Türk Patent Enstitüsünce (TPE) sınai mülkiyet haklarının tescil işlemlerine yönelik verilen kararlara ilişkin itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevlendirilen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlendi.


TPE'nin, "Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleriyle ilgili olarak TPE tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esasları belirlendi.


Söz konusu Kurul, TPE Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üye olmak üzere en az üç kişiden oluşacak. Enstitü Başkanı söz konusu kurulun da başkanlığını yapacak, gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından birini veya her ikisini, kendilerine bağlı birimlerin kararlarının incelendiği ve değerlendirildiği kurullarda Kurul Başkanı olarak görevlendirebilecek.
Kurul en az üç üyenin katılımı ile karar alabilecek. Kararlar, Kurul Başkanı ve üyelerin katılımıyla ve salt çoğunluğu ile alınacak. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılacak.