BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Medîne ziyâretiyle ilgili birkaç kelime

Medîne ziyâretiyle ilgili birkaç kelime

Ana-babasına, duâ isteyenlere ve bütün Müslümânlara; bundan sonra da Resûlullâh Efendimizin mübârek yüzüne karşı durup duâ etmelidir...Bildiğiniz üzere, Mart ayı başından bu yana [üç haftadan beri], Umre‘den, Mekke-i mükerreme‘den, Medîne-i münevvere‘den bahsediyoruz. Ama konumuzu henüz bitiremedik. Bugün, 4. makâlemizde de, konuyla ilgili, birkaç kelime daha yazmak istiyoruz. En son olarak, Medîne-i münevvere’de, Mescid-i Nebevî’de, Peygamber Efendimizin kabr-i şerîflerini ziyâret ederken ne yapmak lâzım geldiğini 11 madde hâlinde belirtmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devâm edelim: BÜTÜN MܒMİNLERE DUA 12- Sonra kendisine, ana-babasına, duâ isteyenlere ve bütün Müslümânlara duâ etmelidir. Bundan sonra, Resûlullâh Efendimizin mübârek yüzüne karşı durup: Ey Allâh’ım! “Biz, her peygamberi, ancak Allahü teâlânın emri ile (gönderildiği kavmi tarafından) kendisine itâat olunması için gönderdik. Onlar nefislerine zulmettikten sonra, gelirler, Allâhü teâlâdan af dilerler, Resûl(üm) de onlar için istiğfâr ederse, Allâhü teâlâyı elbette tevbeleri kabûl ve merhamet edici bulurlar” buyuruyorsun. (Nisâ sûresi, 64). “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden evvel îmân ile geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Îmân etmiş olanlar için kalblerimizde bir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Muhakkak ki Sen, çok şefkat ve merhamet sâhibisin!” meâlindeki Haşr sûresinin 10. âyet-i kerîmesi ile; “Rabbenağfir lenâ ve li-âbâinâ ve li-ümmehâtinâ ve li-ihvânine’llezîne sebekûnâ bil-îmâni”, “Rabbenâ âtinâ...” ve “Sübhâne rabbike...” duâ ve âyet-i kerîmelerini okuyarak “Hücre-i Seâdet” ziyâretini tamamlamalıdır. 13- Sonra Resûlullâh’ın kabr-i şerîfi ile minberi arasında bulunan ve Ebû Lübâbe Hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe ettiği direğe gelip, burada iki rek’at namaz kılmalı ve Allâhü teâlâya tevbe ve istiğfârda bulunmalıdır. Bunu müteâkıben dilediği duâları yapmalıdır. 14- Sonra kabr-i şerîfi ile minberi arasındaki “Ravda-i mutahhera”ya gelmelidir. Burası, kare şeklinde bir yerdir. Burada istediği kadar namaz kılmalı, duâ etmeli, tesbîhler okumalı, Allâhü teâlâya hamd ü senâlarda bulunmalıdır. 15- Sonra “Minber”e gelip, Resûlullâh’ın bereketinin kendisine ulaşması niyetiyle, Peygamber Efendimizin hutbe okurlarken mübârek elini üzerine koydukları yere elini koymalıdır. Bunun yanında iki rek’at namaz kılıp, Allâhü teâlâdan dilediklerini istemeli ve Allâhü teâlânın gadabından, rahmetine sığınmalıdır. 16- Sonra Hannâne direğine gelmelidir. Bu direk, Resûlullâh Efendimizin, hutbe okumak için, kendisini terk edip minbere geçtiğinden dolayı inleyen, sonra Resûlullâh’ın inip, kendisini kucaklaması üzerine sükûn bulan direktir. Sevgili Peygamberimiz tarafından oraya defnedilmiştir. Medîne-i münevvere’de kaldığı müddet içerisinde, gecelerini, Kur’ân-ı Kerîm okumakla, Allâhü teâlâyı zikretmek, minber ile kabrin yanında, gizli ve açıktan duâ yapmakla ve râbıta yapmakla meşgûl olmalıdır. BAKΒ KABRİSTANINI ZİYARET Resûlullâh Efendimizi ziyâretten sonra, Bakî’ Kabristânı’na gitmek, orayı da ziyâret etmek müstehabdır. Cennetü’l-Bakî’de Peygamber Efendimizin amcası Hazret-i Abbâs’ı (radıyallahü anh) ve orada bulunan Peygamberimizin torunu Hasen bin Alî‘yi (radıyallahü anhümâ), Oniki İmâm hazerâtından İmâm Zeynelâbidîn’i, oğlu İmâm Muhammed Bâkır ve onun da oğlu İmâm Ca’fer-i Sâdık’ı (rahmetüllahi aleyhim), Emîrü’l-mü’minîn Hazret-i Osmân‘ı (radıyallahü anh), Resûlullâh Efendimizin oğlu İbrâhîm‘i (radıyallahü anh), Resûlullâh Efendimizin orada bulunan zevce-i mutahheralarını, halası Safiyye‘yi (radıyallahü anhâ) ve daha birçok Sahâbe ve Tâbîin’den olan büyükleri (radıyallahü teâlâ anhüm ecmaîn) ziyâret etmelidir... Bakî’ ziyâretinden sonra, Medîne-i münevvere’deki diğer kabirleri, bilhassa Seyyidü’ş-Şühedâ (şehîdlerin efendisi) Hazret-i Hamza’nın kabrini ve Uhud Şehîdlerini de ziyâret etmelidir. Perşembe günü, Uhud Şehîdlerini ziyâret etmek müstehabdır. Orada; “Selâmün aleyküm bimâ sabertüm. Fe-ni’me ukbe’d-dâr, Selâmün aleyküm yâ ehle dâri’l-kavmi’l-mü’minîn ve innâ inşâallâhü an karîbin biküm lâhıkûn” demelidir. Sonra “Âyete’l-kürsî” ve “İhlâs” sûresini okumalıdır...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99528
  % -0.15
 • 5.3079
  % -0.45
 • 6.0337
  % -0.37
 • 6.9176
  % -0.01
 • 219.321
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT