BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Borçlanma yapacakların dikkatine, zaman daralıyor!

Lütfi Köksal
Facebook
Borçlanma tutarları, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle zamlanacak. Bu nedenle borçlanma yapacakların hemen müracaat etmeleri ve tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeleri gerekiyor.  Böylece Aralık ayında müracaat edenler, Ocak ayında gelecek zamdan etkilemezler.
5510 sayılı Kanunun 41. Maddesine göre yapılabilecek borçlanma konuları aşağıdadır.
1) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere (6 yıl) doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
2) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
7) Grev ve lokavtta geçen süreleri,
8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
10) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
11) Sigortalı olmaksızın, 8.4.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Yurtiçi borçlanmalarını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yurtdışı borçlanmalarını üç ay içerisinde ödemek gerekiyor.
6552 sayılı Torba Yasası'nın 29. Maddesine göre, 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir."
Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden ait ülkeler; "Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya".

31.12.2014 Tarihine kadar borçlanma 
yapacaklar acele etmeleri halinde SPEK gelecek artış oranından etkilenmeyecekler.
Borçlanmanın Günlüğü Taban:12,10 TL.
Borçlanmanın Günlüğü Tavan:78,62 TL.
Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır.
SSİY 66/11.Maddesine göre "5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz."
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
583873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/lutfi-koksal/583873.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT