MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yüz binlerce işçinin insanca çalışma koşullarından uzak ve iş güvencesinden yoksun biçimde taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırıldığını belirtti. Kalaycı, taşeron işçilerin kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden de birçok farklılık bulunduğunu bununda Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.
Kalaycı, kanun teklifinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde hizmet alımı yoluyla alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, varsa aynı unvanlı ya da niteliklerine uygun sürekli işçi ve memur kadrolarına, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde çalıştığı kurumlarınca atanırlar" dedi.