BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsanlık, Hazret-i Peygambere çok muhtaç...

İnsanlık, Hazret-i Peygambere çok muhtaç...

Resûlullah Efendimizi, ilim, irfân ve asâlet sâhibi insanlar medhetmekte; câhil, ilim ve edepten mahrûm, nasîpsiz, dînsiz kişiler ise kötülemektedir!..Dünkü makâlemizde, bazı Batılıların İslâmiyete ve Müslümânlara nasıl hücûm ettiklerinden bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi, yapılan bu münâsebetsizlik sebebiyle, gündemi işgâl eden konuyu, birazcık daha irdelemek ve incelemek istiyoruz. Çünkü bu konunun birçok yönü var. Şöyle ki: 1- Önce, Peygamber Efendimizin resminin veya karikatürünün yapılması konusunu ele alalım. Hemen belirtelim ki, bırakın hakâret için yapmayı, Sevgili Peygamberimizin normal olarak da resminin veya karikatürünün yapılması, kat’iyyen câiz değildir. Diğer Peygamberlerin ve meleklerin resimlerinin yapılması da dînen yasaktır. Sinema ve tiyatrolarda, film ve temsîllerde bizzât Hazret-i Peygamber’in temsîli de câiz değildir. Bilindiği üzere O’ndan, film ve piyeslerde, audio ve video kasetlerde, CD ve DVD’lerde hep üçüncü şahıs olarak bahsedilir. Bugüne kadar İslâm âleminde hep böyle olmuştur. 2- Karikatürler plânlı olarak, Müslümânları tahrîk maksadıyla, provokasyon için yapılmış olabilir mi? Karikatürlerin kronolojisi nedir? Yani hangi ülkelerde, ne zaman bu münâsebetsizlikler yapılmıştır? Bunları dünkü makâlemizde belirtmiştik. MÜSLÜMAN HAKARET EDEMEZ! 3- Bir Müslümân, Hazret-i Mûsâ aleyhisselâma ve Hazret-i Îsâ aleyhisselâma hakâret edebilir mi? Hemen ifâde edelim ki, bir Müslümân, Hazret-i Mûsâ aleyhisselâma veya Hazret-i Îsâ aleyhisselâma hakâret edemez. Peygamberlerden herhangi birini, özellikle son Peygamber Muhammed aleyhisselâmı tahkîr etmenin hükmü, kesinlikle küfürdür. Kesin bir husustur ki, O’nu [Resûlullah Efendimizi], ilim, irfân ve asâlet sâhibi insanlar medhetmekte; câhil, ilim ve edepten mahrûm, nasîpsiz, dînsiz, îmânsız, bozuk kişiler de kötülemektedir. Bu, bir nasip işidir. 4- Hıristiyanlar, Müslümânları sevmezler mi? Sevmeye mecburlar mı? Bugünkü medenî dünyâda, Hıristiyanlar, Müslümânları sevmeseler de, onlara düşmanlık, sözlü veya yazılı hakâret, saygısızlık yapabilirler mi? Bilindiği üzere, sevgi kalpte olur, bir gönül işidir; bugünkü medenî dünyâda, Hıristiyanlar, Müslümânları sevmeseler de, onlara düşmanlık, sözlü veya yazılı hakâret yapma hakkına sâhip değildirler. Zâten günümüzde insan haklarıyla ilgili bütün belgelerde, insanların dînlerine ve dînce mukaddes saydıkları değerlere hakâret etmek yasaklanmıştır. 5- Bu hareket tarzı basın hürriyeti, fikir ve ifâde hürriyeti gibi telakkî edilebilir mi? Hakâret, basın ve düşünce özgürlüğünün neresindedir? Bu davranış, insan haklarını ihlâl değil midir? “Kopenhag Kriterleri”ne uyar mı? Burada, şunu belirtelim ki: Müslümânların mukaddes değerlerine hakâret edilmesinin, yahut da başka bir dînin kutsal saydığı şeyleri tahkîr etmenin, basın hürriyeti, fikir ve ifâde hürriyeti gibi telakkî edilmesi mümkün değildir. Hakâret, basın ve düşünce özgürlüğüyle bağdaşamaz. Bu davranış, hem “İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi”nde, hem de “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi“nde yer alan insan haklarını ihlâldir. Yine “Kopenhag Kriterleri”ne de uymaz. Nitekim, önemli bir hukûk adamı olan, Yargıtay’ın Eski Başkanı Osman Arslan, 09.02.2006 tarihinde bir gazeteye yaptığı bir değerlendirmesinde: “Böyle basın özgürlüğü olmaz. Her özgürlük, bir başkasının özgürlüğü ile sınırlıdır. Mutlak ve sınırsız özgürlük anarşiye neden olur” demiş, ayrıca “Bu karikatürlerin yayınlanması, evrensel hukuk kuralları açısından da, tartışmasız bir insan hakkı ihlâlidir” diye de ilâvede bulunmuştur. ‘PROVOKASYONLARI KINIYORUM’ Fransa’nın Eski Cumhurbaşkanı Jackes Chirac da, “Dinî inançları yaralayacak hareketlerden sakınmak gerekir. Düşünce özgürlüğü, sorumluluk çerçevesinde uygulanmalı. İnsanların tutkularını, tehlikeli bir şekilde kuvvetlendirecek provokasyonları kınıyorum” demiştir. Kezâ BBC’de bir konuşma yapan Diyânet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, önce Danimarka’da, daha sonra da Avrupa’nın diğer bazı ülkelerinde, Hazret-i Muhammed’in (aleyhisselâm) karikatürlerinin yayınlanmasının, “büyük bir yanlış ve çok büyük bir saygısızlık” olduğunu kaydetmiş; bunun, “sadece dîne saygısızlık değil, aynı zamanda insana saygısızlık, insan haklarını ihlâl” olduğunu da belirtmiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT