BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahmed Dahlân

Ahmed Dahlân

“İstigâse, tevessül demektir. Yani vesîle etmektir. Resûlullahı hayâtta iken de, vefâtından sonra da, vesîle ederek duâ etmek sahîhtir ve câizdir.”Ahmed bin Seyyid Zeynî Dahlân, Mekke’nin müftîsi ve reîs-ül-ulemâsı ve Şâfi’î şeyh-ul-hutebâsı idi. 1231 [m. 1816] de Mekke’de tevellüd, 1304 [m. 1886] senesinde Medîne’de vefât etti. Birçok eseri olup (Hulâsa-tül-kelâm fî beyân-i umerâ-i beled-il-harâm), (Firredd-i alel-vehhâbiyye-ti-etbâ-ı mezheb-i İbni Teymiyye) ve (Ed-Dürer-üs-seniyye firredd-i alel-vehhâbiyye) kitâblarında Vehhâbîlerin, yanlış yolda olduklarını âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerle göstermekdedir. “Hülâsat-ül-kelâm”da, şöyle demektedir: Resûlullahı hayâtta iken de, vefâtından sonra da, vesîle ederek duâ etmek sahîhtir ve câizdir. Bunun gibi, evliyâyı ve sâlihleri vesîle ederek duâ etmenin câiz olduğunu hadîs-i şerîfler göstermekdedir. Hazret-i Ömer’in yağmur duâsına çıkarken hazret-i Abbâs’ı götürmesi, Resûlullahtan başkası ile de tevessül olunabileceğini göstermek için idi. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyorlar ki: Te’sîri veren, yaratan, îcâd eden, fâide ve zarâr veren, yok eden ancak Allahü teâlâdır. Onun şerîki yoktur. Peygamberler ve bütün diriler ve ölüler, te’sîr, fâide ve zarâr yaratamazlar. Hiçbir şeye te’sîr yapamazlar. Yalnız, Allahü teâlânın sevgili kulları oldukları için, onlarla bereketleniriz. Onlar da, dirilerin te’sîr etdiğine, ölülerin te’sîr etmediğine inanıyorlar. İmâm-ı a’zamın, Resûlullahı vesîle yaparak duâ etmeyi yasak ettiği doğru değildir. Çünkü, İmâm-ı a’zamdan böyle bir haberi hiçbir âlim bildirmemiştir. Vesîle edileceğini bildirmişlerdir. Tevessül, teşeffü’, istigâse ve teveccüh, hep aynı şey demektir. Hepsi câizdir. (Buhârî) hadîsinde, (Kıyâmet günü insanlar, önce Âdem aleyhisselâma istigâse edeceklerdir) buyuruldu. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Bilâl bin Hâris “radıyallahü anh” Resûlullahın kabri yanına gelip, (Yâ Resûlallah! Ümmetin için yağmur duâsı yap) dedi. Yağmur yağdı... VESÎLE ETMEK... (İstigâse) tevessül demektir. Yani vesîle etmek, yardımını, duâsını istemek demektir. Ondan şefâ’at istemek, Onu vesîle ederek, Allahü teâlâdan son nefeste îmânla gitmeyi duâ etmek demektir... Ahmed Dahlân hazretleri, vefatından kısa bir zaman evvel buyurdu ki: Muhyiddîn-i Arabî dedi ki: “Oruç, yiyip içmeyi bırakmak olduğu için, Allahü teâlânın sıfatları ile sıfatlanmak, Ona yaklaşmaktır. Namaz ise, başkalaşmak, uzaklaşmak, ibâdet edici ve ibâdet edilen ayrılığını kurmaktır...”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 106805
  % 0.02
 • 5.6889
  % -0.09
 • 6.3007
  % -0.05
 • 7.3638
  % 0.03
 • 269.116
  % -0.25
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT