İstanbul Finans Merkezi Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, İFM'nin alanı, yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İFM'de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler de düzenleniyor. Finansal faaliyetlere ilişkin tanımda ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin İFM'de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

TEK DURAK BÜRO

İFM'de katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları için kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı "tek durak büro" oluşturulacak. Tek durak büroda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi halinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe belediyesi temsilcileri yer alacak...

Ayrıca İFM'de:

TÜRKÇE ZORUNLU OLMAYACAK

*Finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75'i Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden; faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan ve Damga Vergisi'nden istisna tutulacak.

*Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60'ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80'i Gelir Vergisi'nden istisna olacak.

*Katılımcılar, kendi aralarında ve İFM'de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecbur olmayacak.

*İFM'de faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izniyle yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek.

*İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022- 2031 yılları arasında elde edilen kazançlar için Kurumlar Vergisi indirim oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.

İstanbul Finans Merkezi'nde taslak hazır: Süper teşvikler geliyor İstanbul Finans Merkezi'nde taslak hazır: Süper teşvikler geliyor Türkiye'nin ekonomi ve finans alanındaki önemli projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi’nin kuruluşu ve yönetimi hakkındaki taslak çalışmalarında sona gelindi. Kısa sürede TBMM’ye sunulacak teklifle İFM’de faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına süper teşvikler getirilecek. Yatırımcılara da birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak.