BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsanlara da, hayvanlara da zulüm câiz değildir

İnsanlara da, hayvanlara da zulüm câiz değildir

"Dünya Sağlık Örgütü"nün 2002 yılındaki bir raporunda, yılda 1.6 milyondan fazla sayıda insanın şiddet yüzünden hayatını kaybettiği vurgulanmıştır...Zulmün, şiddetin dîni, milliyeti, kültürü, ideolojisi, ırkı, ulusu, cinsiyeti olmaz. Kimden gelirse gelsin, reddedilmelidir, tel'în edilmeli, kötülenmelidir. Zulüm, şiddet, fizikî yönden güçlü olanların, kendilerinden daha güçsüz olanlara karşı, onları korkutmak, sindirmek, baskı altında tutmak, kontrol altında bulundurmak, cezâlandırmak, onlara güç gösterisinde bulunmak gibi maksatlarla yapılabilmektedir. Şiddetin ferdî [kişisel] olanı, âilevî [âile içi] olanı, kolektif olanı [bütün cemiyeti ilgilendireni] var. Başta kadınlarımız ve çocuk yaştaki genç kızlarımız olmak üzere, pekçok insanımız [erkek olsun, kadın olsun], evlerde, okullarda, sokaklarda ve iş yerlerinde, hem de sık sık, istismârın, tecâvüzün, şiddetin her türlüsüne maruz kalabilmektedirler. Bu, pekçok insanın hayatını, sağlığını, huzûrunu, saâdetini, mutluluğunu, her yönden, hem rûhî [psikolojik, duygusal] yönden, hem de fizikî yönden etkileyen çok mühim bir konudur... Konunun doğru bir şekilde teşhisini yapıp tedâvî çarelerini, önleme yollarını bulmaya, bu konuda yapılan çalışmalara, nâçizâne bir katkıda bulunmaya çalışmalıyız. Bu konuda, beynelmilel ve millî çapta, resmî ve gayr-i resmî birtakım çalışmalar mevcut. Anket çalışmaları yapılıyor, çeşitli raporlar hazırlanıyor. ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR "Dünyâ Sağlık Örgütü"nün çalışmaları var. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çalışmaları var. "Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Bildirisi (1992)"ni burada mevzû-ı bahis edebiliriz. Ülkemizde, "Âile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı", "Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü", "T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı"... gibi resmî müesseseleri başta zikredebiliriz. Bunların yanında birçok sivil toplum kuruluşu da var. Şiddet: Genellikle korkutmak, ürkütmek, sindirmek, vazgeçirmek, itâat ettirmek, boyun eğdirmek gibi maksatlarla olmaktadır. İnsanlara yapılanları var, hayvanlara yapılanları var. Şiddetin fizikî [fiziksel] olanı var; sözlü olanı var. "Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü"nce yapılan bir araştırmaya göre; Aile içi suçların yüzde 87'si, kadınlara karşı işleniyor. Ailelerin yüzde 34'ünde fiziksel, yüzde 53'ünde ise sözlü şiddet görülüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümündeki iki bayan araştırmacının "Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme" başlıklı bir makale çalışmasında da, konunun birçok yönü gözler önüne serilmiştir. Meselâ, şiddet kavramının kısaca tanımları, aile içi şiddet probleminin geçmişi ve bugünü, çeşitleri ve yaygınlığı ele alınmıştır. [Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2008, 11 (22), 81-94] Yerli ve yabancı birçok çalışmanın ortak sonucu olarak, erkeğin kadına şiddet uygulamasındaki en temel sebeplerden biri, özellikle erkeğin kendi ailesinde de şiddet içeren bir ortama maruz kalmış olması (özellikle babası annesine şiddet uygulamışsa) ve alkol kullanımının yüksek olmasıdır. "Dünya Sağlık Örgütü"nün 2002 yılındaki bir raporunda, yılda 1.6 milyondan fazla sayıda insanın şiddet yüzünden hayatını kaybettiği vurgulanmıştır. ŞİDDETİN SUÇ OLMASI... Şiddet, bizim dinimizde de, kültür ve medeniyetimizde de, örf ve âdetlerimizde de yasaktır. İslâmiyet 2 madde hâlinde özetlenmiştir: Allah'ın emirlerine tazîmde bulunma ve mahlûkâta şefkat etme. [Medeniyetin tarifinde de, 2 husus öne çıkmaktadır. Biri insanın müreffeh kılınması, refaha kavuşturulmasıdır.] Şiddet, bütün dünyâ "Anayasa"larında da, "Kanun"larında da yasak olan bir davranıştır. "İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi"nde de, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"nde de, "Kopenhag Kriterleri"nde de uygun görülmeyen bir davranış tarzıdır. O hâlde burada önemli olan, bunların bütün insanlarımıza ulaştırılması, insanlarımızın şuûrlandırılması, bilinçlendirilmesi, her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasıdır. Bir-iki haftalık tâze bir hâdise olduğu için söyleyecek olursak, Amerika'da 20 yaşında bir delikanlının önce annesini, sonra 20'si anaokulu çocuğu olmak üzere 26 kişiyi öldürüp kendi canına da kıymasını hoş görebilecek bir tek fert çıkar mı? Norveç'te 77 kişiyi öldüren seri kâtil olan bir delikanlıyı kim makul karşılayabilir?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT