BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2013 hedefleri

2013 hedefleri

ERDOĞAN, “CHP şimdi yavrusunu doğurdu; MHP... Al birini vur ötekine. Hortumcu kim? İşte bunlar. Onlar hortumladı, biz ödüyoruz. Utanmadan bize dürüstlük dersi veriyorlar” dedi.> “Onlar hortumladı biz ise ödüyoruz” ERDOĞAN, “CHP şimdi yavrusunu doğurdu; MHP... Al birini vur ötekine. Hortumcu kim? İşte bunlar. Onlar hortumladı, biz ödüyoruz. Utanmadan bize dürüstlük dersi veriyorlar” dedi. ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin yeni seçim bildirgesini dün parti genel merkezinde düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Toplam 233 sayfalık Seçim Beyannamesi’nde, 22 Temmuz seçimlerinin ardından yeni bir Anayasa değişikliği vaat edildi. Bildirgede ayrıca , ‘laiklik’ kavramına sıkça yer verilirken, hukuk sistemi, dış politika ve savunmaya ilişkin bugüne kadar yapılanlar ve seçim sonrası planlananlar yer aldı. Ak Parti’nin seçim bildirgesi; parti programının yeni bir açılımı, daha önceki seçim beyannamesinin güncellenmiş ve geliştirilmiş hali, Acil Eylem Planı’nda söz verip gerçekleştirdikleri uygulamaların bir devamı olarak nitelendirildi. Seçim beyannamesi hazırlanırken, “insanı yüceltmek, Türkiye’yi kalkındırmak ve devleti güçlendirmek” temel hedefler olarak yer aldı. Yeni bir Anayasa sözü AK Parti’nin seçim bildirgesinde ilk vaat olarak yeni bir Anayasa sözü yer aldı. Yeni Anayasa; devlet-toplum-birey arasındaki ilişkileri hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleşme niteliğinde olacak. Bu Anayasa, Cumhuriyetimizin değiştirilmez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini daha da pekiştirecek, bireylerin haklarını en etkili bir şekilde koruyacak, “insan hakları evrensel beyannamesinin” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin getirdiği ilke ve standartlar da güvence altına alacak. Hazırlanacak yeni Anayasa, kısa öz ve açık olacak; yasama-yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı esasına göre açık ve net olarak anlatılacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı’nın konumu ve yetkileri yeniden tanımlanarak; temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçiş sağlanacak. Yeni Anayasa en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak. > Faili meçhullere son verilecek AK Parti seçim beyannamesinin ikinci bölümünde yer alan temel hak ve özgürlükler bölümünde, önümüzdeki dönemde temel hak ve özgürlükler alanındaki kanuni çalışmalar ve uygulamaya dönük adımlar hızlandırılacak. Hak ve özgürlükler bölümünde ‘Sıfır Tolerans’ anlayışı hakim olacak. İşkence, kayıp, göz altında ölüm, faili meçhul cinayetler gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlıkla gidilecek. > Adalet ve yargı reformu yapılacak Ceza ve tutuk evlerinin personel ve fiziki problemleri çözülecek, infaz hizmetlerinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı mekanlar ayrılacak, ceza infaz kurumlarının personel ve fiziki alt yapı yetersizlikleri giderilecek. Kişilerin idari kararlarla, kamu haklarından mahrum bırakılmalarının önüne geçilecek, kamu haklarından mahrumiyette yargı kararı mecburi hali getirilecek. > Parti hesabında şeffaf dönem başlıyor Siyasal hayatın demokratikleşmesi için Anayasa’dan başlayarak ihtiyaç duyulan bütün kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılacak. Siyasi partilerin hesapları ve adayların harcamalarına şeffaflık ve denetlenebilirlik getirebilmek için AK Parti Grubu tarafından TBMM’ye verilen kanun teklifi kanunlaştırılacak. Meclis’in gündeminde bulunan “siyasi etik ve mal beyanı” ile ilgili düzenleme kanunlaştırılacak. Partilerin iç yapılarının demokratikleşmesi ve üyelik hukukunun geliştirilmesine önem verilecek. > Kişi başı gelir 10 bin dolara yükselecek Seçim Beyannamesinin Ekonomi politikaları kapsamında 2013 yılında kişi başına gelir 10 bin doları, satın alma gücü paritesine göre 15 bin doları geçecek. Milli gelir 800 milyar dolara ulaşmış olacak. Enflasyon “Düşük tek haneye” indirilecek, İşsizlik oranı daha da düşecek, ihracat 200 milyar doları aşacak, turizm geliri 40 milyar dolara yaklaşacak. > Eğitim kademeli olarak 12 yıla çıkartılacak 2013’te okul öncesi eğitimde, okullaşma oranını asgari yüzde 50’ye, 2023 yılında ise bu oran yüzde 80’e çıkartılacak. Derslik sayısı, öğrenci sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde artırılacak. Ailelere öğretim yardımı uygulaması devam edecek. Kırsal kesimde yeni orta öğretim yurtları açılacak ve ücretsiz ders kitabı dağıtımına devam edilecek. 2013’te ilk öğretimde yüzde 100, mesleki teknik eğitim dahil yüzde 90 okullaşma gerçekleşecek. 2023 yılında ise mecburi eğitim kademeli olarak 12 yıla çıkartılacak orta öğretimde okullaşmada yüzde 100’e ulaşılacak. Meslek okullarındaki okullaşma oranı 2013’te yüzde 50’ye, 2023’te ise yüzde 60’a çıkartılacak. Yüksek öğretimdeki kredi ve burs miktarı artırılacak. > KOBİ’ler kayıtlı sisteme geçecek KOBİ’lerin kayıtlı sisteme geçmeleri ve iyi yönetim ilkelerini uygulamaları için her türlü destek verilecek. BASAL 2 standartlarına kademeli geçiş sağlanacak. Aracılık maliyetleri üzerindeki vergi yükleri kademeli olarak düşürülecek. Halk Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanacak. Kanunu çıkarılan ipotekli konut sistemi uygulamaya geçecek. > Vergi mevzuatı sadeleşecek Makro ekonomik istikrarın ve büyümenin sürdürülmesi amacı ile mali disiplini devam ettirecek. Maliye politikalarının başarıyla sürdürülebilmesi için gerekli adımlar atılacak, reformlar güçlendirilecek. Enflasyon oranının aşağıya çekilmesi, cari açığın kontrol altında tutulması ve kamu borç stokunun milli gelire oranının daha da azaltılması sağlanacak. Vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Yolsuzluk kayıt dışı ekonomi, kara para ile mücadele sürdürülecek. Yatırımların ve istihdamın desteklenmesi çerçevesinde vergi ve benzeri yüklerin düşürülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak. > Bölgesel teşviklere ağırlık verilecek Sanayide stratejik kararların alt yapısı oluşturulacak “Sanayi Bilgi Sistemi” geliştirilecek. Genel sanayi stratejisi tamamlanacak şekilde, rekabet avantajımız bulunan otomotiv, beyaz eşya ve elektronik gibi alanlarda sektörel stratejiler hazırlanacak. Teşvik politikalarında köklü değişikliklere gidilerek bölgesel teşviklere ağırlık verilecek. Araştırma-Geliştirme çabaları teşvik edilecek. Teknoparklarda uzmanlaşma sağlanacak. > İhracatta hedef: 2013’te 200 milyar dolar “Ticaret Takımları” (TİC-TAK’LAR) Yüksek ticaret ve yatırım çalışmaları için hızla hizmete sokulacak. 3 deniz projesi kapsamında Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleriyle serbest ticaret alanı oluşturulması yönünde çalışmalar devam edecek. Türkiye’nin ihracat hacmi 2013 yılında 200 Milyar doları aşacak. 2023 yılında ise 500 Milyar doların üzerine çıkacak. Turizme yüzde 10’luk KDV indirimi gelecek 2008 yılı başından itibaren turizm sektöründe uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek. Turizm çeşitlendirilecek. Turizm Türkiye’nin lokomotif sektörü haline getirilecek. Sağlıktaki personel açığı kapatılacak Sağlıkta dönüşüm programı sürdürülecek. 2013 yılında büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olacak. Genel sağlık sigortası sistemi 2008 yılında hayata geçirilecek. Kan ve kan ürünleri temini vatandaşın sırtında yük olmaktan çıkarılacak. “Medula” projesi ile hastaneler ve sosyal güvenlik kurumları arasında işlemler online olarak yapılabilecek. Elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilecek. Suistimaller ve kaynak israfı önlenecek. 2023 yılında sektördeki insan kaynağı açığı kapatılacak. Sosyal Güvenlik hayata geçirilecek SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı’na bağlı sade vatandaşların ücretlerinde enflasyona ezdirmeme politikası sürdürülecek. Sosyal Güvenlik Reformu hayata geçirilecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen aylık yardımlar her yıl artırılacak. Sevgi Evleri Projesi hayata geçirilecek. 2007 yılı sonuna kadar çocukların yüzde 40’ı bu sıcak ortamlara kavuşturulacak. Gençliğin güçlenmesine önem verilecek. Gençlik merkezlerinin Türkiye geneline yayılması teşvik edilecek. Özürlülerin istihdamını artırmak maksadıyla özel sektörde çalışan özürlülerin Sosyal sigorta primleri hazine tarafından ödenecek. >‘Gençler İş Adamı Oluyor’ Gençlerin kendi işlerini kurmaları özendirilerek, gençlerin istihdama katılımı artırılacak. Bu çerçevede “Gençler İş adamı oluyor” programı başlatılacak. İşgücü piyasasında İŞKUR’un tekel yetkisi kaldırılarak özel istihdam büroları açılacak. > KOBİ’lere 1.5 milyar YTL Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla KOBİ’lere 1 milyar 500 milyon YTL girişim sermayesi imkanı oluşturulacak. KOBİ’lerin finansman kaynaklarına kolay ulaşması için kredi garantisi ve girişim sermayesi sistemi geliştirilecek. Ulusal Kalkınma Planı ve stratejileriyle tamamen uyumlu bir Bölgesel Gelişme Stratejisi hazırlanacak. Göçü ve Bölgesel Gelişmişlik farkını azaltmak için il ve bölge düzeyinde Kalkınma Ajansları kurulacak. Yerel yönetimler güçlendirilecek. İl Özel İdareleri, belediyeler ve köylerden oluşan yerel yönetimleri hizmet kapasitesi artırılacak, finansman imkanları kuvvetlendirilecek. Merkezi idare ve yerel yönetimleri kaynak bölüşümü düzenlenecek. > Yolsuzlukla mücadeleye devam Yolsuzlukla mücadelede kararlılıkla devam ettirilecek. Kamu görevlileri, mal beyanlarının kapsamının genişletilmesi ve açıklanabilmesi, kamu görevlilerini dokunulmazlık ve imtiyazlarının kaldırılması ve personel sisteminin iyileştirilmesiyle Türkiye’nin yolsuzluklar konusundaki imajı düzeltilerek kamuya güven artırılacak. > Hayat kalitesi artırılacak Nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerde atık suların arıtılmadan denizlere verilmesi önlenecek. Nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerde katı atık tesisi yapılması desteklenecek. Orman köylüsü desteklenecek. Eko turizm ve eko tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Hayat kalitesinin artırılması için mahalli yönetimler teknik ve mali açıdan güçlendirilecek. > 500 bin konut yapılacak Toplu konutta, tamamlanmış olan toplam konut sayısı 500 bine çıkartılacak. > Her yere kültür merkezi Her Beldeye Bir Kültür Merkezi Projesi hayata geçirilecek. 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul için çok yönlü çalışmalar sürdürülecek. Vakıf İpekyolu Projesi uygulanmaya başlanacak. Güzergah üzerindeki eserlerin restorasyonu tamamlanacak. > Ankara-İstanbul 3 saat Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı için hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi yaygınlaştırılacak. Önümüzdeki dönemde Telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme hızlanacak. Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumunun düzenlemeleriyle yatırımcılar ve kullanıcılar için cazip fiyatlar oluşturulacak. Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 3 saate indirilecek. Hızlı tren çalışmaları süratle devam ettirilecek. Marmaray hayata geçirilecek. Hedef 15 bin kilometre bölünmüş karayolu üretmek olarak belirlenecek. > Elektrik üretimine düzen Elektrik konusunda işleyen piyasa mekanizmaları çerçevesinde arz güvenliği sağlanacak. Bir taraftan elektrik üretimi yatırımları yapılırken diğer taraftan da elektrik üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi sağlanabilmesi için gerekli hukuki düzenlemeler yapılacak. Şahdeniz gazının Türkiye’ye getirilmesini hedefleyen Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı çok yakında devreye alınacak. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecek. Avrupa elektrik sistemi entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Türkiye-Yunanistan arasında yılda 12 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz boru hattı devreye alınacak. > Komşularla sıfır problem Türk dış politikasında, Avrupa’da, Asya’da, Akdeniz’de, Karadeniz, Hazar, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya’da çok boyutlu bakışla politika sürdürülecek. Politikalarda kriz odaklı değil, vizyon odaklı bir yaklaşım temel alınmaya devam ettirilecek. “Komşu ülkelerle sıfır problem” bu politikanın omurgasını teşkil edecek. KKTC halkının güvenlik ve refahının sağlanması için KKTC’nin uluslararası alanda etkinliği artırılacak ve Doğu Akdeniz’deki denge ve istikranın korunması sağlanacak. AB ile ilgili çalışmalar ve reformlar hızla devam ettirilecek. > İşsizlik fonu yatırımlara İş Kanunu istihdam politikalarını destekler bir anlayışta geliştirilecek. İşsizlik Fonu istihdamı geliştirecek yatırımlara özendirme piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırma maksadıyla harekete geçirilecek. İşsizlerin bu fondan daha kolay ve uzun süreyle yararlanması sağlanacak. > ‘Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece’ ANKARA- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasetinde tutarlılığı ve sürekliliği önemseyen AK Parti’nin, seçim beyannamesiyle ‘5 yıllık tecrübe, birikim ve kazanımları geliştirerek’ yeni bir aşamaya geçirmeyi amaçladığını bildirdi. Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, seçim beyannamesinin 5 yılda atılan temeller üzerinde yükseldiğini, ilk etapta ilk istasyon olarak 2013’ü, ikinci istasyon olarak da 2023’ü hedeflediğini kaydetti. 2013’de yine bir seçim olacağını ama 2023’ün Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu beyanname, oraya doğru yöneliyor. Biz ‘seçim beyannamesi’ demedik. ‘Nice ak yıllara’ dedik. Altına da ‘güven ve istikrar içinde durmak yok, yola devam’ dedik” diye konuştu. Yola çıkarken “uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece” dediklerini hatırlatan Erdoğan, “Gidiyoruz ve gideceğiz” dedi. Gerek başbakanlığı, gerek genel başkanlığı döneminde bütün arkadaşlarıyla ülkenin 81 vilayetini, ilçeleriyle, köyleriyle adım adım dolaştıklarını ifade eden Erdoğan, bir başbakan ve genel başkan olarak en az gittiği il’e 2 kez gittiğini, bunların arasında 5, 10, 20 veya daha fazla gittiği iller de bulunduğunu söyledi. Seçim beyannamesini açıklarken Erdoğan’ı dinlemeye gelenler arasında oğlu Bilal ile Abdullah Gül’ün küçük oğlu Emre de vardı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT