BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Umre (ömre) ibâdetine dair...

Umre (ömre) ibâdetine dair...

Önce Mekke-i mükerreme’ye gidecek olanlar, evlerinde veya havaalanında ihrâma girerler. Uçakta, Mîkât mahalli hizâsına gelince ihrâma girebilirlerse de, sıkıntılı olur...Arefe ve bayram günleri (beş gün) hâriç, her zaman ömre yapılabilir. Ömre yapmak için yola çıkan kimseler, “Mîkât” denilen hudûdu ihrâmsız geçemezler. Ömre’den önce Medîne-i Münevvere’ye giden kimseler için, ihrâma girme mevkıi, “Zül-huleyfe”, bugünkü ismi ile “Âbâr-ı Alî”dir. [Ama önce Mekke-i mükerreme’ye gidecek olanlar, evlerinde veya havaalanında ihrâma girerler. Uçakta, Mîkât mahalli hizâsına gelince ihrâma girebilirlerse de, sıkıntılı olur.] İhrâm için birtakım hazırlıklar yapılır. Bunların bir kısmı yolda ve mîkât mahallinde yapılabilirse de, bâzılarını daha yola çıkmadan evde yapmalıdır. Evde Yapılacak İşler şunlardır: 1-Tırnaklar kesilir. 2-Koltuk altı ve kasık temizlenir. 3-Sakal ve bıyıklar düzeltilir, gerekiyorsa saç tıraşı yapılır. 4-Gusledilir. Gusledilemezse, abdest alınır. Gusül, abdestten efdaldir. 5-Güzel koku sürülür [İhrâma girmiş olanlar koku sürünmezler; hattâ kokulu sabun kullanamazlar, kokusuz olanını kullanırlar]. MÎKÂT HUDÛDUNDA YAPILACAKLAR 1-Ömreyi ihrâm içinde yapmak farzdır. Onun için, burada ihrâma girilir. 2-Erkekler, giydikleri bütün giyeceklerini çıkarırlar. İzâr (belden alt tarafı için peştamal) ve ridâ (omuz havlusu) ismi verilen ihrâm elbisesine bürünürler. Kadınlar, erkeklerin giydikleri bu ihrâm elbiselerini giymezler, normal elbiselerini ve çoraplarını çıkarmazlar. Mahrem yerlerini hiçbir zaman açmazlar. Normal elbiseleri ile ihrâma girerler. Sadece yüzlerini açık tutarlar. Eldiven giymelerinde sakınca yoktur. 3-Ömre için niyyet yapılır. Niyet farzdır. “Allâhümme innî ürîdül-umrate fe-yessirhâ lî ve tekabbelhâ minnî” ya’nî “Allahım! (Rızân için) ömre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabûl buyur” şeklinde niyyet yapılır. Niyyet ile birlikte telbiye getirilir. Niyyetsiz telbiye, telbiyesiz niyyet tek başına geçerli değildir. İkisi birden olursa ihrâma girilmiş olur. 4-Telbiye “Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel-hamde ven-ni’mete leke vel-mülke lâ şerîke leke” diyerek yapılır. “Telbiye”nin ma’nâsı şöyledir: “Buyur ey Allahım! Buyur (da’vetine sözüm ve özümle tekrâr tekrâr icâbet ettim), emrine boyun eğdim. Senin şerîkin yoktur, bütün varlığımla Sana yöneldim. Hamd ve ni’met Sana mahsûstur. Mülk de Senin’dir. Senin ortağın yoktur.” Telbiye, her başlayışta üç def’a tekrârlanır, sonra tekbîr, tehlîl ve salevât-ı şerîfe okunur; duâ yapılır. [Kadınlar telbiye yaparken seslerini yükseltmezler.] 5-Kerâhet vakti değilse, ihrâmın sünneti niyetiyle, ihrâmlı olarak iki rek’at nâfile namâz kılınır. Birinci rek’atte, zamm-ı sûre olarak “Kâfirûn”, ikincide ise, “İhlâs” sûreleri okunur. 6-Erkeklerin başları açık, ayakları çıplak olur. 7-Her ân abdestli olmaya gayret edilir. İHRÂMA GİRDİKTEN SONRA... 1-İhrâmdan çıkıncaya kadar, ihrâmlıya yasak olan işlerden sakınılır. [İhrâmlı iken, Tavâfın dördüncü şavtından önce cim⒠edenin ömresi fâsid olur, bozulur.] 2-Telbiye, Tekbîr, Tehlîl ve Salevât-ı şerîfe söyleyerek yola devâm edilir. “Tekbîr”: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhil-hamd” demektir. “Tehlîl” ise: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” demektir. 3-Kollarını giymeden omuzlarına palto, ceket almak, beline kemer, para kemeri, omuzuna çanta asmakta sakınca yoktur. İhrâm örtülerini çatal iğne ile tutturmak mekrûhtur. Üstü açık terlik giyilebilir. 4-Zaman, mekân ve durum değişikliği olduğunda telbiye, tekbîr ve tehlîle devâm edilir. MEKKE-İ MÜKERREMEYE GELİŞ 1-Mekke-i Mükerremeye yaklaşıp “Harem” bölgesine girince duâ edilir. Şu duâ okunabilir: “Allâhümme hâzâ Haremüke ve emnüke, feharrimnî alen-nâr, ve âminnî azâbeke yevme teb’asü ıbâdeke, vec’alnî min evliyâike ve ehli tâatike.” Bu duânın ma’nâsı şöyledir: “Ey Allah’ım! Burası, Senin haremin ve emîn kıldığın beldendir. Beni, Cehennem ateşinden koru. Kullarını tekrâr dirilteceğin (Kıyâmet) gününde, azâbından emîn kıl. Beni, evliyândan ve ehl-i tâatinden eyle.” 2-Mekke’ye, gündüz, “Cennetü’l-Muall┠cihetinden girmek müstehab, mümkünse gusül abdesti alarak, mümkün değilse abdest alarak girmek sünnettir. 3-Kalınacak yere indikten sonra gusledip vakit geçirmeden Ömre tavâfı yapmak için Harem-i şerîfe gidilir...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT