BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yargıtay: Çalışanlar habersiz olarak elektronik ortamda izlenemez

İsa Karakaş
Facebook
Bilgisayar ve internet kullanımı iş hayatında birçok kolaylıklar sağladığı gibi aynı zamanda beraberinde birçok yeni sorunların da doğmasına neden olmaktadır. Çalışanların işlerini ifa etmeleri için zimmetlerine verilen bilgisayar, tablet, telefon gibi araçlar ile internet, e-Posta ve diğer elektronik ortamları yaptıkları iş haricinde özel amaçlarla kullanmaları beraberinde işçi-işveren ilişkilerinde birçok ihtilafların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Konuyla ilgili olarak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi emsal nitelikte çok önemli bir karara imza attı.
 
Çalışanın bilgisayarı takip edilerek işine son verildi
 
Yargıtay kararına konu olayda; çalışan şirkete ve müşterilere ait özel bilgilerin korunmasının esas olmasına rağmen web sitelerinde alışveriş yaptığı, kariyer sitelerine iş başvuruları yaptığı, sosyal medya üzerinden rakip firmalar ile görüştüğü, kendisine bir iki kez sözlü uyarı yapıldığı buna rağmen aynı davranışlarının devam etmesi üzerine, güvenlik amacı ile bilgisayarı işveren tarafından takibe alınmıştır.
Aynı zamanda çalışana ait USB belleğin kontrolünde de içinde şirkete ait dışarı çıkmaması gereken bilgilerin ve davacıya ait şahsi bilgilerin bulunduğunun tespit edilmesi, çalışanın danışman firmalara, iş arkadaşlarına, şirketi kötüleyecek şekilde ifadeler kullanarak işinden memnun olmadığını söylemesi gerekçeleri ile iş sözleşmesi İş Kanunu'nun 25/II maddesine (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri) göre haklı sebeple feshedilmiştir.
  
Yerel mahkeme işvereni haklı buldu
 
Olayın yerel mahkemeye intikal etmesi üzerine mahkemece, bilişim uzmanı ve hukukçu bilirkişiden alınan raporlar doğrultusunda iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiği sonucuna varılması üzerine davacı işçinin davasının reddine karar verilmiştir.
Bunun üzerine mahkeme kararı işçi tarafından temyiz yoluna götürülmüştür.
 
İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmesi şart
 
Konuyla ilgili Yargıtay 22. Hukuk Dairesi özetle; Davacı işçinin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına tüm kayıtların özel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence günlük olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri sürülemeyeceği değerlendirilmiştir.
Ayrıca İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkün olduğu, ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olmasının şart olduğu, işçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmeyeceği sonucuna varmıştır.
Netice itibarıyla bahse konu olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı kabul edilmiştir.
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
 
"İsa Bey, geçirdiğim iş kazası sonucu %13 oranında sakatlandığıma SGK karar verdi. Bu durumda çalışmaya devam edersem bana bağlanacak gelir kesilir mi?" Güzide Ottaç
Güzide Hanım, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
İş göremezlik gelirinden yararlanma şartları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi şartlar aranmamaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması gerekmemektedir. Özetle çalışmanızda bir engel yoktur.
            ***
"Sekiz aydan beri Türkiye’de yaşayan Tunus uyrukluyum. İsteğe bağlı sigortalı olarak ne zaman SGK sağlık sigortasından faydalabilirim?" Zeyden Akiliy
Zeyden Bey, İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hâli bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler söz konusu bir yıl dolmadıkça genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.
Bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılıklarının sona erdiği tarih itibarıyla bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer.
            ***
Dinî nikâhlı ölen sigortalı eşimden bana maaş bağlanır mı?" Zehra Ender
Zehra Hanım, sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Medeni Kanuna uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Dinî nikâhlı eşlere aylık bağlanmamaktadır.
            ***
“İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini… Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur.” Paulo Coelho
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/611524.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT