BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gökçek’ten Şengül’e: Belgen varsa açıkla

Gökçek’ten Şengül’e: Belgen varsa açıkla

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, CHP Es­ki il Baş­ka­nı Ta­rık Şen­gül’ün dün yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ken­di­si­ne yö­ne­lik suç­la­ma­la­rı­na ce­vap ve­re­rek, “CHP’nin es­ki il baş­ka­nı e­lin­de bir şey var ­da, gi­dip sav­cı­lı­ğa ver­mi­yor­sa na­mert­tir” de­di.An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek, CHP Es­ki il Baş­ka­nı Ta­rık Şen­gül’ün dün yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ken­di­si­ne yö­ne­lik suç­la­ma­la­rı­na ce­vap ve­re­rek, “CHP’nin es­ki il baş­ka­nı e­lin­de bir şey var ­da, gi­dip sav­cı­lı­ğa ver­mi­yor­sa na­mert­tir” de­di. Gök­çek yap­tı­ğı ya­zı­lı a­çık­la­ma­sın­da, “Ken­di iç­le­rin­de­ki ça­tış­ma­nın dı­şa­rı­ya yan­sı­ma­sın­dan do­la­yı ka­mu­o­yun­dan i­na­nıl­maz tep­ki al­dı­lar. Şim­di bu pis­lik­ten kur­tul­mak i­çin et­ra­fa ça­mur at­ma­ya baş­la­dı.?Kı­lıç­da­roğ­lu me­to­du kul­la­nıp i­sim ver­me­den so­ru so­rup ka­fa­la­rı bu­lan­dır­ma gay­re­ti boş­tur” i­fa­de­le­ri­ne yer ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT