BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hindistân târihine dâir...

Hindistân târihine dâir...

Müslümanlar, Hindistân’a ilk olarak sekizinci asırda geldiler. 712 yılında, Muhammed bin Kâsım’ın ordusu Hindistân’a girdi. Bunu müteâkiben ülkede Müslüman Arap ordularının ve Gazneliler’in fetihleri görüldü...Hindistân’ın târihi hakkındaki sağlam bilgiler, “Aryalar”dan başlamaktadır. [Bundan önceki dönemler hakkında ise, çok çeşitli ve kesin olmayan bilgiler mevcûttur.] Hindistân’ın târihî seyrine kısa bir göz atacak olursak: Evvelâ, M. Ö. 2000 yıllarında Himalayalar’ı aşarak gelen, “Dravitler”i yenerek Hindistân’a yerleşen ve Hindistân’da asırlarca sürecek bir hayât tarzının temelini atan “Aryalar”ı; sonra Yunan istîlâlarını, İskender’in saldırılarını, Asoka dönemini, Mauryo İmparatorluğu’nu müşâhede ediyoruz. Bu imparatorluğun yıkılmasından sonra Hindistân’a hâkim olan Guptalar’ın ülkedeki hâkimiyetine Hûn saldırıları son vermiştir. Gupta Devri ve Hûnlar’dan sonra, ülkede kurulan prenslikler dönemi[Harşalar, Kuzey ve Güney Sülâleler Dönemi]ni görüyoruz. Bunları Türk-Moğol Hâkimiyeti; sonra Arapların, Gaznelilerin, Bâbür Devletinin fetihleri; [bunları müteâkıben de Memlûkler, Halacîler, Tuğluklar, Lûdîler]; bilâhare Avrupalıların yerleşmeleri ve bugünkü Hindistân’ın kurulması safhaları tâkib eder. MÜSLÜMÂNLARIN GELİŞİ Bu mukaddimeden sonra söylemek gerekirse, Müslümanlar, Hindistân’a ilk olarak sekizinci asırda geldiler. 712 yılında, Muhammed bin Kâsım’ın ordusu Hindistân’a girdi. Bunu müteâkiben ülkede Müslüman Arap ordularının ve Gazneliler’in fetihleri görüldü. Gazneliler’in Sultân Mahmûd zamânında başlattıkları seferler, Muhammed Gûrî Hân zamânında Hindistân’ın tamâmının fethedilmesiyle sonuçlandı. [Bundan sonra 1206-1290 yıllarında Memlûkler, 1290-1320 yıllarında Halacîler, 1320-1413 yıllarında Tuğluklar ve 1526 yılına kadar da Lûdîler Hindistân yönetimini ellerinde tuttular.] On beşinci asır başlarında, bir ara Tîmûr Hân, ordusuyla Hindistân’ın büyük bir kısmını topraklarına kattı. Tîmûr Hânın soyundan Bâbür Şâh, bütün Hindistân’ı fethederek “Gürgâniye (Bâbür İmparatorluğu) Devleti”ni kurdu. Böylece Hindistân’da Türk-Hind İmparatorluğu başladı. [İnşâallah Bâbür Şâh ve Bâbür İmparatorluğu’na dâir müstakillen 2 makâle hâzırlayacağız.] Bu devlet (Bâbür İmparatorluğu), İngilizler’in Hindistân’ı işgâline kadar, bölgede 342 sene hükümrânlığını sürdürdü. [Avrupalılar’ın Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistân’a ulaşmaları, 16. yüzyılda burada ilk ticâret merkezinin kurulmasına yol açtı. Nihâyet İngilizler, Hindistân’ı işgâl edince, ülkeye hâkim oldular ve Müslümân halka çok eziyet ettiler. 1906 yılında, “Svaraç (kendi kendini yönetme)” sloganı ile bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu arada, “Hindistân Müslümân Birliği” kuruldu. 1919 yılında, Mahatma Gandhi ile birlikte Hindistân’da pasif direnme ve protesto hareketleri başladı. 1935’te ilk Anayasa kabûl edilerek parlamenter düzen kuruldu. 18 Temmuz 1947’de tam bağımsızlığını kazanarak, dünyâ devletleri tarafından tanındı. “Hindistân Birliği” olan devletin ismi, 26 Ocak 1950’de “Hindistân Cumhûriyeti” olarak değiştirilmiş olup bugün de bu isimle anılmaktadır.] Ülke, yönetim yönünden, eyâletlere bölünmüştür. Ekonominin büyük ölçüde bozulduğu bir dönemde yapılan seçimleri, İndra Gandhi’nin başkanlığındaki “Kongre Partisi” kazanmıştır. Radikal tedbirleri başarıyla alan İndra Gandhi, 1971’de erken seçime giderek büyük bir zafer kazanmıştır. BANGLADEŞ’İN BAĞIMSIZLIK İLANI Aynı sene Hindistân ile Pakistan arasında savaş çıkmıştır. Bu savaş netîcesinde Doğu Pakistan yâni Bangladeş bağımsızlığını îlân etmiştir. Baskı rejimi uygulayan İndra Gandhi, 1974’ten îtibâren halk desteğini kaybetmiştir. 1977’de yapılan seçimleri “Canata Partisi” kazanmıştır. Canata Partisi, yönetimde başarılı olamayınca, 1980’de yapılan seçimleri tekrar Kongre Partisi kazanmıştır. Aynı sene özerklik için mücâdele eden Sihler, büyük bir mücâdeleye başlamışlardır. 1984 Ekim’inde iki Sîh muhâfızı İndra Gandhi’yi bir sûikast netîcesinde öldürdü. Bunun üzerine Başbakanlığa Raciv Gandhi getirildi. Hindûlarla-Müslümanlar arasında da zaman zaman çatışmalar olmaktadır. Başbakan Raciv Gandhi de, 22 Mayıs 1991’de uğradığı bombalı bir sûikast sonucunda öldü...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT