Fe­ner­bah­çe­'de Me­sut Özil ses­le­ri güç­lü bir şe­kil­de yan­kı­lan­ma­ya de­vam edi­yor. İn­gi­liz ba­sı­nı, Re­al Mad­ri­d'­den 2 se­zon ön­ce 42,5 mil­yon eu­ro­ya Premier lig devi Ar­se­na­l'e trans­fer olan Türk asıl­lı Al­man mil­li fut­bol­cu için Fe­ner­bah­çe­'nin  ıs­rar­cı ol­du­ğu­nu yaz­dı.
 
Wen­ger ra­zı de­ğil 
Lon­don Eve­ning Stan­dard Ga­ze­te­si, “Me­sut Özil Fe­ner­bah­çe'nin cid­di he­de­fi­” baş­lı­ğıy­la ver­di­ği ha­ber­de  “Ar­se­nal me­na­je­ri Wen­ge­r'­in Mesut Özi­l'­den ay­rıl­ma­ya ni­ye­ti yok.  An­cak bu ıs­ra­rı Na­ni ve Robin van Per­si­e'yi alan Fe­ner­bah­çe'yi cay­dır­mı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Me­na­je­ri açık­la­mış­tı 
Me­su­t'­un me­na­je­ri­nin “Fe­ner­bah­çe Me­su­t'­u ala­bi­li­r” söz­le­ri­nin ya­nı sı­ra yıl­dız oyun­cu­nun geç­ti­ği­miz gün­ler­de Bo­ğa­z'­da çek­tir­di­ği fo­toğ­raf­lar da ha­be­re ek­len­di. Ha­be­ri ül­ke­nin say­gın ya­yın or­ga­nı BBC te­le­viz­yo­nu da kay­nak gös­te­re­rek kul­lan­dı.


MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORUM
İngiltere'nin Daily Express gazetesi, F.Bahçe'nin Mesut Özil'le ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Haberde, Arsenal'li yıldızın "Gelecekte F.Bahçe forması giymek istiyorum. Herkes benim F.Bahçeli olduğumu biliyor" sözlerine yer verildi. Daily Express, Mesut'un menajerinin "F.Bahçe çok ciddi ama her şey Arsenal'in teklife nasıl cevap vereceğine bağlı. Her şey sezon sonunda netleşir" dediğini de yazdı.Kaynak:Fotomaç