BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TV Magazin

TV Magazin

Atarabasýndaki star ... ‘Biz babadan böyle gördük’ ... Artýk ‘Güllü’yor ... Abacý geliyor ... Þimdi moda Sinan Zorbey ... ‘Beni kýskanýyorlar’ ... Havuzda yarýþma ...Atarabasýndaki star ’de beðeni ile izlenen “Kurtkapaný” dizisinin çekimleri devam ediyordu. Yönetmen Ýsmail Güneþ sette hazýrlýðýn yapýlmasý için bir süre mola vermiþti. Bu arada çevresiyle þakalaþan, çalýþanlara sataþan ünlü þarkýcý Aliþan birden yoldan bir at arabasýnýn geçmekte olduðu gördü. Hýzla koþarak at arabasýna binen Aliþan, bir süre atý yönettiyse de atýn çalýlýklara girmesine engel olamadý. Aliþan’ýn imdadýna küçük kýz yetiþti ama Aliþan da “Bana kimse artýk at arabasý kullanmadý diyemez” diyerek etrafa gülücükler daðýtýyordu. ‘Biz babadan böyle gördük’ Arabesk müzik denilince ilk akla gelen isim olan Müslüm Gürses sevenlerinin karþýsýna bu defa da “Biz Babadan Böyle gördük” adlý albümüyle çýktý. Geçtiðimiz yýl “Vay Caným” adlý albümüyle Ulus Müzik’e transfer olan Müslüm Gürses, aradan bir yýl geçmeden ikinci albümü “Biz Babadan Böyle Gördük” albümüyle yine Ulus Müzik patentiyle izleyenlerine hitap ediyor. Uður Bayar’ýn yönetiminde hazýrlanan albümde Uður Bayar, Nesrin Obalý, Yýlmaz Tatlýses, Cemal Iþýkhan, Cevdet Bülbül, Sait Ergenç, Üzeyir Afþar ve Vedat Yýldýrýmbora’nýn parçalarý yer alýyor. Albüm için Mýsýr’dan özel olarak çaðrýlan “Mýsýrlý Ahmet”, Almanya’dan çaðrýlan Ýsmet Topçu ve Devlet Senfoni Orkestrasý Keman Grubu da katký saðladý. Albümde özellikle “Ateþ Donar”, Seni Sevmeye Devam”, “Kendimi Kaybettim”, “O Gitti Dönmeyecek” gibi hit olmaya aday parçalar dikkat çekiyor. Artýk ‘Güllü’yor Çok küçük yaþta hayatýn zorluklarýyla boðuþmak zo-runda kalan Güllü artýk gülüyor. Son albümü “Zalim Yar” ile zirveyi zorlayan Güllü “Kötü günler artýk geride kaldý” diyor.Almanya Hamburg doðumlu olan Gül Tut’un annesi ve babasý o yedi daha aylýkken ayrýlmýþlar. Abacý geliyor Türk Sanat Müziði’nin tartýþmasýz en iyi yorumcularýndan biri olan Muazzez Abacý yeni albümü için geri sayýma baþladý. Klip Müzik’ten çýkacak albüm Eylül ayýnda sevenleriyle buluþacak. Sanatçý önce Taksim Maksim Gazinosu projesi, sonra da torununun dünyaya geliþi dolayýsýyla iki kez ertelediði albümünün son rütuþlarýný yapýyor. Hakký Yalçýn, Selami Þahin gibi söz yazarlarýnýn destek verdiði albümde ünlü sanatçý yine Ýlyas Tetik, Metin Özülkü, Selami Þahin ile birlikte çalýþýyor. Þimdi moda Sinan Zorbey Sindoma Müzik’ten çýkan ilk kaseti “Zoruma Gider” ile büyük beðeni toplayan Sinan Zorbey, “Þimdi” adlý yeni albümüyle yine fýrtýnalar estiriyor. Yeni kasetinde “Bülbül” kasidesini de okuyan genç þarkýcý sesi, yorumu ve tavýrlarýyla farklý olduðunu hissettiriyor. Bir tartýþma programýnda çaldýðý kemaný ve yorumuyla çabuk þöhret olan Sinan Zorbey “Gelecek önümde upuzun serilmiþ duruyor. Sevenlerimle birlikte daha çok zirvelere çýkacaðým” diyor. ‘Beni kýskanýyorlar’ Maksim gazinolarýnda dansöz olarak iþe baþlayan ama Assolist olarak zirveyi zorlayan Pýnar Eliçe yaptýklarýyla hep gündemde... Radyo ve televizyonlarda þu sýralar promosyon çalýþmalarýný sürdüren Pýnar Eliçe kendisinin kýskanýldýðýna inanýyor. Sanatý