BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Allah'tan başkası için "yarattı" demek!..

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Allahü tealanın sıfât-ı zâtiyyesi (Ülûhiyyet sıfatları) ve sıfât-ı sübûtiyyesi vardır...
 
Ebü'l-Abbas Kalânisî hazretleri kelâm âlimidir. İran’da Rey'de doğdu. Bağdat’a giderek kelam ilmi tahsil etti. İmam-ı Eş'arî hazretleri ile görüşürdü. IV. (m. X.) yüzyıl başlarında vefat etti. Buyurdu ki:
Allahü tealanın sıfât-ı zâtiyyesi (Ülûhiyyet sıfatları) şunlardır: Kıdem, Allahü tealanın varlığının evveli olmaması. Bekâ, Allahü azîm-üş-şânın varlığının âhiri olmaması, buna vâcibülvücûd denir. Delîli, Hadîd sûresinde, üçüncü âyet-i kerimesidir. Kıyâm bi-nefsihi, Allahü tealanın, zâtında ve sıfatlarında ve ef'âlinde, kimseye muhtaç olmamasıdır. Delîli, Muhammed sûresinin son âyet-i kerimesidir. Muhâlefetü lil-havâdis, Allahü tealanın zâtında ve sıfâtında, kimseye benzememesidir. Delîli, Şûrâ sûresindeki onbirinci âyet-i kerimesidir. Vahdâniyyet, Allahü tealanın zâtında ve sıfatında ve ef'âlinde şerîki ve nazîri yoktur. Delîli, İhlâs sûresindeki birinci âyet-i kerimesidir. Âlimlerin çoğuna göre, (Vücûd) yâni var olmak da, ayrıca bir sıfattır. Böylece, (Sıfât-ı zâtiyye) altı olmaktadır.
Allahü tealanın sıfât-ı sübûtiyyesi: Hayat, ilim, sem', basar, irâde, kudret, kelâm, tekvîndir. Hayat, Allahü tealanın, diri olmasıdır. Delîli, Bekara sûresindeki ikiyüzellibeşinci âyet-i kerimesinin baş kısmıdır. İlim, Allahü teala her şeyi bilir. Delîli, Haşr sûresindeki yirmiikinci âyet-i kerimedir. Sem', Allahü teala her şeyi işiticidir. Delîli, İsrâ sûresi birinci âyet-i kerimesidir. Basar, Allahü teala her şeyi görür. Delîli, yine İsrâ sûresi birinci âyet-i kerimesidir. İrâde, Allahü tealanın dilediği olur. O dilemezse, hiçbir şey olmaz. Varlıkları dilemiş, yaratmıştır. Delîli, İbrâhîm sûresi yirmiyedinci âyet-i kerimesidir. Kudret, Allahü tealanın her şeye gücü yeter. Delîli, Âl-i İmrân sûresi yüzaltmışbeşinci âyet-i kerimesidir. Kelâm, Allahü tealanın söylemesi olmasıdır. Delîli, Nisâ sûresi yüzaltmışdördüncü âyet-i kerimesidir. Tekvîn, Allahü teala hâlıktır, yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, yoktan var eden Odur. Ondan gayri yaratıcı yoktur. Yerlerde ve göklerde acâib-i mahlûkatı vardır ve cümlesini yaratan Odur. Ondan başkası için (yarattı) demek küfür olur. İnsan bir şey yaratamaz. Delîli, Zümer sûresi altmışikinci âyet-i kerimesidir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/617703.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT