BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BURHAN KUZU: Baş örtüsü kararı tamamen keyfî

BURHAN KUZU: Baş örtüsü kararı tamamen keyfî

TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin baş ör­tü­süy­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nı eleş­ti­re­rek, “Par­la­men­to­nun yet­ki­si ki­lit­len­miş­tir” de­di.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı ve AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Bur­han Ku­zu, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin baş ör­tü­süy­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nı eleş­ti­re­rek, “Par­la­men­to­nun yet­ki­si ki­lit­len­miş­tir” de­di. “Ar­tık Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin izin ver­di­ği öl­çü­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­bi­le­cek” di­yen Ku­zu şöy­le de­vam et­ti: “Bu du­rum, ‘Ben yap­tım, ol­du’ man­tı­ğı­dır. Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de mah­ke­me­ler ta­ra­fın­dan Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin de­ne­ti­mi yok­tur. De­ğiş­mez mad­de­ler ara­sın­da yer alan hu­kuk dev­le­ti, la­ik dev­let, sos­yal dev­let, in­san hak­la­rı­na da­ya­lı dev­let var. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bu dört il­ke­den ba­kın­ca bü­tün de­ği­şik­lik­le­ri ra­hat­lık­la ip­tal ede­bi­lir. Ta­ma­men ken­di tak­di­ri­ne ve key­fi­ne bağ­lı.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT