BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > formuLAZ
rüzgârı

formuLAZ
rüzgârı

Hız tu­tu­kun­la­rı­nın u­nu­ta­ma­ya­ca­ğı, en il­gi çe­ki­ci ya­rış Red Bull For­mu­laz Ri­ze Ar­de­şen’e bağ­lı Tun­ca bel­de­sin­de ya­pıl­dı.Hız tu­tu­kun­la­rı­nın u­nu­ta­ma­ya­ca­ğı, en il­gi çe­ki­ci ya­rış Red Bull For­mu­laz Ri­ze Ar­de­şen’e bağ­lı Tun­ca bel­de­sin­de ya­pıl­dı. “For­mu­la gi­der­se For­mu­laz ge­lir” di­ye­rek tüm dün­ya­ya mey­dan o­ku­yan 16 i­la 57 yaş a­ra­sın­da 81 ya­rış­çı en i­yi de­re­ce­yi el­de et­mek i­çin 1000’in üs­tün­de se­yir­ci­nin coş­ku­lu ka­tı­lı­mıy­la ken­di ta­sa­rım­la­rı ve el e­mek­le­ri o­lan tah­ta ya­rış a­ra­ba­la­rıy­la 1.3 km’lik ö­zel par­kur­da kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti . Or­ta­la­ma 3 da­ki­ka sü­ren e­ta­bı en hız­lı bi­ti­ren ilk 3 ya­rış­ma­cı i­le en iyi a­ra­ba ta­sa­rı­mı­na sa­hip 4 ka­tı­lım­cı ö­dül­le­ri­ni or­ga­nizas­yo­na ka­tı­lan p­ro­to­kol­den al­dı­lar. Rİ­ZE İ­HA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT