BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fransa Kralı’ndan Sultanlar Sultanı’na

Fransa Kralı’ndan Sultanlar Sultanı’na

Fransa Kralı François, yaptığı savaşta Alman İmparatoru Şarlken’e esir düşmüştü... Bunun üzerine François’nın annesi, Kanuni’ye, bir elçiyle “Padişahlar Padişahı”na diye başlayan bir “imdat” mektubu göndermişti...lman İmparatoru Büyük Karl (Şarlken), 24 Şubat 1525 tarihinde Fransa’ya saldırdı ve yaptığı savaşta Fransa Kralı François’i (Fransua) mağlup ederek, bütün Avrupa kıtasına hakim olduğunu ilan etti. Savaş sonunda Fransa Kralı esir düştü. Bunun üzerine François’nın annesi, Kanuni’ye, Jean Franqipani ismindeki elçisiyle bir mektup gönderdi. “Padişahlar Padişahı” diye başlayan mektubunda şunları yazıyordu: “Oğlumu kurtarınız!” “Oğlum Fransa Kralı, Alman İmparatoru tarafından hapsedilmiştir. Dünyaca tasdik edilen azamet ve şanınızla, oğlumu düşmanın pençesinden kurtararak büyüklüğünüzün gösterilmesini siz sultanlar sultanından istirham ediyorum...” Bu mektubu okuyan Kanuni, yardım dileyen bir kimse için Türk gelenek ve göreneklerini nazarı itibare alıp, şu şekilde bir mektup yazarak elçiye verdi: “..... Ben ki; Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve dahî nice memleketlerin Sultanı ve Padişahı; Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım... Sen ki, Fransa vilayetinin kralı Françesko’sun Dergâh-ı Selâtîn-penâhıma yarar âdemin Frankipani ile mektup gönderüp, bazı ağız haberleri dahi ısmarlayup, memleketinize düşman müstevlî olup, el’ân hapiste idüğünü i’lâm idüp, kurtuluşun hususunda inayet ve meded-i isti’dâ eylemişsin. Her ne demiş isen, benim pâye-i serir-i âlem-masîrime arzolunup tamam ma’lûm oldu... Gönlünü hoş tutup âzürde olmayasın. Öyle olsa bizim âbâ-i kiram ve ecdâd-ı izâmımız (Nevverallahü merâkidehüm) daima def’i düşman ve feth-i memalik için seferden hâlî olmayup, bizim dahî anların tarîkine sâlik olup, her zemanda memleketler ve kaleler fetheyleyüp, gece gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Hak Sübhânehû ve teâlâ hayırlar müyesser eyleyüp meşiyyet ve irâdâtı neye müteallik olmuşsa vücûde gele... Bâkî ahvâl ve ahbâr ne ise mezkûr âdeminden istintâk olunup ma’lûmun ola...” Alman İmparatoru kaçmıştı... Bu mektup gönderildikten sonra, Kanûni sefer hazırlıklarına başladı ve Viyana üzerine yürüdü. Bu mektuptan haberdar olan Alman İmparatoru, Viyana’nın savunmasını Avusturya Kralı Ferdinand’a bırakıp kendisi, Almaya’nın kuzeyine çekilmiştir..
Kapat
KAPAT