BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Liderlik sırları

Liderlik sırları

Strateji, organizasyon ve operasyon gelişimi, değişim yönetimi ve bilgi teknolojileri konusunda hizmet vermek üzere 1926 yılında ABD’de kurulan, 30 ülkede 60’ın üzerinde ofisi ve 4000’e yakın uzmanı bulunan A.T. Kearney’in Türkiye Ofisi Genel Müdürü Ulvi Sami, dijital ekonomide başarı için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi ...Strateji, organizasyon ve operasyon gelişimi, değişim yönetimi ve bilgi teknolojileri konusunda hizmet vermek üzere 1926 yılında ABD’de kurulan, 30 ülkede 60’ın üzerinde ofisi ve 4000’e yakın uzmanı bulunan A.T. Kearney’in Türkiye Ofisi Genel Müdürü Ulvi Sami, dijital ekonomide başarı için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi: “Online dünyada müşteri kraldır. Müşteriden yana olan güç dengesi, reklamdan satış sonrası hizmete kadar uzanan zincirde müşteri tecrübesini kritik hale getirmiştir. Dijital ekonomide oyunun adı müşteri sadâkatidir.” Ulvi Sami’ye göre pazarlama stratejilerinin dört temel unsuru olan fiyat, ürün, yer ve promosyon (4P-price, product, place, promotion) hâlâ önemini koruyor olmakla birlikte artık yeterli değildir. Başarıyı 7 temel faktöre bağlayan A.T. Kearney, bu faktörlerin içerik, komünikasyon, müşteri hizmeti, gruplar, rahatlık, bağlanabilirlik, ve uyarlama olduğunu belirtiyor. Bu yedi unsurun yenilikçi bir şekilde kullanımı ile dinamik ve gelişen pazarda, rekabet içinde farklılaştırıcı müşteri tecrübeleri sunulabiliyor ve müşteri sadâkatı sağlanabiliyor. A.T. Kearney Genel Müdürü Ulvi Sami, kuruluşların dijital ekonomideki yerlerini almaları için, kurum liderlerine şu önerilerde bulunuyor: * Dijital ekonominin organizasyonlarınız üzerindeki etkilerini mutlaka değerlendirmelisiniz, * Her iş kolunda, izleyeceğiniz stratejileri belirlemelisiniz, * Stratejileri hayata geçirecek organizasyon, yetenek ve süreçleri oluşturmalısınız, * Gelecekteki fırsatlar ve riskleri bir radar gibi sürekli izlemelisiniz. Riski ve getiriyi paylaşın! A.T. Kearney’in Genel Müdürü Ulvi Sami, “21. yüzyıl tedarik zincirinde yerini erken alanlar, rakiplerine göre çok önemli avantajlar sağlayacaklardır” dedi. Sami, 21. yüzyıl tüketici odaklı global ekonomide yerini almak isteyen şirketlere şunları önerdi: * İş kolunuzdaki yetenek ve stratejilerinizi gözden geçirip tüketici için değer ifade eden yetkinliklerinizi belirlemelisiniz, * Değer zincirinizdeki bütün oyuncularla güven, sadakat ve bilginin paylaşımına dayalı uzun dönemli ilişkiler geliştirmelisiniz, * Ürün ve hizmetleri, son tüketiciye en kısa zamanda ve en etkin şekilde ulaştırıp, nakliye, bürokrasi, stok gibi tüketiciye değer katmayan proseslerin maliyetini azaltmalısınız, * İş ortaklarınızla yatırımları, riski ve getiriyi paylaşmalısınız. Küresel liderlik günü... Dr. Wilson, küresel bir lider olmanın olmazsa olmaz şartı olarak insanlarla iyi iletişim kurma becerisi ve onlara yardımcı olma niyeti olduğunu söylüyor. Amerika’nın en saygın liderlik kuruluşlarından Center for Creative Leadership’e Koç Topluluğu adına “Corporate Üye” olan İ.d.e.a. A.Ş., küresel liderlik gününe Koç Topluluğu adına ev sahipliği yaptı. Business Week dergisinde (Ekim’99) Harvard, Stanford, Virginia, Pennsylvania, Michigan gibi isimlerin yanında Amerika’da liderlik alanında bir numara seçilen CCL’in üyeleri arasında Unilever, Novartis, Bristol-Myers Company, Chase Manhattan Corporation, Motorola gibi saygın ve başarılı kuruluşlar bulunmaktadır. Koç Topluluğu üst ve orta kademe yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, CCL üyeleri, Global Liderlik Geliştirme Yetkinlikleri, Yurtdışı Faaliyetlerinde Yönetici Seçme, Geliştirme ve Destekleme, Küresel/Coğrafi Yayılmış Ekipler, Pozitif Türbülans konularında görüşlerini aktardılar. Ýþ dünyasýnda en çok aranan özellik Dünya esnaflýk ve ticaretinin örnek eðitim merkezi olan “Sultanhamam Üniversitesi”nin de içinde yer aldýðý güzel Ýstanbulumuz hafta içinde tarihi iki toplantýya tanýklýk yaptý. Birincisi, dünyanýn dört bir köþesi 51 ülkesinden 2000 Türk iþadamý “Dünya Türk Ýþadamlarý Kurultayý”nda biraraya geldi. Gözleri ýþýl ýþýl, yürekleri kýpýr kýpýr, heyecan, þevk ve heves dolu vizyoner insanlarýn giriþimcilikteki baþarýlarý gerçekten görülmeye deðerdi. Farklý kültür ve þartlar altýnda baþarýlý olmuþ örnek giriþimcilerimizin liderlik özellikleri ilk bakýþta ayýrt edilebiliyordu. Ýkincisi, Amerika’nýn en saygýn liderlik kuruluþlarýndan Center For Creative Leadership üyesi Ý.d.e.a. A.Þ. “Küresel Liderlik Günü”nün ev sahibi oldu. Yenilikçi, becerikli ve etkili liderliðin sýrlarý geniþ bir çerçevede ele alýndý. Ýþte, her iki toplantýnýn ortak kesiþme noktasý “liderlik” oldu. Bu sebeple, biz de sütunlarýmýzda liderlik ile ilgili bazý görüþleri sizlerle paylaþýyoruz... Matsushita’nýn Liderlik Sýrlarý: * Halka hizmet * Adil olma ve dürüstlük * Ýþbirliði ve takým çalýþmasý * Ýyileþtirme yönünde aralýksýz çaba * Nezaket ve alçakgönüllülük * Deðiþime ayak uydurmak * Minnet Andrew Carnegie Amerika’da dünyanýn en büyük demir çelik tesislerini kuran Andrew Carnegie, mezar taþýna þunlarý yazdýrmýþtý: Burada, kendinden çok daha akýllý insanlarý etrafýna toplayarak baþarýya ulaþmýþ basit bir insan yatýyor. AJANDA * 17-18 Nisan, Satýn Alma Kalgem, Tel: 0 (224) 225 12 03 * 18 Nisan, Akýllý Þirket ÝDEM Tel: 0 (212) 454 35 35 * 17-18 Nisan, Rekabet Ortamýnda Satýnalma Yönbiltek, Tel: 0 (212) 288 48 70 * 18-19 Nisan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Lyra, Tel: 0 (216) 396 37 89 * 19 - 20 Nisan, ISO 9001: 2000 Güncelleþtirme FNMT Tel: 0 (216) 368 93 48 * 19-20 Nisan, Ýkinci Lojistik Yönetimi Zirvesi HR, Tel: 0 (216) 386 54 22 * 20 Nisan, Öðrenen Organizasyon ÝDEM Tel: 0 (212) 454 35 35 * 20-21 Nisan, 2000’de Pazarlama Yönetimi Lyra, Tel: 0 (216) 396 37 89 * 21 Nisan, Takým Çalýþmasý ÝDEM Tel: 0 (212) 454 35 35 * 22-23 Nisan, Kýyaslama Lyra, Tel: 0 (216) 396 37 89 * 23 Nisan, Ýyi Bir Yönetici Sekreteri Olmak SD, Tel: 0 (212) 372 39 18 Ýþ Dünyamýz sayfasý; ÝDEM Danýþmanlýk ve Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Teklif ve katkýlarýnýz için: Türkiye Ýþ Dünyamýz Sayfasý, 29 Ekim Cad. No: 23 34530 Yenibosna / Ýstanbul Tel: (212) 454 35 35 Fax: (212) 454 38 24 www.isdunyamiz.com e-mail: idem@ihlas.com.tr KÝTAP Köþesi Ýnsanlarý Yönetmek MESS (212) 232 01 04 Ýþ yönetimi, liderlik ve deðiþim alanýnda dünyanýn en saygýn ve etkili süreli yayýnlarýný Türk iþ dünyasýna kazandýrmaya devam ediyor MESS. “Ýnsanlarý Yönetmek” kitabýndan coþku ve kayýtsýzlýðýn ikisinin de bulaþýcý olduðunu öðrenmekteyiz. Onun için gelin bu kitaplarla çevremize, takýmýmýza coþku verelim. Kayýtsýzlýk göreceksiniz kendiliðinden gidecektir. www.isdunyamiz.com Web sitemizde iþ dünyamýz forumunun bu haftaki konusu: “Ýyi bir lider nasýl olur?” Mesajlarýnýzý bekliyoruz... Ne demiþler? “Liderlik, güç kullanmak deðil, baþkalarýný güçlü kýlmaktýr.” Bennis ve Nanus
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT