Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde yer alan Bilişim Sistemine Girme Suçunun gerçekleşebilmesi için bir kişiye ait herhangi bir dijital platforma veya sosyal medya hesabına kişinin izni olmadan gizlice girilmesi gerekir. Hemen belirtelim ki; bilişim sistemine girme suçunda mağdurun rızası hukuka uygunluk nedenidir. Yani mağdur kişi bir kimseye sisteme girme izni veya giriş şifresini vermişse şüpheli veya sanığın bilişim sistemine girme fiili hukuka uygun hale gelir.
 
Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Yazışmalar Delil Sayılır Mı?
 
Sosyal medya mesajları delil midir? Öncelikle delilin kural olarak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Hukuka aykırı elde edilmiş delilin hukuken hiçbir mahiyeti bulunmamaktadır. Hukuka aykırı elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve hükme esas alınması da hukuka aykırıdır. Dolayısıyla ‘’ Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir.’’ ilkesi gereğince hukuka aykırı elde edilen delillerin değerlendirilmemesi ve hükme esas alınmaması gerekir. Örnekler üzerinden gidecek olursak instagramda herkese açık profilden yapılmış olan paylaşımların dava dosyasına sunulması durumunda bu delil hukuka aykırı olmayacaktır. 
 
Sosyal Medya Kayıtları Boşanmada Delil Olabilir Mi?
 
Bir eş diğer eşin şifresini ele geçirerek ondan habersiz sosyal medya hesaplarına gizlice girip, burada kamuya ifşa edilmemiş gizli nitelikteki içerikleri boşanma davasında delil olarak ileri sürerse, diğer eş hesabına rızasına aykırı girildiğini ortaya koyması halinde, mahkemece bahse konu belgeler delil olarak kullanılmayacaktır. Hesabı ele geçiren eşin bu davranışı, ceza hukuku anlamında yaptırımlara da konu olabilecektir.
Bunun dışında, bir eşin, diğer eşin telefonuna yüklediği program ile elde ettiği görüşme kayıtlarının da hukuka aykırı delil olacağı açıktır. Kaldı ki bu delile dayanan eş yönüyle, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ilgili kararında da belirtildiği üzere, “eşinin telefonuna gizlice program yükleyerek görüşme kayıtlarının elde edilmesinin, eşinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme” sonucunu doğuracak ından, boşanma davası yönüyle aleyhe kusurlu bir davranış olarak Mahkemece değerlendirilmesine neden olacaktır (16.04.2018 Tarih ve 2016/16760 E. –  2018/5112 K.).
 
Delil Olarak Kullanılabilecek Belgeler Nelerdir ? 
- SMS, Whatsapp ekran görüntüleri, whatsapp konuşmaları,
- Fotoğraflar ,
- Instagram ,  Facebook, Twitter, Whatsapp gibi sosyal medya paylaşım ve mesajları
- Otel kayıtları,
- Kamera görüntüleri,
- Banka veya kredi kayıtları,
- Yurtdışı giriş çıkış kayıtları,
- Noter ve tapu kayıtları,
 
Eşinin Sosyal Medya Hesabına Girmek Suç Mu?
 
Günlük hayatta pek çok kişi yaptıklarının suç olup olmadığını düşünmeden diğer eşin sosyal medya hesabına girmekte ve eşin başka şahıslarla yaptığı yazışmalar okunmaktadır. Bu eylem TCK 132. maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturabilecek ve rızaya aykırı sosyal medya hesabına giren eş ceza alabilecektir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.11.2020 tarihinde vermiş olduğu karar bu konuda emsal teşkil etmektedir. Bu kararla birlikte kişiler eşinin sosyal medya hesaplarına izinsiz girmesi durumunda TCK 132. maddesi uyarınca cezalandırılmasının önü açılmıştır.
Avukat Timur Alıcı, “Yüksek mahkemeler tarafından verilen kararlardan da anlaşılacağı üzere her somut olay ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Çünkü bazı yazışma içerikleri karşı tarafın aleyhine kullanılırken bazı yazışmalar delili elde eden kişi bakımından suç oluşturacaktır.” Şeklinde değerlendirmelerini sonlandırdı.