De­niz­li’nin Ça­me­li il­çe­sin­de Ra­ma­zan Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la çar­şı-­pa­zar­da ya­şa­nı­lan ha­re­ket­li­lik ter­zi­le­rin yü­zü­nü gül­dür­dü. ­Ça­me­li il­çe­sin­de bay­ram­lık el­bi­se a­lan va­tan­daş­lar bol ve u­zun o­lan el­bi­se­le­ri­ni ta­mir i­çin ter­zi­le­re a­kın et­ti.  Ter­zi­ler hem ta­le­bi kar­şı­la­mak i­çin a­re­fe gü­nü ve bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­ne ka­dar me­sa­i ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. ­Va­tan­daş­la­rın ge­nel­lik­le s­por ke­si­me yö­nel­di­ği­ni be­lir­ten ter­zi Çı­nar Öz­de­mir “Va­tan­daş­lar bü­yük ma­ğa­za­lar­dan al­dık­la­rı kı­ya­fet­le­ri da­ralt­mak i­çin ve­ya ge­niş­let­mek i­çin da­ha çok ge­li­yor­lar. Ön­ce­ler­de ge­le­nek­sel kı­ya­fet­ler dik­tir­me­ye ge­len müş­te­ri­le­ri­miz ol­duk­ça faz­lay­dı. Şim­di­ler­de va­tan­daş­lar ha­zır gi­yi­me da­ha çok yö­ne­li­yor” de­di. ­Yo­ğun­lu­ğun bay­ram son­ra­sın­da da de­vam et­me­si i­çin du­a et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Öz­de­mir, “Bay­ram sa­ba­hı­na ka­dar ça­lış­mak­tan şi­ka­yet­çi de­ği­liz, iş­le­ri­miz i­yi ol­sun, müş­te­ri­le­ri­miz mem­nun ol­sun bu bi­ze ye­ter. Si­pa­riş­ler ger­çek­ten çok faz­la, hem ta­kım, pan­to­lon si­pa­riş­le­ri, hem pa­ça kı­salt­ma iş­le­ri, ba­yan er­kek kı­ya­fet­le­ri fark et­mi­yor a­lı­yo­ruz. İş­le­ri ye­tiş­tir­mek i­çin ak­şam geç sa­at­le­re ka­dar ça­lı­şı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.