BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kız çocuğu 14 yaşında anne oldu!

Kız çocuğu 14 yaşında anne oldu!

İn­ce­su bel­de­sin­de 13 ya­şın­da ev­len­di­ril­di­ği id­di­a edi­len bir kız ço­cu­ğu, 14 ya­şın­da an­ne ol­du.> Aksaray İn­ce­su bel­de­sin­de 13 ya­şın­da ev­len­di­ril­di­ği id­di­a edi­len bir kız ço­cu­ğu, 14 ya­şın­da an­ne ol­du. Şam­maz Veh­bi Eke­cik Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si­ne dün sa­bah do­ğum yap­mak ama­cıy­la ge­len A.Y, bu­ra­da bir be­bek dün­ya­ya ge­tir­di. An­ne­nin 14 ya­şın­da ol­ma­sı se­be­biy­le has­ta­ne yet­ki­li­le­ri, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­ıldı. Bu ara­da, di­ni ni­kah­la bir­lik­te ya­şa­dı­ğı ki­şi­nin kı­sa sü­re ön­ce ça­lış­mak üze­re yurt dı­şı­na git­ti­ği öğ­re­ni­len A.Y’nin, ge­çen yıl 13 ya­şın­day­ken ev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116856
  % 0.23
 • 3.7716
  % -0.91
 • 4.6151
  % -0.97
 • 5.2351
  % -0.93
 • 161.284
  % -1.05
 
 
 
 
 
KAPAT