uzun soluklu bir maratona benzeten ünlü þarkýcý uzun süre gündemde kalmasýný akýllý oluþuna ve bir santranç oyuncusu gibi ileriyi görerek yatýrým yapmasýna baðlýyor. Ýþte Pýnar Eliçe’nin dobra dobra cevaplarý... -Dansöz olarak baþlayýp assolist olarak zirveye çýktýnýz ve hâlâ inmeye niyetiniz yok. -Ben uzun soluklu maraton koþan bir sporcu gibiyim. Santranç oyunu gibi düþünün kim daha akýllýysa, kim daha fazla taktik biliyorsa o ayakta kalýr. Benim ayaðýmý kaydýrdýklarýný zannedenler beni tekrar zirvede görünce þaþýrýyorlar. Ben ise bütün planlarýmý uzun uzun tartarak ve uzun zamanlý olarak yapýyorum. -Yani sizi kýskananlar mý var? -Tabii benden baþka herkes Ama beni kýskananlarý anlamýyorum Onlar olsa olsa böcek kafalý... Ben baþarýdan baþarýya koþtukça onlar da kýskançlýklarýný dýþarýya vuruyor. -Herkes senin için dobra konuþan þarkýcý diyor? - Evet, dilimin kemiði yoktur. Aklýmdan ne geçerse söylerim. Kimse için kötü düþünmem. Kimsenin de benim için kötü düþünmesini istemem müsaade de etmem. -Albüm için klip çekerken sakatlanmýþsýn! -Ýþte bu benim iþimi ne kadar ciddiye aldýðýma en iyi örnektir. Klip çekimi için Avanos’a gittik. Balonla uçmak üzere hazýrlandýk. Bir taraftan da güneþ gitmesin diye acele ediyoruz. Halbuki bu arada öðle olmuþ. O saatte de balon uçmazmýþ... 5 metreden yere çakýldýk. Kolum incindi. -Ýþini çok mu ciddiye alýyorsun? -Tabii ki kimse bilmez Zaten kimse de bunu sormaz. Ben albüm çalýþmasý esnasýnda arkadaþým varsa bile ondan bile uzaklaþýrým. Onunla bir araya gelmem albüm bitene kadar. Kendimi tümüyle albüme veririm. Sporcularýn kampa girmesi gibi bir þey... Ben de albüm çýkarma evrelerinde kampa giriyorum. -Milenyumda neler vadediyorsun? -Bir kerre sevenlerim bu sene yine bomba gibi bir Pýnar Eliçe izleyecekler. Kasetim çýktý. Þu sýralar promosyon çalýþmalarý sürüyor. Önümüzdeki günlerde hem sahne hem televizyon hem de sahne çalýþmalarý ile adýmdan çok söz ettireceðim. -Yolun açýk olsun. -Teþekkür ederim. Havuzda yarışma Yaz sezonla birlikte güzellik yarýþmalarý da havuzlara taþýndý. 3. Miss Golden Of Turkey Güzellik Yarýþmasý da Büyükçekmece’deki Aqua Marin’de yapýldý. Can Ajans tarafýndan organize edilen yarýþmada bir hafta boyunca Malibu Otel’de kampa alýnan 12 finalist gala gecesi jürinin önünde ter döktü. Nurseza Akkaþ’ýn birinci olduðu yarýþmada Esra Sefa 2. güzel, Ýlkay Selvi ise 3. güzel seçildi. Sevilay Savaþ’ýn “Basýn Güzeli” seçildiði yarýþmanýn organizatörü Hasan Can “Yarýþmayý gelecek yýl uluslararasý konuma dönüþtüreceðiz” dedi. Leyla Gencer Þan Yarýþmasý Bu yýl üçüncüsü düzenlenen yarýþma, 29 Aðustos ile 4 Eylül 2000 tarihleri arasýnda, Ýstanbulída gerçekleþtirilecek. Yapý Kredi Uluslararasý Leyla Gencer Þan Yarýþmasýínýn üçüncüsü, 29 Aðustos ile 4 Eylül 2000 tarihleri arasýnda, Ýstanbulída gerçekleþtirilecek. Konuya iliþkin yazýlý açýklamada, 3.Yapý Kredi Uluslararasý Leyla Gencer Þan Yarýþmasýínýn, Cemal Reþit Rey Konser Salonuínda yapýlacaðý kaydedildi. Eleme, yarý final ve final olmak üzere üç aþamadan oluþan ôYapý Kredi Uluslararasý Leyla Gencer Þan Yarýþmasýönýn ilki 1995, ikincisi ise 1997 yýllarýnda düzenlenmiþti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT