Sınır ticareti uygulamalarından daha fazla esnaf ve tacirin yararlanabilmesi için 2 yıldır yerleşik olma şartı 1 yıla düşürüldü. Bölge ticaretinin canlandırılması için sınır ticareti kapsamında yapılacak ithalata esas teşkil edecek ithalat değer limitleri yüzde 50'si oranında artırıldı, her bir ülke için en fazla 150 milyon dolara kadar olmak üzere yeniden belirlendi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Ekonomi Bakanlığı'ndan, sınır ticaretindeki yeni düzenlemelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesi safhasında ortaya çıkan ihtiyaçların, ilgili diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklerin, ilgili bakanlıklar ile valiliklerin görüş ve önerileriyle bölgedeki iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak yeni bir düzenlemenin yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi.

İŞTE YENİ ŞARTLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda "Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"- Sınır ticareti uygulamalarından daha fazla esnaf ve tacirin yararlanabilmesi için karar kapsamındaki illerde en az 2 yıldır yerleşik olma şartı 1 yıla düşürüldü

Sınır ticareti kapsamında ithalat veya ihracat yapabilmenin ön koşulu olan Sınır Ticareti Belgesinin geçerlilik süresi, hem valiliklerin hem de belge sahiplerinin iş yükününün azaltılmasını teminen bir yıldan 3 yıla çıkarıldı

İl Değerlendirme Komisyonlarının, toplantı ve karar sayılarına ilişkin tereddütlerin bertaraf edilebilmesini teminen, bu komisyonların salt çoğunlukla toplanarak oy çokluğuyla karar vermeleri düzenlendi

Kars'ın Dilucu sınır kapısı üzerinden Nahçıvan ile sınır ticareti yapması imkanı sağlandı

Hakkari'ye, Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran'la, Habur Gümrük Kapısı üzerinden Irak'la sınır ticareti yapabilmesinin yanı sıra Irak ile Üzümlü ve Derecik Gümrük Kapılarından da sınır ticareti işlemleri yapma yetkisi verildi

EN FAZLA 150 MİLYON DOLAR

Bölge ticaretinin canlandırılmasını teminen, sınır ticareti kapsamında yapılacak ithalata esas teşkil edecek İthalat Değer Limitleri, eski düzenlemede belirtilen miktarların yüzde 50'si oranında arttırılmak suretiyle, her bir komşu ülke bazında en fazla 150 milyon dolara kadar olmak üzere yeniden belirlendi

İthalat Uygunluk Belgesi sahibi esnaf ve tacirin, belgede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla, 1 ay içinde komşu ülkeden ithal edebileceği en fazla 50 bin dolar karşılığı Türk Lirası'na kadar olan eşya değeri, 75 bin dolar karşılığı Türk Lirasına kadar olmak üzere yükseltildi

İTHALAT UYGUNLUK BELGELERİ

Esnaf ve tacirin limit kullanımını arttırmak ve Valilikler ile İl Değerlendirme Komisyonunun iş yükünü azaltmak amacıyla, önceki düzenlemede süresi 45 gün olan ve her bir ürün için düzenlenen, İthalat Uygunluk Belgelerinin süreleri 90 güne çıkarıldı."

Söz konusu düzenlemelerle bürokratik işlemlerin azaltılması ve sınır ticaretinden yararlanabilme imkanlarının genişletilmesi sağlanarak sınır ticareti sayesinde kapsam dahilindeki sınır illerinde ticari ve ekonomik hayatın canlandırılmasıyla istihdamın artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.