Sinemanın ve ekranın parlayan yıldızı Müjde Uzman samimi açıklamalar yaptı. Yakalandığı tiroid kanserini atlatan genç oyuncu, “Hastalıktan sonra hayata bakış açım değişti. Şükür eksenli yaşıyorum” dedi.


Yıl­maz Er­do­ğan ile oy­na­dı­ğı rek­lam­la yıl­dı­zı par­la­yan Müj­de Uz­man, geç­ti­ği­miz yıl ya­ka­lan­dı­ğı ti­ro­id kan­se­rin­den na­sıl kur­tul­du­ğu­nu an­lat­tı. Has­ta­lık­la bir­lik­te ha­ya­ta ba­kı­şı­nın ta­ma­men de­ğiş­ti­ği­ni ve de­vam­lı şük­re­de­rek ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Uz­man şöy­le ko­nuş­tu:


İH­Tİ­YA­CI OLAN­LA­RA YAR­DIM ET­ME­Lİ­YİZ
“Ke­yif­le ge­çir­di­ğim her an ve her gün için, se­vil­di­ğim ve se­ve­bil­di­ğim için, bü­yük bir kal­bim ol­du­ğu için, em­pa­ti ye­te­ne­ğim, do­ğa­ya ve can­lı­la­ra olan du­yar­lı­lı­ğım için, ol­du­ğum ki­şi için, ai­lem, dost­la­rım, işim, im­ka­nım ol­du­ğu için ağ­zım­da şü­kür ek­sik ol­maz.


Şans­lı ol­du­ğu­mu­zu ha­tır­la­ma­lı­yız hep ve ih­ti­ya­cı olan­la­ra da yar­dım et­me­li­yiz eli­miz­den gel­di­ğin­ce. Bir­bi­ri­miz­den baş­ka
kim­se­miz yok in­san­lar ola­rak.”