Ça­lış­ma­lar­la bir­lik­te, böl­ge­de­ki ca­mi i­le bir­lik­te 54 e­vi tes­cil­li ha­le ge­ti­ril­di. ­Köy­de az sa­yı­da in­sa­nın ya­şa­ma­sı i­se her­ke­sin dik­ka­ti­ni çekiyor. Lüb­bey’de bir e­lin par­ma­ğı­nı geç­me­ye­cek ka­dar az sa­yı­da in­san ya­şar­ken, köy kı­sa bir sü­re ön­ce­de ha­ya­let kent o­la­rak a­nıl­ma­ya baş­lan­mış­tı. ÇE­KÜL Vak­fı Ba­tı A­na­do­lu Ko­or­di­na­tö­rü E­min Ba­şa­ran­bi­lek, “Ül­ke­miz­de kır­sal a­lan­lar, de­ği­şen hayat ko­şul­la­rı kar­şı­sın­da çe­şit­li sebeplerle es­ki can­lı­lı­ğı­nı kaybetmekte, yö­re­ye öz­gü ya­pım tek­nik­le­ri ve mi­ma­ri do­ku da gi­de­rek ye­ri­ni be­ton­laş­ma­ya bı­rak­mak­ta­dır. Te­mel bir sıkıntı o­la­rak kar­şı­mı­za çı­kan kır­sal a­lan­la­rın nü­fus kay­bet­me­si problemi, ba­zı köy­le­rin ta­ma­men bo­şal­ma­sı ya da terk e­dil­me­si so­nu­cu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır. İn­san­lık ta­ri­hi a­çı­sın­dan kır­sal yer­le­şim­ler­de­ki ya­şan­tı­nın ve öz­gün mi­ma­ri do­ku­nun ge­le­cek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı son de­re­ce ö­nem­li­dir” dedi.