MHP tüzel kişiliğinin avukatları, muhaliflerin "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle açtıkları davaya cevap dilekçesini gönderdi.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne UYAP üzerinden gönderilen dilekçede usul ve esasa ilişkin itirazlarda bulunuldu, "dava dilekçesinin kabul edilmediği" bildirildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesine göre, parti üyelerine verilen disiplin cezaları için bile asliye hukuk mahkemelerine itirazda bulunulabileceğine dikkatin çekildiği dilekçede, "Kanun, basit bir kınama cezasına itiraz davasında dahi ihtisas mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesini görevli görmüşken, çok daha karmaşık olan olağanüstü kurultayın toplanmasına ilişkin taleplerle ilgili olarak, daha basit uyuşmazlıklara bakmakla görevli sulh hukuk mahkemesini görevlendirmiş olamaz" denildi.

"Henüz, resmi organlar aracılığıyla ret cevabı verilmedi"

"MHP Genel Merkezi, kendisine yapılan başvuruya ilişkin henüz resmi organları aracılığıyla bir ret cevabı vermiş değildir" denilen dilekçede, davacıların da arasında bulunduğu bazı üst kurul delegelerinin başvurusu üzerine parti genel merkezince, başvuru evrak ve ekleri üzerinde kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, MHP Genel Merkezi'ne yapılan yazılı başvuru ekinde yer alan evraklardan, bazı imza sahiplerinin partimiz üyesi bulunmadığı, bazı imza sahiplerinin üst kurul delegelik vasfının bulunmadığı, bazı evrakların tarih ve yevmiye numaralarının okunmaz halde olduğu görülmüştür.

3 Şubat 2016'da MHP Başkanlık Divanı toplanarak, şüpheli durumların ortadan kaldırılması ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla, dilekçe ekinde yer alan evrakların tanzim edildiği noterliklere yazı yazılarak, evrak asıllarının uhdelerinde bulunup bulunmadığının, tutanak mümzileri tarafından aynı noterlik uhdesinde düzenlenen istifa, vazgeçme ya da feragate ilişkin herhangi bir evrak bulunup bulunmadığının sorulmasına ve de tarih ve yevmiye numarası okunmaz halde bulunan evrakların okunaklı birer suretinin istenilmesine karar verilmiş, bu konuda genel sekreterlik makamına yetki ve görev verilmiştir."

Dilekçede, noterliklere halen yazıların gönderilmesinin sürdürüldüğü belirtilerek, partinin noterliklere müzekkere yazmasının "işlem güvenliğinin tesis ve temini amacına matuf olduğu" ifade edildi.

Bazı imza sahiplerinin, imzalar henüz partiye ulaşmadan önce istifa ya da feragat evrakı tanzim ettiklerinin "istihbar edildiği" bildirilen dilekçede, "Bu tartışmalı duruma son vermenin en sağlıklı yolu, onlarca kamu kurum ve kuruluşunun da uygulamasında mevcut olduğu üzere, evrak aslı ya da onaylı suretlerinin ilgili noterliklerden teyit ve temin edilmesidir" denildi.

Dilekçede, davanın öncelikle, "yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında 'dava şartı yokluğundan' usulden reddine, bu itiraz yerinde görülmezse açıklanan nedenlerle esastan reddine" karar verilmesi istendi.