BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ukrayna Türkleri 2

Ukrayna Türkleri 2

Ukrayna Türklerinin ataları, Kun ve Kumanlar olsa gerek. Tarihçiler, Kun ve Kumanların İdil havzasında görüldüğünü, 1030-1049 yılları arasında Ukrayna içlerine yayıldıklarını, 1078’den sonra da Uz’larla (Oğuz) karıştığını yazıyorlar.İki ev'den KİEV’e Gerek Rusya’da, gerekse Ukrayna’da bazı yer isimlerinin etimolojisini incelediğinizde asıllarının Türkçe olduğunu görürsünüz. İkinci anekdot Kiev üzerine. Biliyorsunuz Kiev, Ukrayna’nın başşehri.. Bir Azerî, “Kiev” kelimesinin nasıl türediğini anlattı. Sizin de kelime üzerinde düşündüğünüzde hemen aklınıza geleceği gibi, “Kiev” “iki ev”in birleşmesinden meydana gelmiş. Halk arasında bu konuşuluyor ki, Azerî buna inanmış. (Kiev’i kuranların Türkler olduğuna dair tarihî kayıtlar vardır. Bunları ileride vereceğim.) Her iki başşehrin isimleri üzerinde yakıştırmalar yapılsa da bir gerçek ortaya çıkıyor. Türkler Rusya’yı ve Ukrayna’yı içine alacak kadar geniş bir alanda yaşıyorlardı. Tatar ne demek? “Tatar Türkleri” tabirini kullanıyoruz. Bunu önce açmak gerekecektir. Ukrayna bir tarafa, Rusya’nın birçok bölgesinde yaşayan, özellikle Moskova etrafını yurt tutmuş Türkler de “Tatar” diye anılmaktadır. “Tataristan” adıyla bir muhtar cumhuriyet de bulunmaktadır. Ünlü tarihçi Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidî Togan, “Umumî Türk Tarihine Giriş”inde şunları yazıyor: “Tatar ismi evvelce Moğollar hâkimiyeti zamanında onlara iltihak eden kavimlere de ıtlak olunduğundan Kazan-Tatarı, Kırım-Tatarı, Nogay-Tatarı, Altay-Tatarı, Azerbaycan-Tatarı gibi isimler hasıl olmuştur. Bu isimler birer etnik münasebete delâlet etmezler. Meselâ eski Bulgarların ve Kıpçakların karışmasından hasıl olan Kazan Türkleriyle Tatarlar arasında etnik münasebet yoktur. Bu Azerbaycan Türkleri için de böyledir. Gerek Kazanlılara ve gerekse Azerbaycan Türklerine Moğol hâkimiyeti devrinde Doğudan gelen Tatarlar karışmışlardır. Kazanlılarda çokluk Kıpçak, Azerbaycanlılarda ise Oğuz ve Hazarlar olmuştur.” (Sayfa: 65-66) Ukrayna Türklerinin ataları Kun ve Kumanlar olsa gerek. Tarihçiler, Kun ve Kumanların İdil havzasında görüldüğünü, 1030-1049 yılları arasında Ukrayna içlerine yayıldıklarını, 1078’dan sonra da Uz’larla (Oğuz) karıştığını yazıyorlar. Türklerin iki ana kolu vardır: Oğuzlar ve Kıpçaklar. Yakın tarihte “Şimal Türkleri” diye adlandırılan Türk toplulukları umumiyetle Türklerin Kıpçak kolundandır. Kun ve Kuman da Kıpçakların kollarıdır. Kuman akınları Rusya tarihi ve Şimal Türkleri üzerine en yetkin ilim adamı Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’tır. Prof. Dr. Kurat, bölgede yaşayan Slavlar üzerinde önce Avarların, sonra Hazarların hâkimiyet kurduğunu yazar. Jujanlar da denilen Avarların bir kısmı Göktürk Kağanlığının kurulmasından sonra (M. S. 552), İdil (Volga) nehrini aşarak Avrupa’ya geçtiler. 568 dolaylarında Slavların yaşadığı bölgelerin tamamını içine alacak şekilde bir Avar İmparatorluğu kurdular. Başşehirleri Pannonya idi. Avarlar, Slavların sahasından çekilince ikinci bir Türk kavmi Hazarlar bölgeye hâkim oldular. VII. Yüzyılda, Hazarlar Doğu Avrupa’da, en büyük siyasî teşkilâtı kurdular. Kiev Knezliği (Knezlik: Küçük devlet, derebeylik) Peçenek Türkleriyle de temasta idi. Kimi zaman savaştı, kimi zaman anlaştı. Kumanlar Kiev Knezliği sahalarına hücuma başladığında, knezliğin sınırlarını, arazi karşılığı Peçenekler koruyorlardı. Kumanlar, asılları Türk olan Peçeneklerin bu hareketlerine içerlemişlerdi. Kurat’ın yazdığına göre, Peçenekler ve bunlarla işbirliği yapan Tork’lar (Oğuz) Slav halka karışmışlar. Hatta birçok yer isminin Türkçe oluşlarının bir sebebi de bu karışma gösterilir.1061’den 1210’a kadar 50 büyük Kuman akınından bahsedilir. Rus Knezler, Kumanlarla hep düşman olmamışlardır. Zoraki dostluklar da kurulmuştur. Knezler kendi düşmanlarına karşı Kumanları yardıma da çağırmışlardır. İlk Rus Knezliği olarak Kiev Knizliği gösterilir. Ukrayna nasıl ortaya çıkmıştır? Kurat şu bilgileri verir: “Doğu Slavların bir kısmı Turla (Dnestr) nehrinin baş kısmından Karpat eteklerindeki iki merkez etrafında toplanmışlardı. Biri Galiç, diğeri de Vladimir-Volın bölgesi; bunların Macaristan’a komşu olması, oradaki Rus (Slav) hususiyetlerinin erkenden kaybolmasını icab ettirmiştir. Lehistan’ın Katolik din ve kültür çevresine girmesi ve bu yüzden Karpat’ın doğu sahasında Katolik propagandasının faaliyeti, Macar krallarının müdahaleleri bu çevrede yaşayan Slav ahalinin Kiev Rusyası’ndan uzaklaşmasını mucip olmuştur. Bütün bunların icabı olarak bu sahada Ruslardan farklı bir ‘Ukrayna’ kavmi meydana gelmiştir.” Ruslarla Ukraynalıların birbirlerini sevmediklerini Ukrayna’da öğrendim. Ruslar Ukraynalılara “Hahol”, Ukraynalılar da Ruslara “Katsap” diyormuş. Hahol, tepesinde saç olana denirmiş. Bundan dolayı Ukraynalılar, Rusların nazarında ata benziyor. Ruslar da top sakallı (katsap) oluyor. DEVAM EDECEK
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT