TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül 2015 tarihli Zaman gazetesinde ve 10 Eylül 2015 tarihli @zamancomtr uzantılı twitter adresinde; 'TRT elektrikten 150 milyon TL fazla almak istedi, Danıştay reddetti' başlıklı yazı içeriğinde yer verilen kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve ifadeler nedeniyle konu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. 04/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü maddesinin değişik (c) bendine göre, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde 2'si tutarındaki payı faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri kurumumuza intikal ettirmektedir” denildi. 

Açıklamada, elektrik enerjisine ilişkin tarifelerin bu alanda düzenleyici ve denetleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlendiği vurgulanarak, “Anılan Kurulun 2011 yılında aldığı bir karara karşı, hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile Kurumumuz tarafından dava açılmış ve Danıştay 13 üncü Dairesi, anılan Kurul Kararının 3093 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (c) bendindeki düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesi ile 26.10.2011 tarihinde oy birliği ile yürütmeyi durdurmuş ve bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 11.10.2012 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Bilahare, daha önce oy birliği ile yürütmeyi durduran Danıştay 13 üncü Dairesi, 24.02.2015 tarihinde oyçokluğu ile bu defa davanın reddine karar vermiş olup, bu karar da Kurumumuzca temyiz edilmiştir. Yargılama süreci halen devam etmektedir. Yargı kararlarına uyulma zorunluluğu da herkesçe bilinen bir husustur” ifadelerine yer verildi. 

TRT Kurumu'nun 3093 sayılı Kanun ile belirlenen gelirlerini tahsil etmekte olduğu, elektrikten fazladan tahsilat yapmak istemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı belirtilerek, şöyle devam edildi: 

“Kamuoyuna TRT Kurumunun yasalara aykırı gelir elde etme gayreti içinde olduğu izlenimi uyandıracak şekilde haber yapılması yanıltıcı olup, basın meslek ilkelerine de ters düşmektedir.”