Or­du’da bu­lu­nan Dr. Meh­met Hil­mi Gü­ler Bi­lim Sa­nat Mer­ke­zi (BİL­SEM) bün­ye­sin­de o­luş­tu­ru­lan ‘Ze­ka Kü­pü La­bo­ra­tu­a­rı’n­da de­ney­ler ya­pan ye­te­nek­li öğ­ren­ci­ler il­ginç bu­luş­la­ra im­za a­tı­yor. Buğ­ra Kı­lıç­taş-­Mert Çu­ha­cı ad­lı öğ­ren­ci­ler ge­liş­tir­dik­le­ri a­kıl­lı ti­şört bu­lu­şu sa­ye­sin­de bi­sik­let sü­rü­cü­le­ri gi­ye­cek­le­ri ti­şört sa­ye­sin­de ar­ka­dan ge­len a­raç­la­ra gi­de­cek­le­ri yön­ler­le il­gi­li i­şa­ret ver­mek fır­sa­tı bu­la­cak. Bu ti­şör­tü gi­yen sü­rü­cü, sır­tın­da bu­lu­nan led lam­ba­lar sa­ye­sin­de sa­ğa ve­ya sol yö­ne gi­de­ce­ği­ni ar­ka­dan ge­len mo­tor­lu a­raç sü­rü­cü­sü­ne bil­di­re­bi­le­cek. Öğrenciler, “Bu sa­ye de muh­te­mel ka­za­la­rı ön­le­ne­ce­ği gi­bi bi­sik­let sü­rü­cü­lü­ğü­nü da­ha gü­ven­li ha­le ge­tir­mek müm­kün. Sis­tem i­ki a­det ka­lem pil i­le ça­lı­şı­yor. Pil­ler ko­lay­ca de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir, u­zun sü­re­li yol­cu­luk­lar­da da kul­la­nı­la­bi­lir. Sis­te­min ma­li­ye­ti 30-35 li­ra­” dedi.