BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yarından sonra Mîlâdî Yılbaşı

Yarından sonra Mîlâdî Yılbaşı

Mîlâdî yıl, Müslümânların kullandıkları sene olan hicrî sene gibi doğru ve kat’î olmayıp, günü de, senesi de şüpheli ve yanlıştır.Bilindiği gibi, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâma, Allah tarafından vahyedilen “sahîfeler”de, hem dîne, hem de dünyâya âit bilgiler mevcûttu. Zaman ve takvîm bilgileri de ilk def’a bu sahîfelerden öğrenilmiştir. Zamânı sene, mevsim, ay, hafta, gün ve sâat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetvellere “takvîm” denir. Her milletin ve cemiyetin kendisine esâs kabûl ettiği bir takvîmi olduğu gibi, birçok milletin müştereken kullandığı takvîmler de vardır. Takvîmin esâsı târîh, ya’nî senedir. Târîhler Hicrî (Kamerî, Şemsî), Rûmî, Mâlî, Mîlâdî gibi isimler alırlar. Takvîm için mühim bir hâdise “târih başı” olarak ele alınır. Hristiyanlıkta bu başlangıç, Îsâ aleyhisselâmın doğumu zannedilen târîhtir. Hazret-i Îsâ’nın doğduğu yıla sıfır, ondan öncesine “mîlâttan önce”, sonrasına da “mîlâttan sonra” denmiştir. İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde herhangi bir mübârek gün yoktur. Meselâ, Mart’ın (20.) Nevrûz denilen günü ve Mayıs’ın (6.) Hıdrellez [Hıdırellez] günü ve Eylül’ün (20.) Mihricân günü, bâzı ülkelerde mübârek sayılıyorsa da, Müslümânlıkta bu günlerin diğer günlerden farklı bir değeri yoktur. Noel günü ve gecesi de böyledir. HAZRET-İ ÎS’NIN DOĞUMU Hazret-i Îsâ’nın doğum günü olduğu zannedilen 25 Aralık’ta kutlanan Hristiyân yortusu(bayramı)na “Noel (Christmas)” denilir. “Noel Baba” yortusu daha ziyâde, mîlâdî senenin aralık ayının 24. gününün gecesi kabûl edilmiştir. Bununla berâber 24 Aralık ile 6 Ocak arasında olduğunu kabûl eden Hristiyânlar da vardır. Ermeni kiliseleri hiçbir zaman Noel’i kabûl etmeyip, Hazret-i Îsâ’nın doğumunu hep 6 Ocak’ta kutlamayı sürdürdüler. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperestken mîlâdın 313. senesinde Hristiyânlığı kabûl etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyânlığa soktu; 25 Aralığı da yılbaşı kabûl etti. Sonunda Hristiyânlar her sene bu geceyi “Mîlâd” ve “Noel” olarak kutlamaya başladılar... New York Üniversitesi’nde târîh profesörü olan Waelangi Ferguson diyor ki: “Hristiyânların yortuları, putperest yortularıyla aynı târîhlere rastlar. Meselâ Noel târihi, İrân ve Roma’da güneş tanrısı Mitharas’ın doğum târîhiydi. Ayrıca bu târîh çok eskiden beri putperest dünyâsında önemli bir yortu günüydü.” Îsâ aleyhisselâmın doğum günü net bir şekilde belli olmayınca, Noel’in ma’nâsı efsâneden öteye gidememektedir. Nitekim bu konuda, İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis’in bir beyânâtı çıktı. Bu beyânâtta, “Noel Baba bayramının (yortusunun) bir safsata ve efsâne olduğu, yine İncîl’de geçen Noel’le ilgili sözlerin de birer peri masalı ve efsâne olduğu” açıklandı. [21 Aralık 1993-Milliyet, 24 Aralık 1993-Türkiye] Dr. David’in bu sözlerini, diğer ünlü İngiliz din adamlarından St. Albans Başpiskoposu John Taylor ve Anglikan Çevre Bakanı John Gummer de, “Kilisenin öğrettikleri çok açık. Dünyâdaki milyonlarca insan, İncil’deki masallarla uyutulmaya çalışılıyor” sözleriyle desteklediler. MÎLÂDÎ YILIN BAŞLANGICI (Takvîm-i Ebüzziyâ)’da ifâde edildiğine göre, Îsâ aleyhisselâm, dünyada az bir müddet (33 sene) kalıp göğe çıkarıldığından, kendisini ancak 12 havârî tanıyabilmiş, Îsevîler de az miktarda ve asırlarca gizli yaşamış olduklarından, Noel gecesi doğru olarak anlaşılamamıştır. 25 Aralık, 6 Ocak veya başka bir gündür; ya’nî kesin değildir. O hâlde, mîlâdî yıl, Müslümânların kullandıkları sene olan hicrî sene gibi doğru ve kat’î olmayıp, günü de, senesi de şüpheli ve yanlıştır. İmâm-ı Kastalânî, “Îsâ aleyhiselâmla Muhammed aleyhisselâm arasında, 963 yıl vardır” buyuruyor. (Mevâhib-i Ledünniyye) İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin bildirdiğine göre de, mîlâdî sene, üçyüz seneden fazla olarak noksândır ve Îsâ aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm arasındaki zaman, bin seneden az değildir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT