Ayl覺k 襤msakiye
  • 襤msak
  • G羹ne
  • le
  • 襤kindi
  • Akam
  • Yats覺
426 Ramazan 1441
23 Haziran 2021 aramba

Teravih namaz覺

Sual: Teravih namaz覺 ka癟 rek璽tt覺r? Cemaatle k覺lmak gerekir mi?
CEVAP
Peygamber efendimiz, 3-4 g羹n teravihi cemaatle k覺ld覺rd覺, daha sonra evden 癟覺kmad覺. Sebebi sorulunca, (Teravih namaz覺n覺n size farz olaca覺ndan korktuum i癟in, evden 癟覺kmad覺m) buyurdu. (Buhar簾)

Teravihin 20 rek璽t oluu ve cemaatle k覺l覺nmas覺 hadis-i erifle bildirilmitir. S羹nnet olduu icma ile sabittir. (Merak覺l-felah erhi)

Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rek璽t olarak da k覺lm覺t覺r. (S. Ebediyye)

襤bni Abbas hazretleri bildiriyor ki: Resulullah, yats覺dan sonra, vitirden 繹nce, 20 rek璽t namaz k覺ld覺ktan sonra, (Ramazanda 20 rek璽t teravih namaz覺 k覺lan覺n, yirmi bin g羹nah覺 affolur) buyurdu. (襤bni Ebi eybe)

Teravihin 20 rek璽t olduuna inanmayan覺n bid’at ehli olduu Nur-羹l-izah erhinde de yaz覺l覺d覺r. 襤mam-覺 a’zam hazretleri, (Teravih namaz覺 m羹ekked s羹nnettir. Hazret-i mer, teravihin 20 rek璽t olarak cemaatle k覺l覺nmas覺n覺 kendiliinden ortaya 癟覺karmad覺. O, elindeki salam esasa, yani Resulullah’覺n s羹nnetine dayanarak emretti) buyuruyor. (El-襤htiyar)

Resulullah “sallallah羹 aleyhi ve sellem” teravihi hi癟 k覺lmasa bile, Hulefa-i raidin’in yani d繹rt halifenin k覺lmas覺, s羹nnet olmas覺 i癟in k璽fidir. Hadis-i erifte, (S羹nnetime ve Hulefa-i raidin’in s羹nnetine s覺ms覺k覺 sar覺l覺n) buyuruldu. (Buhar簾)

Teravihin cemaatle k覺l覺nmas覺, s羹nnet-i kif璽yedir. Yani bir mahallede cemaatle k覺l覺n覺nca, dierleri evde k覺lsa da, s羹nnet ifa edilmi olur. (Nimet-i 襤slam)

Erkeklerin camide cemaatle namaz k覺lmalar覺n覺n, evde k覺ld覺klar覺 namazdan 27 derece daha fazla sevab olduu, kad覺nlar覺n ise, evde namaz k覺lmalar覺n覺n, camide namaz k覺lmalar覺ndan daha 癟ok sevab olduu hadis-i eriflerle bildirilmitir. Kad覺nlar, cemaatle namaz k覺lmak i癟in camiye gidemez.

Kad覺nlar覺n, be vakit namaz i癟in veya cuma, teravih ve bayram namazlar覺 i癟in, camiye gitmeleri caiz deildir. (Redd-羹l-muhtar)

Teravih namaz覺 iki veya d繹rt rek璽tta bir selam verilerek k覺l覺n覺r, fakat iki rek璽tta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namaz覺n覺 on rek璽tta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. 璽fi簾’de ise hi癟 sahih olmaz. Teravih, vitirden 繹nce k覺l覺n覺r. Vitirden sonra da k覺lmak caizdir. Ta’dil-i erk璽n, Hanef簾’de vacib, 璽fi簾’de ise farzd覺r. Bunun i癟in ta’dil-i erk璽na riayet etmeli, teravihi h覺zl覺 k覺lmamal覺.

Sual: Teravihi k覺lamazsak kazas覺 gerekir mi?
CEVAP
K覺l覺namayan teravih namaz覺n覺n kazas覺 gerekmez.

Teravihi yaln覺z k覺lmak
Sual:
Yats覺y覺 cemaatle k覺lan, teravihi yaln覺z, vitri de cemaatle k覺labilir mi?
CEVAP
K覺labilir, hatta teravihi k覺lmasa da, farz覺 k覺lm覺 olduu imama uyarak vitri k覺labilir. 襤mamla birlikte yats覺n覺n farz覺 k覺l覺nsa, sonra imam gitse, cemaatten biri imam olup teravihi ve vitri k覺ld覺rsa sahih olur. Birka癟 kii camiye girince, yats覺n覺n farz覺n覺n k覺l覺nm覺 olduunu g繹rseler, biri imam olup yats覺n覺n farz覺n覺 k覺ld覺rsa ve teravih k覺ld覺ran imama uysalar, vitri de bu imamla k覺lsalar sahih olur.

Bir 繹zr羹 sebebiyle camiye gidemeyen, teravihi evde yaln覺z ba覺na k覺labilir. Han覺m覺, annesi ve k覺z覺yla da cemaat yap覺p k覺labilir, fakat imam覺n itikad覺 d羹zg羹nse ve s羹nnete de uygun k覺ld覺r覺yorsa, erkekler camiye gitmelidir.

Sual: Bir 繹zr羹 sebebiyle camiye gidemeyen kimse, teravihi evde han覺m覺, annesi ve k覺z覺 ile de cemaat yap覺p k覺labilir mi?
CEVAP
Evet k覺labilir.

Sual: Baz覺 imamlar tadil-i erk璽na riayet etmeyerek teravihi h覺zl覺 k覺ld覺r覺yor. B繹yle k覺ld覺rmalar覺 sahih oluyor mu?
CEVAP
Hanefi’de tadil-i erk璽n vaciptir. Vaciplerinden biri kasten terk edilerek k覺l覺nan namaz覺 tekrar k覺lmak vaciptir. Unutularak vacib terk edilirse, secde-i sehv gerekir. Tadil-i erk璽n afii’deyse farzd覺r. Farz terk edilince namaz hi癟 sahih olmaz. Teravih de olsa, sahih olmayacak kadar h覺zl覺 k覺lmak caiz olmaz.

Sual: Yats覺 namaz覺n覺 k覺ld覺ktan sonra vitri k覺l覺p, gece sahura kalk覺nca da teravihi k覺lmak caiz mi? Yani herhangi bir sebeple vitri teravihten 繹nce k覺lmakta mahzur var m覺?
CEVAP
Teravih, vitirden 繹nce k覺l覺n覺r. Vitirden sonra da k覺lmak caizdir.

Sual: Teravihte her d繹rt rekat k覺l覺nd覺ktan sonra neler okunur?
CEVAP
D繹rt rekat k覺lacak kadar oturulup, salevat-覺 erife veya tesbih veya Kur'an okumak s羹nnettir. 襤ki rekat aras覺nda oturulmaz. Baz覺 yerlerde “sall羶 al璽 Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. B繹yle s繹ylemeyip, (Allah羹mme salli al璽 Muhammed) demeli Elbette daha uzun olanlar覺n覺 s繹ylemek daha iyidir.

Sual: Teravihte koro halinde okunan salevat-覺 erifler caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: afii mezhebindeyim. Bizim mezhebimize g繹re, kazas覺 olan kimsenin vaktin s羹nnetlerini, teravih ve vitir gibi s羹nnet namazlar覺 k覺lmas覺 haram oluyor. Hanefiler teravih k覺larken, biz imama uyup kaza k覺labilir miyiz?
CEVAP
afii mezhebinde s羹nnet k覺lana da uyup kaza k覺lmak m羹mk羹nd羹r. 襤mam d繹rt rekatta bir selam veriyorsa, ilk kazaya kalm覺 繹le veya ikindi veya yats覺n覺n farz覺na niyet edip kaza k覺lmak m羹mk羹nd羹r. 襤mam iki rekatta bir selam veriyorsa, hep sabah namaz覺n覺n farz覺n覺 kaza etmesi daha kolay olur. Hanefi’de ise kaza k覺lan, teravih k覺ld覺ran imama uyamaz.

Sual: Kad覺n imam覺n, kad覺nlara teravih k覺ld覺rmas覺 sahih midir?
CEVAP
Kad覺n覺n kad覺nlara imam olmas覺 tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh, harama yak覺n demektir. Mekruh olan namaz sahih olursa da kabul olmaz, yani sevap verilmez. (Redd-羹l Muhtar)

afii’de kad覺n覺n kad覺na imam olmas覺 caizdir. Maliki’de ise sahih deildir. (Tenvir, Mizan)

Sual: Teravih namaz覺n覺 k覺larken mesbuk olunur mu? D繹rt rekatta bir selam verilirken, ikinci d繹rt rekat覺n d繹rd羹nc羹 rekat覺na yetien teravihi nas覺l tamamlar?
CEVAP
Teravih k覺larken mesbuk olunur. D繹rd羹nc羹 rekat覺na yetiirse, hemen durmamal覺, imam覺n bitirmesini beklemelidir. Batan balamal覺d覺r. D繹rd羹nc羹 rekat覺na yetiince kalk覺p 羹癟 rekat daha k覺lmas覺 gerekir. Sonra, ikinci d繹rt rekata da yetiemez, hep b繹yle gider. Yani teravih bitene kadar hep mesbuk olur. Eer ilk d繹rde hi癟 uymazsa, mesbuk olmaz, kalan d繹rt rekat覺 vitirden sonra k覺lar.

Sual: Ramazanda cemaatle teravih k覺lan kimse kazaya kalm覺 namazlar覺na niyet etse caiz olur mu?
CEVAP
Caiz olmaz.

Sual: Ramazanda afii imam, Hanefilere teravih ve vitir k覺ld覺rabilir mi?
CEVAP
Evet k覺ld覺rabilir. afii’de teravih namaz覺nda iki rekatta bir selam verilir. Hanefi’de ise, iki rekatta bir selam vermek daha efdaldir. Bu bak覺mdan teravih k覺larken afii imama uymakta hi癟bir mahzur yoktur.

Sual: Vitir k覺larken iki rekatta bir selam veren afii imama uymak caiz midir?
CEVAP
afiilerin 羹癟 rekat k覺l覺p selam vermeleri de caizdir. afii imam, iki rekat覺n sonunda selam verirse, Hanefiler uyamaz. Fakat aynen Hanefi gibi 羹癟 k覺larsa, Hanefilerin ona uymalar覺nda mahzur yoktur. (T. Kulub, Redd-羹l Muhtar)

Sual:
Yats覺n覺n farz覺n覺 cemaatle k覺lan be on kiinin, baka bir mescide gidip, teravih k覺ld覺ran imama uymas覺 caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Teravih namaz覺n覺 belirli rekatta k覺lmak art m覺? Mesela 20 rekat s羹resince bazen 4 rekat bazen de 2 rekat k覺l覺p selam verme durumu olur mu?
CEVAP
Evet bazen d繹rt ve bazen iki rekatta bir selam vermek de caizdir.

Sual: Kaza borcu olan kimsenin cemaatle k覺l覺nan teravih namaz覺nda teravih namaz覺na m覺 yoksa kazaya kalan namazlar覺na m覺 niyet etmesi gerekir?
CEVAP
Cemaatle k覺l覺nan teravih namaz覺nda kazaya niyet edilmez. Cemaatle sadece ayn覺 namazlar kaza edilir. Herkesin kazas覺 ayr覺d覺r.

Sual: Mescide geldiinde teravih namaz覺 k覺l覺n覺yorsa o kimse yats覺n覺n ilk s羹nnetini ve yats覺n覺n farz覺n覺 k覺ld覺ktan sonra m覺 teravih i癟in cemaate uymas覺 gerekir? Yoksa hemen mi cemaate uymas覺 gerekir? Cemaate uyduunda eksik kalan rekatlar覺 nas覺l tamamlamal覺?
CEVAP
Yats覺n覺n farz覺n覺 bir kenarda k覺lar. Sonra cemaate uyar. Yetitiremediklerini vitirden sonra kendi ba覺na k覺lar.

Sual: Farz borcumuz olduu i癟in teravih yerine kaza namaz覺 k覺l覺nca, teravih de k覺l覺nm覺 olur mu?
CEVAP
Gece bir g羹nl羹k kaza k覺l覺n覺nca teravih de k覺l覺nm覺 olur, ama kaza k覺larken teravihe de niyet edilirse niyet sevab覺na da kavuulmu olur.

Sual: Kazaya da niyet ederek teravih namaz覺n覺 evde birka癟 kii ile cemaatle k覺lmak caiz mi?
CEVAP
Kaza namaz覺, ayn覺 namazlar olmad覺覺 i癟in cemaatle k覺l覺nmaz. Hepsi ayn覺 kazay覺 yapsa olur.

Sual: Cemaat ile teravihe kat覺lan ama kaza namaz覺 k覺lan bir kimse, teravih namaz覺n覺n aralar覺nda kamet getirmeye vakit bulamaz. Kametsiz k覺lmak uygun olur mu?
CEVAP
Teravih k覺l覺n覺rken kazaya niyet edilmez. Evde kaza namaz覺 k覺lmal覺d覺r. Kazay覺 k覺larken teravihe de niyet edilir.

Sual: Teravihe ilk balarken, imam覺n ikier ikier mi yoksa d繹rder mi k覺ld覺raca覺n覺 bilmiyoruz. 襤ki mi, yoksa d繹rt rekat olarak m覺 niyet edeceiz?
CEVAP
Sadece teravihe niyet edilir, imam ka癟 k覺ld覺r覺rsa k覺ld覺rs覺n, fark etmez.

Sual: Evde teravih yerine kaza k覺larken aralarda teravih dualar覺n覺 okusak olur mu?
CEVAP
Evet iyi olur.

Sual: Teravih k覺larken en bata niyet etsek dierlerinde niyet etmesek olur mu?
CEVAP
Olur.

Sual: Oru癟 tutamayan覺n da teravih k覺lmas覺 gerekir mi?
CEVAP
Evet gerekir.

Sual: Teravih namaz覺n覺 kazaya niyet ederek k覺larken, toplam 20 rekat olmas覺 gerekir mi? Yani diyelim iki g羹nl羹k kaza k覺lamaz m覺y覺z? Teravih namaz覺 sevab覺 alabilmek i癟in niyet nas覺l olmal覺d覺r?
CEVAP
Bir g羹nl羹k kaza namaz覺 k覺larken teravihe de niyet edilirse hem kaza hem de teravih k覺l覺nm覺 olur. 襤ki g羹nl羹k kaza k覺l覺n覺rsa daha iyidir. Kaza namaz覺 ne kadar 癟ok k覺l覺n覺rsa sevab覺 o kadar 癟ok olur.

Sual: 襤mam ve cemaat de kazaya niyet ederek, evde cemaatle teravih k覺labilir mi?
CEVAP
Ayn覺 namazlar kazaya kalm覺sa olur. Fakat bunu denk getirmek 癟ok zordur. Onun i癟in ayr覺 ayr覺 k覺lmak gerekir.

Sual: afii’de teravih namaz覺nda rekatlar ka癟ar ka癟ar k覺l覺n覺r?
CEVAP
襤kier ikier k覺l覺n覺r.

Sual: Kaza borcu olmayan, evde yaln覺z ba覺na k覺larken teravihe mi yoksa kazaya m覺 niyetlenmelidir?
CEVAP
襤kisine de niyetlenmesi iyi olur.

Sual: Kaza borcu olan teravih k覺labilir mi? afii’de de ayn覺 m覺d覺r?
CEVAP
Kaza borcu varsa teravih k覺lamaz. Evet, afii’de de ayn覺d覺r.

Sual: 10 senelik kaza namaz覺 borcum var. Teravih namaz覺 k覺labilir miyim?
CEVAP
Kazas覺 olan nafile namaz ve s羹nnet k覺lamaz. Teravih namaz覺 da s羹nnettir. Onun yerine kaza k覺lmak gerekir. Kaza namaz覺n覺 k覺larken teravihe de niyet edilir.

Sual: Teravih namaz覺 20 rekat olmas覺na ramen baz覺lar覺 daha az k覺l覺nsa veya hi癟 k覺l覺nmasa da olur diyorlar. Bu doru mu?
CEVAP
S羹nnet olan覺 20 rekatt覺r. Az k覺lan az sevab kazan覺r. Tam k覺lan 癟ok sevab kazan覺r. Hi癟 k覺l覺nmasa b羹y羹k sevabdan mahrum kal覺n覺r. 羹nk羹 hadis-i erifte buyuruldu ki:
(Ramazanda inanarak ve sevab覺n覺 umarak teravih namaz覺 k覺lan覺n g羹nahlar覺 affolur.) [Nesai]

Sual: Teravih k覺lmayan, yats覺y覺 k覺ld覺覺 imamla vitri k覺labilir mi?
CEVAP
Evet k覺labilir. 襤mam da teravih k覺lmasa, yine yats覺 ile vitri cemaatle k覺ld覺rabilir.

Sual: Vitri k覺larken Kunut duas覺, Ramazanda a癟覺ktan m覺 okunur?
CEVAP
Kunut duas覺 her zaman gizli okunur.

Sual: Teravih namaz覺na kalkarken ve teravih bitince hangi dualar okunur?
CEVAP
Teravih namaz覺na kalkarken okunacak dua:

S羹bhane zil m羹lki vel melek羶t. S羹bhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceber羶t. S羹bhanel melikil mevc羶d. S羹bhanel melikil ma’b羶d. S羹bhanel melikil hayyillezi la yenam羹 ve la yem羶t. S羹bb羶hun kudd羶s羹n Rabb羹na ve Rabb羹l melaiketi verr羶h. Merhaben, merhaben, merhaba ya ehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya ehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya ehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur’an. Evvel羹h羶, ahiruh羶, zahiruh羶, bat覺n羹h羶 ya men la ilahe illa h羶.

Not: Ramazan覺n onbeinden sonra, merhaben, merhaben... yerine elveda, elveda... denir

Teravih bitince okunacak dua:
Allah羹mme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala li seyyidina Muhammed. Biadedi k羹lli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. 癟 defa okunur ve 羹癟羹nc羹s羹nde (ve salli ve sellim ve b璽rik aleyhi ve aleyhim kes簾ran kes簾r璽.) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadl覺 vel-ihsan nerc羹l-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai ehri Ramezan bi hurmetil Kur’an.

Sual: Teravihte okunan dualar覺n T羹rk癟eleri nas覺ld覺r?
CEVAP
S羹bh璽ne zil-m羹lki vel-melek羶t.

G繹r羹len, g繹r羹nmeyen, bilinen, bilinmeyen b羹t羹n mahlukat覺n sahibi olan [Rabbimiz] her t羹rl羹 noksanl覺ktan uzakt覺r.

S羹bh璽ne zil-覺zzeti vel-azameti vel cem璽li vel-cel璽li vel-ceber羶t.
襤zzet, azamet, cemal, celal ve ceberut s覺fatlar覺n sahibi olan [Rabbimiz] her t羹rl羹 noksanl覺ktan uzakt覺r.

S羹bh璽n-el melikil mevc羶d. S羹bh璽n-el melik-il ma'b羶d.
Varl覺覺 laz覺m olan her eyin sahibi olan [Rabbimiz] her t羹rl羹 noksanl覺ktan uzakt覺r. Her eye g羹c羹 yeten mabudu her t羹rl羹 eksikliklerden tenzih ederim.

S羹bh璽n-el melikil hayy-illez簾 l璽 yen璽m羹 ve l璽 yem羶t.
Her eye g羹c羹 yeten, uyumayan ve 繹lmeyen devaml覺 hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.

S羹bb羶hun, kudd羶sun, Rabb羹n璽 ve Rabb-羹l mel璽iketi ver-r羶h.
Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan s覺fatlardan m羹nezzeh ve kemal s覺fatlarla muttas覺ft覺r.

Merhaba, merhaba, merhaba, ya ehre Ramazan.
Ramazan ay覺 ho geldin, geliine 癟ok sevindik.

Merhaba, merhaba, merhaba ya ehr-el bereketi vel-gufr璽n.
Ey bereket bolluk ve mafiret af ay覺 ho geldin, ho geldin.

Merhaba, merhaba, merhaba ya ehr-et tesb簾hi vet-tehl簾li vez-zikri ve til璽vet-il Kur'an.
Ho geldin ho geldin ho geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur'an okuma ay覺.

Evvel羹h羶, 璽hiruh羶, z璽hiruh羶, b璽t覺n羹h羶 ya men l璽 il璽he ill璽 h羶.
Kendisinden baka ibadete lay覺k ilah bulunmayan rabbimiz, evveldir, ahirdir, bat覺nd覺r ve zahirdir

Allah羹mme salli al璽 Muhammed.
Allah’覺m Muhammed aleyhisselama salat羹 selam olsun.

Teravih aralar覺nda, her d繹rt rekat覺n sonunda okunacak salevat:
(Allah羹mme salli al璽 seyyidin璽 Muhammedin ve al璽 璽li seyyidin璽 Muhammedin biadedi k羹lli d璽in ve dev璽in ve b璽rik ve sellim aleyhi ve aleyhim kes簾r璽.)
Allah’覺m, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, Onun yak覺nlar覺na b羹t羹n dert ve derman say覺s覺nca 癟ok salat, selam ve bereket ihsan eyle

Teravih namaz覺 tamamland覺ktan sonra okunacak dua:
Ya hann璽n, ya menn璽n, ya deyy璽n, ya b羹rh璽n,
Ey merhameti ac覺mas覺 癟ok olan, ey ihsan覺, nimeti bol olan, ey insanlar覺 hesaba 癟eken onlar覺 inan癟 ve amelleriyle m羹kafatland覺ran, ey varl覺覺n覺 birliini g繹steren delilleri yaratan.

Ya zel-fadl覺 vel-ihs璽n, nerc-羹l afve vel-gufr璽n,
Ey l羹tfu ve ihsan覺 bol olan [Rabbimiz], aff覺n覺 ve ba覺laman覺 dileriz.

Vec'al-n璽 min utek璽i ehr-i ramezan bi-h羹rmet-il Kur'an.
Kur’an-覺 kerim h羹rmetine bizi Ramazan ay覺nda ateten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

Kaza ve teravih
Sual:
Kaza namaz覺 borcumuz yok. Buna ramen, s羹nnetleri k覺larken kaza namaz覺na da niyet ediyoruz. Olur ya bir kaza namaz覺m覺z varsa onun yerine ge癟er. Yoksa zaten, farz yan覺nda bir namaz k覺lmakla s羹nneti ilemi oluyoruz. Ayr覺ca s羹nnet k覺lmaya dediimiz i癟in s羹nnet sevab覺 da al覺yoruz. Evde iken, vaktin s羹nnetlerinde olduu gibi, kazas覺 olmayan, akam ve vitrin kazas覺n覺 k覺larken teravihe de niyet edebilir mi? D繹rt rekatl覺 farzlar覺n 羹癟羹nc羹 ve d繹rd羹nc羹 rekat覺nda zamm覺 sure okumas覺 gerekir mi?
CEVAP
Kazas覺 olmayan vaktin s羹nnetlerinde olduu gibi, akam ve vitrin kazas覺n覺 k覺larken teravihe de niyet edebilir. D繹rt rekatl覺 farzlar覺n 羹癟羹nc羹 ve d繹rd羹nc羹 rekat覺nda zamm覺 sure okumas覺 gerekmez, okusa da mahzuru olmaz. Kaza namaz覺 borcu olmayan kimseler, iki kii bile olsalar muhakkak cemaatle teravih k覺lmal覺d覺r. Herhangi bir sebeple Camiye gidemeyen ve cemaat de bulamayan, o zaman kaza k覺larken teravihe niyet edebilir.

afiilerin teravih k覺lmamas覺
Sual: 璽fi簾 mezhebindeki baz覺 kimseler, (Kaza borcumuz var, kazas覺 olan kimse s羹nnet olan teravihi k覺lamaz) diyerek teravih k覺lm覺yorlar. Yats覺n覺n farz覺n覺 k覺ld覺ktan sonra hemen 癟覺k覺p, kahvede oyun oynayarak dedikoduya sebep oluyorlar. Kazas覺 olan afiiler teravih k覺lamaz m覺?
CEVAP
Kazas覺 olan 璽fi簾, s羹nnet ve nafile k覺lamaz, ama kazas覺 varsa, kahvede oyun oynamak yerine kazas覺n覺 k覺lmas覺 farzd覺r. 璽fi簾'de farz k覺lan, s羹nnet k覺lana da uyabilir. Yani teravih k覺ld覺ran imama uyarak kaza k覺labilirler. B繹ylece teravihi de k覺lm覺 olurlar. Hanefi'de b繹yle k覺lmak caiz deildir.

Teravihte birinci oturu
Sual: Teravih namaz覺nda birinci oturu farz olduuna g繹re, teravih namaz覺n覺 d繹rt rek璽tta bir selam vererek k覺larken, imam oturmay覺 unutup 3. rek璽ta kalksa, hemen oturmay覺 da bilemese veya unutsa, sonunda secde-i sehv yapsa, namaz sahih olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olur. Teravih de, nafile namazd覺r. Nafile namazlarda, her iki rekatta bir oturmak farzd覺r, fakat yan覺larak ilk oturuu terk ederse, secde-i sehv yaparak namaz覺na devam etmesi, istihsanen caiz g繹r羹lm羹t羹r. (Hulasa)

襤stihsan, m羹ctehid 璽limlerin, a癟覺k olan h羹km羹 deil de, insanlar覺n iine yarayan faydal覺 y繹n羹n羹 bulup 癟覺karmay覺 esas ald覺覺 ictihad eklidir.

Teravih k覺larken
Sual: Teravih namaz覺n覺 d繹rder rek璽t olarak k覺larken, Felak ve Nas s羶relerini ilk iki rek璽tta, Fil ve Kurey s羶relerini dier iki rek璽tta zamm-覺 s羶re olarak okumak caiz olur mu?
CEVAP
Nafilelerde her iki rek璽t m羹stakil bir namaz say覺l覺r. Teravih s羹nneti de, nafile namaz demektir. 癟羹nc羹 rek璽tlar覺nda ikinci rek璽tlardan 繹nceki s羶reyi okumak mekruh olmazsa da, bunu 璽det edinmenin mekruh olduunu bildiren 璽limler de vard覺r. Bu bak覺mdan, 羹癟羹nc羹 rek璽tlarda ikinci rek璽tlardan 繹nceki s羶releri okumamal覺d覺r.

Teravih k覺larken
Sual:
Teravihte her d繹rt rek璽t veya iki rek璽t k覺l覺nd覺ktan sonra neler okunur?
CEVAP
Teravih
, terviha kelimesinin 癟ouludur. Terviha, istirahat oturuudur, yani dinlenmek i癟in oturmak demektir. Her d繹rt rek璽ttan sonra oturulduu i癟in bu namaza teravih denilmitir. 襤ki rek璽t aras覺nda oturulmaz. D繹rt rek璽t aras覺nda, d繹rt rek璽t k覺lacak zaman kadar oturup, salevat-覺 erife getirmek, tesbih veya Kur'an okumak s羹nnettir. (Redd-羹l-muhtar)

Bu aralarda ilahi de okunabilir. Bu bak覺mdan ilahiler okunarak k覺l覺nan Enderun usul羹 denilen teravih namaz覺 da caizdir. Ama Kur’an-覺 kerimi teganni ile okumak caiz olmaz. Bu hususta f覺k覺h kitaplar覺nda deniyor ki:
Kur’an-覺 kerim okunursa teganni ile okumamal覺d覺r, 癟羹nk羹 Kur’an-覺 kerimi name ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak, harfleri bozmazsa mekruh olur. F璽s覺klar覺n namelerine benzemek olur. Eer harfler deiirse, haramd覺r. Okumas覺 mekruh olan bir eyi dinlemek de mekruhtur. Okumas覺 haram olan eyi, dinlemek de haramd覺r. Teganni ile okuyan bir imam arkas覺nda k覺l覺nan namaz覺n iadesi, tekrar k覺l覺nmas覺 laz覺md覺r. (Haleb簾-yi sagir)

Teravihin vakti
Sual: Teravih ne zamana kadar k覺l覺nabilir?
CEVAP
Teravih, yats覺 k覺l覺nd覺ktan sonra, imsak vaktine kadar, vitirden 繹nce de, sonra da k覺l覺nabilir. (Hindiyye)

Farz覺 yaln覺z k覺lsa da
Sual: Cemaate yetiemeyip yats覺 namaz覺n覺 yaln覺z k覺lm覺 olan kimse, teravihi cemaatle k覺labilir mi?
CEVAP
Evet, k覺labilir.

Teravihi baka imamla k覺lmak
Sual: Camide iki imam覺m覺z var. Biri yats覺n覺n farz覺n覺 k覺ld覺r覺yor, 繹teki de teravihi k覺ld覺r覺yor. B繹yle teravih k覺l覺nmas覺 caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir.

Vitri k覺lmak
Sual: Teravihi cemaatle k覺lamayan, farz覺 k覺ld覺覺 imamla vitri k覺labilir mi?
CEVAP
Evet, k覺labilir.

Tek niyetle teravih
Sual:
Ben, ge癟en ramazanda, teravihin ba覺nda niyet ettim, sonra niyet etmeden teravih k覺lmak 羹zere imama uydum. Bir arkada, (Namazda niyet farzd覺r. Ramazan覺n ba覺nda oruca niyet edip dier g羹nler niyet edilmezse oru癟 tutulmu olmad覺覺 gibi, imama her uyuta teravih k覺lmaya niyet edilmedik癟e teravih sahih olmaz) dedi. Benim k覺ld覺覺m teravihler sahih olmad覺 m覺?
CEVAP
Arkada覺n覺z覺n dedii dorudur. Niyet farzd覺r. Niyetsiz namaz olmaz. Fakat teravih k覺lmak niyetiyle imama uymak niyettir. Teravih k覺lmak i癟in imama uymaktas覺n覺z. Bu niyettir, dille s繹ylemek gerekmez. Hatt璽 namazda niyeti dil ile s繹ylemek bid’attir. Kalble niyetinde 羹phe eden vesveseli kimseler i癟in kalble niyetin yan覺 s覺ra, dille de niyete izin verilmitir.

Oru癟ta da niyet farzd覺r. Bir kimse ramazanda sahura kalk覺p yemeini yese, imsak vakti olmadan su i癟me, ilac覺n覺 alma gibi bir d羹羹ncede olsa yine, oruca niyet etmi olur. Sahura oru癟 tutmak niyetiyle kalk覺yor, yemei o niyetle yiyor. Bunlar niyet olduu i癟in, oru癟 da sahih oluyor. Teravih k覺lmak niyetiyle imama uyan da, niyet etmi oluyor. Her seferinde dille niyet etmesi gerekmiyor.

Teravih k覺larken
Sual:
Teravih namaz覺n覺 d繹rder rek璽t olarak k覺larken, Felak ve Nas s羶relerini ilk iki rek璽tta, Fil ve Kurey s羶relerini dier iki rek璽tta zamm-覺 s羶re olarak okumak caiz olur mu?
CEVAP
N璽filelerde her iki rek璽t m羹stakil bir namaz say覺l覺r. Teravih s羹nneti de, n璽file namazd覺r. 癟羹nc羹 rek璽tlar覺nda ikinci rek璽tlardan 繹nceki s羶reyi okumak mekruh olmaz. Ama bunu 璽det edinmenin yani her zaman b繹yle okuman覺n mekruh olduunu bildiren 璽limler de vard覺r. Bu bak覺mdan, 羹癟羹nc羹 rek璽tlarda ikinci rek璽tlardan 繹nceki s羶releri okumamak iyi olur.