BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kimyevi gübre sübvansiyonu ve bürokrasi

Kimyevi gübre sübvansiyonu ve bürokrasi

Ülkemiz her ne kadar sanayileşme yolunda büyük mesafeler almış ve almakta ise de tarım sektörü hayati önemini muhafaza etmekte ve bütün dünyada olduğu gibi bizde de korunmaya lâyık bir durumda bulunmaktadır.Ülkemiz her ne kadar sanayileşme yolunda büyük mesafeler almış ve almakta ise de tarım sektörü hayati önemini muhafaza etmekte ve bütün dünyada olduğu gibi bizde de korunmaya lâyık bir durumda bulunmaktadır. Bu sebeple, çiftçilerimizin mâli yönden desteklenmesi öteden beri hükümetlerimizin gayelerinden birini teşkil etmiştir. İşte bu desteklerden biri de çiftçinin kullandığı, kimyevi gübrenin bunlara ucuza teminidir. Bunun için devlet, kimyevi gübreleri üreticilere maliyet fiyatlarının altında sağlamakta ve bu fiyat farkını sübvansiyon olarak gübre fabrikalarına ya da ithalatçılarına ödemektedir. Sübvansiyon işlemleri ise kararnameler ile düzenlenmektedir. Devlet, üreticilere ve ithalatçılara uğradıkları zararı ve mahrum kaldıkları kârları bütçeden karşılamaktadır. Bu ödemelerle ilgili işlemlerin belli bir düzen içerisinde cereyanı için birçok kurallar konmuştur. Bu kuralların esas amacı, gerçek sübvansiyon miktarının üzerinde hileli yollarla devletin fazla ödeme yapmasına mani olmaktır. Bu konudaki hile de ancak ithalatçıların ya da üreticilerin, gerçek dışı faturalarla gübre satışı göstermeleri ile gerçekleşebilir. İşte kararnamelerde, bu olay olmasın diye başka bir ifade ile satılmadığı halde gübre satılmış gibi gösterilerek sübvansiyon alınmasın diye bir dizi usuller konulmuştur. Ancak, kimyevi gübre hakkında en son 28 Şubat’ta çıkan kararname ile hükümet birçok yeni kurallar çıkarmış ve çiftçinin olduğu kadar ithalâtçı ve üreticilerin de sıkıntıya girmelerine sebep olmuştur. Bu sıkıntıların kaynağı, gereksiz birtakım formalitelerdir. Bunlar yüzünden bir yandan çiftçi gübre tedarikinde güçlüğe uğramakta, diğer taraftan üreticiler ve ithalatçılar da formaliteler yüzünden satışlarının azalması sebebiyle sıkıntıya düşmektedirler. Bütün bunların sebebi, kararnameyi hazırlayanların şu hususu gözönünde tutmamalarıdır: Türkiye’de her üreticinin bir yıl içinde ürettiği keza her ithalatçının yurt dışından getirdiği gübre miktarı her zaman için bilinir. Her sene itibarı ile gübre üretici ve ithalatçısının stokları bellidir. Bu durumda, gübre satıcılarının bir yıl içinde sattıkları gübreler malûm demektir. Diğer taraftan her yıl yapılan sübvansiyon ödemeleri Devletçe (ithalatçılar ve gübre üreticileri) itibariyle bilinir. Demek oluyor ki, sahte faturalarla kasten fazla satış gösterilmesi halinde bu yola başvuran firma ve fabrikalar rahatlıkla tesbit olunur. Böyle olduğu halde fazla sübvansiyon ödenmesine engel olunmak için kararnamede yer alan ve çiftçilerimizi sıkıntıya sokacak nitelikte bulunan kurallara gerek yoktur. Bu arada olsa olsa çiftçi yerine bazı gübreleri birtakım sanayi müesseseleri kullanabilirler. Bu müesseseler ise vergi incelemelerinde mutlaka ortaya çıkar. İşte bu sebeplerden dolayı son çıkan kararnamede yer alan birçok formaliteler kanaatimizce gereksizdir. Bunun ötesinde çiftçiyi desteklemeyi ön plânda tutan hükümetin amacının aksine üreticiyi sıkıntıya sokacak niteliktedir. Bizim burada belirtmek istediğimiz esas nokta şudur; kamuoyunda devamlı olarak her hafta yepyeni olaylar yankılar yapmakta her biri çeşitli kesimleri etkilemektedirler. Bunlar arasında bizce devlet idaresinde bir manada mutfak görevi yapan bürokratik bünyenin sebep olduğu aksaklıklar da önemli yer tutmaktadır. Ve bu aksaklıklar yüzünden de devletin düzenleyici faaliyetlerinde istenmeyen haller olmaktadır. Temennimiz, bürokratik bünyenin düzelmesi yolunda hükümetin gerekenleri yapması bu arada sözkonusu kararnamenin belirttiğimiz gerçekler karşısında yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT