BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Temel dînî bilgilerin önemi

Temel dînî bilgilerin önemi

Farzlar, yüce Allah’ın kesin emirleri olduğu gibi vâcip de farz kadar kesin olmamakla birlikte yine ilâhî buyruklardan sayılan dînî vazifelerimiz arasında yer alır. Kısacası vâcip de Allah emridir. Sünnet ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) iş ve buyrukları için kullanılan bir terimdir.Radyo, televizyon, bilgisayar ve internet teknolojisi insanlık âlemine iletişim alanında çok önemli ve ciddî katkılar sağladı. Kültürlerarası etkileşim bu sayede büyük ivme kazandı. Bunun olumlu yönleri yanında yabancı kültürlerin istilâsıyla kendi kültürümüze yabancılaşma gibi sosyokültürel açıdan oldukça sakıncalı sonuçlar doğurduğu da inkâr edilemez. Çocuklar ve gençler bir yana, yetişkin insanların bile bazı dînî temel kavram ve terimlere tamamen yabancı olduğunu esefle müşahede ediyoruz. Çocukların aile ortamında temel kültürle ilgili önemli ipuçları yakalamaları üzülerek belirtelim ki ana-baba ve yetişkinlerin bu konuda yeterli eğitim almamış olmaları sebebiyle pek mümkün olmamaktadır. Vaktiyle yakın çevre, cami ve okulda alınan temel bilgiler, oldukça önemli birikimlerin oluşmasına imkân verirdi. Şimdi dînî kültürün temel unsurlarından olan bazı kavramların aydın geçinenlerce bile bilinmediğini görmek, insanı gerçekten üzüyor. DÎNÎ TERİMLERİ AÇIKLAMALIYIZ... Sözgelimi kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi bazı kelimelerin ifade ettiği anlamı yetişkinlerin bile doğru dürüst bilmedikleri dikkate alınırsa çocuk ve gençlerin bu konularda ne kadar yaya kaldıklarını tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu bakımdan dînî yazı ve makalelerde kullandığımız bazı önemli terimleri mutlaka açıklamak durumundayız. Yıllarca önce şahit olduğum esef verici bir olay bende oldukça derin izler bırakmıştı. Hacı adaylarının rehberliğine soyunmuş bir vatandaşın farz, vâcip ve sünnet terimleri konusunda ne kadar derin bir cehalet içinde olduğunu üzüntüden kahrolarak müşahede etmiştim. Hacı adaylarını hac yolundaki bazı ziyaret mekânlarına götürürken söz konusu vatandaş bu kabil ziyaret yerlerine uğramanın ne farz ne de sünnet olduğunu, buralara gitmenin olsa olsa vâcip (!) olabileceğini ifade ederek vâcibin sünnetten daha az değerde ve önemde bir dînî görev olduğunu ifade ediyordu. Halbuki farzlar, yüce Allah’ın kesin emirleri olduğu gibi vâcip de farz kadar kesin olmamakla birlikte yine ilâhî buyruklardan sayılan dînî vazifelerimiz arasında yer alır. Kısacası vâcip de Allah emridir. Sünnet ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) iş ve buyrukları için kullanılan bir terimdir. İFADELER ANLAŞILIR OLMALIDIR... Dînî bir tabir olarak “Ef’âl-i Mükellefîn” denilen dînî emirleri yerine getirmekle sorumlu ve yükümlü olan kimselerin yaptıkları dînî işler, Allah’a karşı kulluk vazifelerini yapmak isteyenlerin mutlaka bilmeleri gereken terimlerdir. Bunlar: farz, vâcip, sünnet, müstehap, mendûp, haram, müfsit ve mekrûh adıyla anılan terimlerdir. Bu vesîleyle temel dînî terimler konusunda sevgili okuyucularımıza ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiler vermek istiyoruz. Bu konuları bazıları belki basit ve önemsiz görebilir. Fakat buna ihtiyacı olanların sayısının azımsanmayacak ölçülerde olduğu kanaatindeyiz. SORU: Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz mu’cize ve keramet gibi tabirler dînî literatürde ne anlama gelir? CEVAP: Mu’cize kelimesi âciz ve çaresiz bırakan anlamını ifade eder. Sözlük anlamı olarak böyle olmakla birlikte, dînî bir terim olarak Cenâb-ı Hakk’ın sadece peygamber olarak seçtiği kullarına peygamberliklerinin ispatı (kanıtlanması) maksadıyla diğer insanların bir benzer ve dengini gerçekleştiremeyecekleri olağanüstü bir olayı gerçekleştirebilme yetki ve kudretini vermesine denir. Keramet ise sözlük anlamı olarak lutuf, ihsan ve ikram manâlarına gelmekle birlikte yüce Allah’ın velî (ermiş) kullarına bahşettiği olağanüstü güç ve becerilere denir. Bunların dışında bir de istidrâc diye bir tabir vardır ki, bu da inançsız ve günahkâr kimseler vasıtasıyla gerçekleştirilen olağanüstü iş ve olaylardır. Bu, sahibine dünyada bir öğünç kaynağı gibi görünse de onun uhrevî felâketinin acı bir habercisi telâkkî edilir. *Hayırlı bayramlar... Kolay gelsin efendim...*
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT