Önümüzdeki üç senede Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı. Fiyat istikrarı, finansal istikrar, cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşüm, planın hedefi olacak. Bu dönemde kamu gücü desteği, özel sektör öncülüğünde sermaye birikimi ve süreci hızlanacak, her alanda verimlilik artırılacak. Yurt içi tasarruflar ve üretken yatırımların seviyesi yüsselecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, ithalatı azaltmış bir yapıya dönmesi sağlanacak. Bütçenin gelir performansının artırılması amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak. Vergi tahsilatında etkinlik artırılacak, ekonomide kayıt dışılık azalacak ve kamu borçluluğu düşük tutulacak şekilde politika yürütülecek. 2020-2022 dönemini kapsayan ve Resmî Gazete’de yayımlanan plana göre, mali disiplin maliye politikasının temel hedefi olacak. Merkezî yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3’ün altında tutulacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, sağlanacak kaynak öncelikli harcama alanlarına yönlendirilecek. Plana göre bütçe ise şu kalemlerden oluştu.
l 2020’de bütçe giderleri 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira olacak.
l Bütçe gelirleri ise net 956 milyar 588 milyon lira olarak öngörüldü.
l Gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 138 milyar 873 milyon lira olması öngörülüyor. Bu rakam 2021’de 157,6 ve 2022’de 160,1 milyar lira olarak tahmin edildi.
l Faiz dışı fazla gelecek yıl için 67 milyon lira, 2021’te 1,8 milyar lira, 2022’de ise 16,3 milyar lira bekleniyor.
l Bütçe gelirleri gelecek yıl 956,5 milyar lira, 2021’de 1 trilyon 39 milyar lira, 2022’de ise 1 trilyon 135 milyar lira olacak.
l Vergi gelirleri gelecek sene 784,6 milyar lira, 2021’de 874,5 milyar lira ve 2022’de ise 963,1 milyar lira olacak.