6 Aralık
Günün Sohbeti

Sual: Ölenin 40., 53. günleri, ölünün kabrinin başında yemek dağıtmak, mevlit okutmak dinimizce uygun mudur?

Cevap: Ölünün ardından, kırkıncı, elliüçüncü gibi günlerde helva, çörek gibi şeyler yapmak, kabir başında  dağıtmak, mevlit okutup yemek vermek mekruhtur. Bunların çoğu, gösteriş, şöhret için yapılmaktadır. Bu bidatler yapılırken, araya nice haramlar da karışmaktadır. Bunların yapılmasını vasiyet etmek de batıldır. Kırkıncı günü beklememeli, dua, hatim, sadaka, mevlit okutmak gibi ibadetler, hemen yapılıp, sevapları meyyitin ruhuna hediyye edilmelidir.

Sual: Hacca gitmek niyeti ile biriktirilen paranın da zekâtını vermek gerekir mi?

Cevap: Zekâtı, nisaba malik olduktan bir hicri sene sonra, vermek farz olur. Zekât vermek farz olduğu bu zaman, herkes için başkadır. Bu zaman, hac zamanından evvel ise, malın, paranın hepsi için zekât verilip, geri kalan para ile hacca gidilir. Zekât vermek zamanı, hac zamanına rastlarsa veya hac zamanından sonra ise, önce hacca gidilir. Hacdan sonra, elde kalan mevcut paranın zekâtı verilir.

Sual: Zamanımızda her önüne gelen dinî konularda konuşuyor fetva veriyor bunun sebebi ne olabilir?

Cevap: Bu konuda Muhtasar-ı tezkire kitabında yazılı iki hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar.)

(İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar.)

Bu hadis-i şerifler, kıyamet yaklaştığı zamanlarda, cahil, fasık ve sapık din adamlarının çoğalacaklarını, Müslümanları aldatacaklarını haber vermektedir ki sebebi de bunlardır.

Sual: Şafii mezhebindekiler, zekât verirken Hanefi mezhebine uyarak vermektedirler. Bunun sebebi nedir?

Cevap: Şafii mezhebine göre, zekât vermek için, zekâtın, Tövbe suresi, altmışıncı âyetinde bildirilen sekiz sınıf insanın her sınıfına verilmesi lazımdır. Bunlardan, gönlünü alması lazım gelen kâfir sınıfı, zekât toplayan memur sınıfı ve kölelikten kurtarılacak borçlu sınıfı bugün yoktur. Bunları bulup zekât vermek imkânsız olmuştur. Bunun için, Şafii âlimleri, Hanefi mezhebine göre zekât verilmesine fetva vermiştir. Hanefi mezhebinde, bu sınıflardan birine vermekle, zekât verilmiş olmaktadır.