâmlı geçmek. 2-Tavâfı abdestsiz ve cünüp yapmamak. 3-Tavâfta avret yeri açık olmamak [Erkeklerin avret yerleri, diz kapağı ile göbekleri arasıdır.] 4- Elbisenin temiz olması. 5-Tavâfta, Kâbe-i Muazzama, sol tarafta kalmak. 6-Tavâfı, “Hatîm” denilen yerin dışından yapmak. 7-Tavâfın 4 şavtı ömrenin rüknüdür. Buna, vâcip olan 3 şavtı daha ilâve ederek 7 şavt yapmak. 8-Her tavâftan sonra, Mescid-i Harâm içinde iki rek’at namaz kılmak. 9-Safâ ve Merve arasında sa’y etmek; Sa’ye Safâ’dan başlamak. 10-Sa’yı yürüyerek yapmak [İki yeşil direk arasında, erkekler hızlı giderler]. 11-Başı tıraş etmek veya saçları kısaltmak. ÖMRENİN SÜNNETLERİ: 1-İhrâma girmeden önce, gusül abdesti almak, bu mümkün olmuyorsa abdest almak. 2-İhrâma girmeden önce, güzel koku sürünmek [İhrâma girdikten sonra koku sürülmez]. 3-İhrâmın yeni veya yıkanmış, temiz olması ve renginin beyaz olması. 4-İhrâma girince, ihrâmın sünneti niyetiyle iki rek’at namaz kılmak. İlk rek’atında “Kâfirûn” sûresini, ikinci rek’atında da “İhlâs” sûresini okumak. 5-İhrâma girdikten sonra, “telbiye”yi çok tekrârlamak. 6-Her “telbiye”ye başlayışta, en az üç def’a tekrârlamak. 7-“Telbiye”den sonra, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimize salât ü selâm getirmek. 8-Mekke-i Mükerremeye gündüz girmek. Beytullâhı görünce hemen duâ etmek. Beytullâhın önüne gelince tekbîr getirmek. 9-Hacer-i Esvedi öpmek veya istilâm etmek. 10-Erkekler, kendisinden sonra sa’y bulunan tavâflarda, “ıztıb⒔, ya’nî sağ kolunu ve omuzunu açık tutacak şekilde ihrâma sarılarak tavâf ederler. 11-Yine erkekler, kendisinden sonra sa’y bulunan tavâfların ilk üç şavtında “remel” yaparlar, ya’nî adımlarını kısaltıp omuzlarını silkeleyerek biraz sür’atli ve gösterişli yürürler. 12-Tavâftan ve iki rek’at tavâf namazından sonra, Zemzem-i şerîf içilecek yere gidip, ayakta olarak bol bol zemzem içmek. Zemzemi üç yudumda içerek her yudumunda Kâ’be-i Muazzamaya bakmak. Kalan zemzem suyunu, üstüne-başına dökmek. 13-Sa’yda, iki yeşil direk arasında, erkekler biraz sür’atli yürürler. Buna “Hervele” denilir. Bu iki direğin hâricinde, normal yürüyüşlerine devâm ederler. 14-Çokça nâfile tavâf yapmak. 15-Mültezem’e göğsünü ve yüzünü dayayıp ağlamak [Mültezem, Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasında kalan kısımdır]. 16-Kimseye eziyet etmeden Kâbe örtüsüne yapışarak Allahü teâlâya duâ etmek. 17-Medîne-i Münevvereye gidip Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) kabr-i şerîfini ziyâret etmek...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT